TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Haziran 2024, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Lo­ca­sa­le­ne Mer­hemNo­var­tisPhar­ma

Flu­met­a­zo­n pi­va­lat0.2 mg, sa­li­si­lik asit 30 mg/g

Ambalaj: 30 g’lik tüp­.

End.:Kor­ti­kos­te­ro­id­le­reya­nıt ve­ren, de­ği­şik tip­te ve fark­lı yer­le­şim gös­te­ren, özel­lik­lehi­per­ke­ra­toz ile bir­lik­te sey­re­den su­ba­kut ve kro­nik enf­la­ma­tu­varde­ri has­ta­lık­la­rın­da: Se­bo­re­ik ek­ze­ma, kon­takt ek­ze­ma, ato­pikder­ma­tit (her yaş­ta has­ta­da), lo­ka­li­ze der­ma­tit, Psö­ri­azis vul­ga­ris,li­ken pla­nus, avuç ve ayak ta­ba­nı hi­per­ke­ra­toz­la­rın­da en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Vi­ral de­rihas­ta­lık­la­rı (su çi­çe­ği, aşı son­ra­sı de­ri dö­kün­tü­le­ri, her­pessimp­leks, her­pes zos­ter gi­bi), si­fi­liz, de­ri tü­ber­kü­lo­zu, ro­sa­cea,pe­ri­oral der­ma­tit, su­lu ve/ve­ya ül­se­roz der­ma­toz­lar, ak­ne vul­ga­ris,man­tar ve bak­te­ri en­fek­si­yon­la­rı, pa­ra­zi­ter en­fek­si­yon­la­rı vegö­ze uy­gu­la­ma­da kont­ren­di­ke­dir. Flu­me­ta­zo­na ve­ya ge­nel ola­rak kor­ti­kos­te­ro­id­le­re;sa­li­si­lik asi­te kar­şı aşı­rı du­yar­lı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Faz­la mik­tar­da, ge­niş yü­zey­le­reve­ya ka­pa­lı pan­su­man şek­lin­de uy­gu­lan­ma­sı ge­re­ken en­der du­rum­lar­da,uy­gu­la­ma an­cak has­ta dü­zen­li tıb­bi kont­rol al­tın­da tu­tu­la­rak ya­pıl­ma­lı­dır.Has­ta­nın ya­şı ne olur­sa ol­sun, özel­lik­le yüz de­ri­sin­de uzun sü­re­lite­da­vi­den ka­çı­nıl­ma­lı­dır. Kon­junk­ti­va­yla te­ma­sın­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır. Şid­det­li böb­rek yet­mez­li­ği olanhas­ta­lar­da, sa­li­si­lat­la­rın emil­me ola­sı­lı­ğı ne­de­niy­le, ge­niş de­riyü­zey­le­ri­ne tek­rar­la­nan uy­gu­la­ma­lar­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır. Ge­be­ler­dean­cak ke­sin ge­rek­li du­rum­lar­da ve ila­cın ya­rar/za­rar iliş­ki­si dik­kat­li­cedü­şü­nü­le­rek kul­la­nıl­ma­lı­dır. An­ne sü­tü­ne ge­çip geç­me­di­ği bi­lin­me­mek­te­dir.Ön­lem ola­rak,em­zi­ren an­ne­ler kul­lan­ma­ma­lı­dır.

Yan E.: Uy­gu­la­ma ye­rin­de ba­zen yan­mahis­si, ka­şın­tı ve­ya de­ri dö­kün­tü­le­ri gi­bi ha­fif ir­ri­tas­yon be­lir­ti­le­ri;çok en­der ola­rak ha­fif de­ri at­ro­fi­si gi­bi yan et­ki­ler gö­rü­le­bi­lir.Şid­det­liir­ri­tas­yon ve­ya du­yar­lık ge­li­şir­se te­da­vi ke­sil­me­li­dir.

Doz Önerisi: Gün­de 1-2 kez has­ta­lık­lı böl­ge­ye sü­rü­lür.

Locasalene adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki