TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  23 Mayıs 2024, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Luc­rin Fla­kon SC    Ab­bott

Le­up­ro­li­d ase­tat1 mg/0.2 mL

Ambalaj: 2.8 mL’lik ço­ğul doz içe­ren 1 fla­kon, 14 en­jek­tör ve14 al­kol­lü pa­muk.

Luc­rin De­pot Fla­kon IM/SC

Le­up­ro­li­d ase­tat

Ambalaj: 3.75 mgx1 fla­kon, çö­zü­cü içe­ren 1 am­pul ve 22 no­lu1 en­jek­tör.   

Luc­rin De­pot 3M Fla­kon IM/SC

Le­up­ro­li­d ase­tat

Ambalaj: 11.25 mgx1 fla­kon, çö­zü­cü içe­ren 1 am­pul, 23 no­lu 1en­jek­tör ve 2 al­kol­lü ka­ğıt.

End.: İler­le­miş pros­tat kan­se­ri­nin pal­ya­tif te­da­vi­sin­de,ute­rus mi­yo­mu te­da­vi­sin­de ve en­do­met­ri­yo­zis te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Le­up­ro­lidase­tat ve­ya ben­zer no­na­pep­tid­le­re kar­şı bi­li­nen aşı­rı du­yar­lı­ğıolan­lar­da kont­ren­di­ke­dir. İzo­le ana­fi­lak­si ol­gu­la­rı ra­por edil­miş­tir. Ge­be­ler­deve­ya ila­cı alır­ken ge­be ola­bi­le­cek ka­dın­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: LH-RH ana­log­la­rı ile te­da­vi­ninilk haf­ta­la­rın­da, ön­ce­den var olan semp­tom ve be­lir­ti­ler­de kö­tü­leş­meola­bi­lir. Semp­tom­la­rın kö­tü­leş­me­si fa­tal komp­li­kas­yon­la bir­lik­teve­ya bir­lik­te ol­ma­yan pa­ra­li­zi­ye eş­lik ede­bi­lir. Ta­nı ko­nul­ma­mışanor­mal va­ji­na ka­na­ma­sı olan has­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. An­nesü­tü ile atı­lıp atıl­ma­dı­ğı bi­lin­me­di­ğin­den, em­zi­ren an­ne­le­re uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:Ödem, an­ji­na,kar­di­yak arit­mi, kus­ma/bu­lan­tı, ano­rek­si­ya, di­ya­re, tes­tis ça­pın­daazal­ma, sı­cak­lık bas­ma­sı/kı­za­rık­lık, im­po­tens, ji­ne­ko­mas­ti ve li­bi­doazal­ma­sı, ge­nel ağ­rı, pa­res­te­zi, uy­ku­suz­luk, disp­ne, he­mop­tiz, der­ma­tit,lo­kal cilt re­ak­si­yon­la­rı, kıl bü­yü­me­si, di­zü­ri, sık­lık/aci­li­yet,he­ma­tü­ri, tes­tis ağ­rı­sı, ke­mik ağ­rı­sı, mi­yal­ji, as­te­ni, di­ya­bet,ateş/tit­re­me, bo­ğaz­da sert no­dül, kal­si­yum ar­tı­şı, ürik asit­te ar­tış,kons­ti­pas­yon, di­ya­re, ağız ku­ru­lu­ğu, iş­tah ar­tı­şı, gaz, ek­lem bo­zu­klu­ğu,mi­yal­ji, hi­per­to­ni, baş ağ­rı­sı, uy­ku­suz­luk, baş dön­me­si, ge­nel ağ­rı,si­nir­li­lik, pa­res­te­zi, lo­kal de­ri re­ak­si­yon­la­rı, va­ji­ni­tis, as­te­ni,ki­lo al­ma/ver­me, tat al­ma du­yu­sun­da bo­zuk­luk, flu send­ro­mu, va­ji­nalko­ku, he­pa­tik dis­fonk­si­yon, menst­rü­el sik­lus bo­zuk­luk­la­rı, pal­pi­tas­yon,sen­kop, ta­şi­kar­di, gast­ro­in­tes­ti­nal ra­hat­sız­lık, ağız ku­ru­lu­ğu,su­sa­ma, iş­tah de­ği­şik­lik­le­ri, sı­cak bas­ma­sı/kı­za­rık­lık­lar, vi­ri­lizm,ak­ne, se­bo­re, hir­su­tizm, ses de­ği­şik­li­ği, mi­yal­ji, ek­lem bo­zuk­lu­ğu,dep­res­yon/ruh­sal den­ge­siz­lik, nö­ro­mus­kü­ler bo­zuk­luk­lar, si­nir­li­lik,sı­kın­tı, ki­şi­lik bo­zuk­luk­la­rı, ha­fı­za bo­zuk­lu­ğu, de­lüz­yon, de­rire­ak­si­yon­la­rı, eki­moz, alo­pe­si, saç bo­zuk­luk­la­rı, va­ji­ni­tis, di­zü­ri,lak­tas­yon, as­te­ni, ki­lo al­ma/ver­me, of­tal­mo­lo­jik bo­zuk­luk­lar,lenf bez­le­ri has­ta­lı­ğı görülebilir.

Etkileş.: İlaç et­ki­leş­me­le­ri bek­len­mez.   

Doz Önerisi:Lucrin: Öne­ri­len doz, gün­de bir kez SC ola­rak uy­gu­la­nan 1mg’dir (0.2 mL). En­jek­si­yon ye­ri pe­ri­yo­dik ola­rak de­ğiş­ti­ril­me­li­dir.Lucrin Depot: Mut­la­ka he­kim de­ne­ti­mi ve kont­ro­lü al­tın­da uy­gu­lan­ma­lı­dır.Pros­tat kan­se­ri, ute­rus mi­yo­mu ve en­do­met­ri­yo­zis­te öne­ri­len do­zu3.75 mg’dir. Ay­da bir kez IM ve­ya SC yol­dan uy­gu­la­nır. En­jek­si­yon ye­ri pe­ri­yo­dik ola­rakde­ğiş­ti­ril­me­li­dir. Lucrin Depot 3M: Mut­la­ka he­kim de­ne­ti­mi ve kont­ro­lü al­tın­da uy­gu­lan­ma­lı­dır.Öne­ri­len do­zu, her üç ay­da bir 1 tek IM ve­ya SC en­jek­si­yon şek­lin­de11.25 mg’dir. En­jek­si­yonye­ri pe­ri­yo­dik ola­rak de­ğiş­ti­ril­me­li­dir.

Lucrin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki