TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  23 Mayıs 2024, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Li­vi­al Tab­letOr­ga­non

Ti­bo­lon

Ambalaj: 2.5 mgx28 tab­let.

End.:Do­ğal yada cer­ra­hi me­no­poz so­nu­cu olu­şan kli­mak­te­rik ya­kın­ma­lar ve me­no­pozson­ra­sı os­te­opo­ro­zun ön­len­me­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Ge­be­likve­ya lak­tas­yon, hor­mon­la­ra bağ­lı tü­mör var­lı­ğı ve­ya şüp­­he­si, kar­di­yo­vas­kü­lerve­ya se­reb­ro­vas­kü­ler bo­zuk­luk ve­ya öz­geç­miş­te var­lı­ğı, eti­yo­lo­ji­sibi­lin­me­yen va­ji­nal ka­na­ma, ağır ka­ra­ci­ğer bo­zuk­luk­la­rın­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Kont­ra­sep­tif amaç­la kul­la­nıl­maz.Son do­ğal menst­rü­el ka­na­ma­dan 12 ay son­ra­sı­na ka­dar kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Böb­rek dis­fonk­si­yo­nu, epi­lep­si, mig­ren ve­ya öz­geç­miş­te bu du­rum­la­rınvar­lı­ğı ve kar­bon­hid­rat me­ta­bo­liz­ma­sı bo­zuk­lu­ğu, hi­per­ko­les­te­ro­le­miolan­lar­da has­ta­ dik­kat­le iz­len­melidir.

Yan E.:Özel­lik­lete­da­vi­nin ilk ay­la­rın­da, na­dir ola­rak va­ji­nal ka­na­ma ve­ya le­ke­len­meolu­şa­bi­lir. Ay­rı­ca, na­di­ren baş ağ­rı­sı ve mig­ren, ödem, baş dön­me­si,ka­şın­tı, ki­lo al­ma, mi­de bu­lan­tı­sı, ab­do­mi­nal ağ­rı, yüz­de kıl­lan­maar­tı­şı, dö­kün­tü ve dep­res­yon gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Fe­ni­to­in,kar­ba­ma­ze­pin ve ri­fam­pi­sin gi­bi en­zim in­dük­si­yo­nu ya­pan ilaç­larti­bo­lon ak­ti­vi­te­si­ni dü­şü­re­bi­lir. Ti­bo­lon, ka­nın fib­ri­no­li­tikak­ti­vi­te­si­ni ar­tı­ra­bi­le­ce­ğin­den (dü­şük fib­ri­no­jen dü­zey­le­ri,yük­sek AT III; plaz­mi­no­jen ve fib­ri­no­li­tik ak­ti­vi­te de­ğer­le­ri);an­ti­ko­agü­lan­la­rın et­ki­si­ni ar­tı­ra­bi­lir.

Doz Önerisi: Gün­lük doz 1 tab­let­tir. Her­gün ay­nı sa­at­te, birmik­tar su ya da baş­ka bir içe­cek­le yu­tul­ma­lı­dır. Bir­kaç haf­ta için­desemp­tom­lar­da dü­zel­me gö­rü­lür, ama op­ti­mal so­nuç­lar te­da­vi­ye en azüç ay de­vam et­tik­ten son­ra alı­nır. Öne­ri­len doz­da, ara ve­ril­mek­si­zinuzun sü­re kul­la­nı­la­bi­lir. Ara­dan ge­çen za­man 12 sa­ati aş­ma­dık­ça,unu­tul­muş doz ha­tır­la­nır ha­tır­lan­maz alın­ma­lı­dır. Ak­si hal­de ka­çı­rıl­mışdoz at­lan­ma­lı ve bir son­ra­ki doz nor­mal za­ma­nın­da alın­ma­lı­dır.

Livial adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki