TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Haziran 2024, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Le­u­ke­ran Tab­letGSK

Klo­ram­bu­sil BP

Ambalaj: 2 mgx25 tab­let :: 5 mgx25 tab­let­.

End.:Hodg­kinhas­ta­lı­ğı, non-Hodg­kin len­fo­ma­nın be­lir­li şe­kil­le­ri, kro­nik len­fo­si­tiklö­se­mi, Wal­denst­röm mak­rog­lo­bu­li­ne­mi­si, iler­le­miş over ade­no­kar­si­no­ma­sıhas­ta­lık­la­rı­nın te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir. Klo­ram­bu­sil me­me kan­ser­li has­ta­la­rınbir bö­lü­mün­de önem­li bir te­ra­pö­tik et­ki­ye sa­hip­tir.

Kontr.E.:Te­da­vi­deor­ta­ya çı­ka­bi­le­cek komp­li­kas­yon­la­ra gö­re ya­rar/za­rar iliş­ki­si­ningöz önü­ne alın­ma­sı ge­re­kir. Klo­ram­bu­si­le kar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı ol­du­ğubilinenlerde kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Klo­ram­bu­sil ak­tif bir si­to­tok­sikajan olup, an­cak bu tür ajan­la­rın uy­gu­lan­ma­sın­da de­ne­yim­li dok­tor­la­rınkont­ro­lü al­tın­da kul­la­nı­la­bi­lir. Böb­rek fnok­si­yon yet­me­zl­iği ka­nı­tıbu­lu­nan has­ta­lar dik­kat­le kont­rol al­tın­da tu­tul­ma­lı­dır. Ka­ra­ci­ğerfonk­si­yon bo­zuk­lu­ğu bu­lu­nan has­ta­lar­da do­zun azal­tıl­ma­sı dü­şü­nül­me­li­dir.Ge­be­lik sı­ra­sın­da ve özel­lik­le ilk 3 ay için­de klo­ram­bu­sil kul­la­nı­mın­danim­kan var­sa ka­çı­nıl­ma­lı­dır. Klo­ram­bu­sil uy­gu­la­nan an­ne­ler em­zir­me­me­li­dir.

Yan E.:En sıkrasla­nan yan et­ki ke­mik ili­ği sup­res­yo­nu­dur. Bu­lan­tı, kus­ma, di­ya­reve oral ül­se­ras­yon gi­bi gast­ro­in­tes­ti­nal bo­zuk­luk­lar na­di­ren mey­da­nage­lir.

Etkileş.: Fe­nil­bu­ta­zon kul­la­nan has­ta­lar­da,art­mış klo­ram­bu­sil tok­si­si­te­si ola­sı­lı­ğı ne­de­niy­le, stan­dart klo­ram­bu­sildoz­la­rı­nın azal­tıl­ma­sı­nın ge­re­ke­bi­le­ce­ği hay­van ça­lış­ma­la­rın­dagös­te­ril­miş­tir.

Doz Önerisi: Ye­tiş­kin­ler­de Hodg­kin has­ta­lı­ğı te­da­vi­sin­de tek ajan ola­rak kul­la­nıl­dı­ğın­dati­pik doz 4-8 haf­ta sü­rey­le gün­de 0.2 mg/kg’dir. Non-Hodg­kin len­fo­ma: Tek ajan ola­rak kul­la­nıl­dı­ğın­danor­mal doz baş­lan­gıç­ta 4-8 haf­ta sü­rey­le gün­de 0.1-0.2 mg/kg’dir. Kro­nik len­fo­si­tik lö­se­mi: Te­da­vi­nin baş­lan­gı­cın­da, to­tallö­ko­sit sa­yı­sı 1000/mL’yedü­şün­ce­ye ka­dar gün­de 0.15 mg/kg do­zun­da uy­gu­la­nır. Wal­denst­röm mak­rog­lo­bu­li­ne­mi­si: Baş­lan­gıç doz­la­rı­nın lö­ko­pe­niolu­şun­ca­ya ka­dar gün­de 6-12 mg ol­ma­sı ve bu­nu sü­re­siz ola­rak gün­de2-8 mg’lik doz­la­rın iz­len­me­si öne­ri­lir. Over kar­si­no­ma­sı: Tek ajan ola­rak kul­la­nı­ldı­ğın­dati­pik doz 4-6 haf­ta sü­rey­le gün­de 0.2 mg/kg’dir. İler­le­miş me­me kan­se­ri: Tek ajan ola­rak kul­la­nıl­dı­ğın­dati­pik doz 6 haf­ta sü­rey­le gün­de 0.2 mg/kg’dir. Ço­cuk­lar:Le­uke­ran ço­cuk­lar­da Hodg­kin has­ta­lı­ğıve non-Hodg­kin len­fo­ma te­da­vi­le­rin­de eriş­kin­ler­le ay­nı doz şe­ma­la­rın­dakul­la­nı­la­bi­lir.

Leukeran adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki