TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Haziran 2024, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Lon­gi­fe­ne Şu­rup UCB

Buk­li­zi­n HCI

Ambalaj: 1 mg/mLx150 mL’lik şişe.

Lon­gi­fe­ne Tab­let

Buk­li­zi­n HCI

Ambalaj: 25 mgx25 tablet.

End.:Aler­jikri­nit, pe­ren­ni­al ri­nit, Qu­inc­ke öde­mi, de­ri aler­ji­le­ri, kon­taktder­ma­tit, ür­ti­ker, ilaç ve be­sin­le­re bağ­lı aler­ji­ler, bö­cek sok­ma­sıgi­bi çe­şit­li kay­nak­lı aler­jik re­ak­si­yon­la­rın semp­to­ma­tik te­da­vi­le­rin­deen­di­ke­dir. Nö­ro­der­ma­tit, ek­ze­ma ve ben­ze­ri ka­şın­tı­lı de­ri has­ta­lık­la­rın­daka­şın­tı­yı gi­der­mek ama­cıy­la; an­ti­no­ze­an et­ki­siy­le araç tut­ma,ame­li­yat son­ra­sı ve ışın te­da­vi­si son­ra­sı bu­lan­tı ve kus­ma­lar­dakul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Buk­li­zi­neve di­ğer pi­pe­ra­zin tü­rev­le­ri­ne kar­şı aşı­rı du­yar­lı olan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Ay­rı­ca ka­pa­lı açı­lı glo­kom­da, id­rar re­tan­si­yo­nu ris­ki olan, pros­ta­tikya­kın­ma­sı bu­lu­nan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Her­han­gi bir ka­za­ya ne­den ol­ma­mak için mo­tor­luaraç kul­la­nan­lar, teh­li­ke­li ma­ki­ne ba­şın­da ya da yük­sek yer­ler­deça­lı­şan­lar, yo­ğun zi­hin­sel fa­ali­yet gös­ter­me­si ge­re­ken­ler, buk­li­zi­ninse­da­tif et­ki ola­sı­lı­ğı ne­de­niy­le uya­rıl­ma­lı­dır. Hi­per­ti­ro­idizm,kar­di­yo­vas­kü­ler has­ta­lık­lar, hi­po­tan­si­yon, semp­to­ma­tik pros­tathi­pert­ro­fi­si, pi­lo­ro­du­ode­nal obst­rük­si­yon, dar açı­lı glo­kom ve as­tımdu­rum­la­rın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Ge­be­li­ğin ilk üç ayın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Em­zi­ren an­ne­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:­Baş ağ­rı­sıve gast­ro­in­tes­ti­nal be­lir­ti­ler bil­di­ril­miş­tir. Uyuk­la­ma, yor­gun­luk,ağız ku­ru­lu­ğu gi­bi be­lir­ti­ler tde görülebilir.

Etkileş.:Di­ğer an­ti­his­ta­mi­nik­ler,nö­ro­lep­tik­ler, an­ti­ko­li­ner­jik­ler, at­ro­pi­nik an­tis­paz­mo­dik­ler,tri­sik­lik an­ti­dep­re­san­lar, di­so­pi­ra­mid ve al­kol ile bir­lik­te ve­ril­di­ğin­deet­ki­le­ri­nin ar­ta­ca­ğı göz önün­de tu­tul­ma­lı­dır. MAO in­hi­bi­tör­le­rian­ti­his­ta­mi­nik­le­rin an­ti­ko­li­ner­jik et­ki­le­ri­ni ar­tı­rır.

Doz Önerisi:LongifeneŞurup: Doz eriş­kin­ler­de gün­de 30-45 mg (30-45 mL), ge­re­kir­segün­de 90 mg’ye (90 mL) çı­kı­la­bi­lir. 1-5 yaş ara­sı ço­cuk­lar­da gün­de10-20 mg (10-20 mL), 5-10 yaş ara­sı ço­cuk­lar­da gün­de 15-30 mg (15-30mL)’dir. Ye­mek­ler ara­sın­da alın­ma­lı­dır, ye­mek­ler dı­şın­da alın­dı­ğın­dabol su ile içil­me­li­dir. LongifeneTablet: Doz eriş­kin­ler­de gün­de 1-4 tab­let ve ço­cuk­lar­dayaş­la­rı­na gö­re ½-1 tab­let­tir. Ye­mek­ler ara­sın­da alın­ma­lı­dır.

Longifene adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki