TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

M-M-R-II FlakonMSD

En­ders’in ate­nüe Ed­mons­tonsu­şun­dan üre­ti­len ve civ­civ emb­ri­yo­su­nun hüc­re kül­tür­le­rin­den el­deedi­len da­ha ate­nüe bir suş olan kı­za­mık vi­rü­sü 1.000 TCID50, civ­civ emb­ri­yo­su­nun hüc­re kül­tür­le­rin­denel­de edi­len Jeryl Lynn (B dü­ze­yi) su­şu olan ka­ba­ku­lak vi­rü­sü 5.000 TCID50, in­san dip­lo­idhüc­re­sin­de bü­yü­tü­len Wis­tar RA 27/3 Kı­za­mık­çık vi­rü­sü 1,000 TCID50

Ambalaj: Tek dozluk flakon ve 0.5 mL çözücü içeren kullanıma hazırşırınga.

End.:12 ay­lıkve­ya da­ha bü­yük ki­şi­ler­de kı­za­mık, ka­ba­ku­lak ve kı­za­mık­çı­ğa kar­şıeş­za­man­lı ba­ğı­şık­lık sağ­lar. İkin­ci bir doz M-M-R-II ve­ya mo­no­va­lankı­za­mık aşı­sı öne­ril­mek­te­dir.

Kontr.E.:Ha­len aşı­nınfe­tus ge­liş­me­si üze­ri­ne ola­sı et­ki­le­ri bi­lin­me­di­ğin­den, ge­be ka­dın­la­raM-M-R-II ve­ril­me­me­li­dir. Ne­omi­si­nekar­­şı ana­fi­lak­tik ve­ya ana­fi­lak­to­id re­ak­si­yon oluş­tu­ran ki­şi­ler(su­lan­dı­rı­lan aşı­nın her bir do­zu yak­la­şık 25 µg ne­omi­sin içe­rir);yu­mur­ta­ya kar­şı ana­fi­lak­tik ve­ya ana­fi­lak­to­id re­ak­si­yon oluş­tu­ranki­şi­ler; her­han­gi bir ateş­li so­lu­num yo­lu has­ta­lı­ğı ve­ya baş­ka ak­tifateş­li en­fek­si­yo­nu olan ki­şi­ler; te­da­vi edil­me­miş ak­tif tü­ber­kü­loz­luki­şi­ler; im­mü­no­sup­re­sif te­da­vi gö­ren has­ta­lar (bu kont­ren­di­kas­yon,rep­las­man te­da­vi­si ola­rak kor­ti­kos­te­ro­id alan, ör­ne­ğin Ad­di­sonhas­ta­la­rı için ge­çer­li de­ğil­dir); kan disk­ra­zi­le­ri, lö­se­mi, her­han­gibir len­fo­ma ve­ya ke­mik ili­ği ve­ya len­fa­tik sis­tem­le­ri et­ki­le­yenma­lin ne­op­lazm­la­rı olan bi­rey­ler; AIDS ne­de­niy­le ba­ğı­şık­lık sis­te­mibas­kı al­tı­na alın­mış has­ta­lar da­hil pri­mer ve edin­sel im­mün ye­ter­siz­liksend­rom­lu­lar ve­ya in­san im­mün ye­ter­siz­lik vi­rüs­le­riy­le en­fek­si­yonbe­lir­ti­le­ri gös­te­ren­ler, hüc­re­sel im­mün ye­ter­siz­li­ği olan ve hi­po­gam­mag­lo­bü­li­ne­mikve dis­gam­mag­lo­bü­li­ne­mik has­ta­lar, ai­le­sin­de kon­je­ni­tal ve­ya ka­lıt­salim­mün ye­ter­siz­lik öy­kü­sü olan has­ta­la­ra, ba­ğı­şık­lık sis­tem­le­ri­ninye­ter­li­lik ka­zan­dı­ğı gös­te­ri­le­ne ka­dar aşı uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır.

Uyar.:Ana­fi­lak­tikve­ya ana­fi­lak­to­id re­ak­si­yon oluş­ma ris­ki­ne kar­şı he­men kul­la­nımiçin ad­re­na­lin da­hil ye­ter­li te­da­vi ola­nak­la­rı sağ­lan­ma­lı­dır. Bi­rey­selve­ya ai­le­vi kon­vül­si­yon öy­kü­sü olan­lar­da ve­ya ate­şin ne­den ola­bi­le­ce­ğistres­ten ka­çın­ma­sı ge­re­ken se­reb­ral trav­ma ve­ya baş­ka bir has­ta­lıköy­kü­sü olan­lar­da, aşı uy­gu­la­ma­sı sı­ra­sın­da ge­rek­li ön­lem­ler alın­ma­lı­dır.Kı­za­mık ve­ya ka­ba­ku­lak aşı­sı vi­rü­sü­nün an­ne sü­tü­ne ge­çip geç­me­di­ğibi­lin­me­mek­te­dir. Em­zi­ren ka­dın­la­ra M-M-R-II ve­ril­di­ğin­de dik­kat­li olun­ma­lı­dır.

Yan E.:En­jek­si­yonböl­ge­sin­de kı­sa sü­re­li yan­ma ve/ve­ya bat­ma, ateş (38.3°C ve­ya üs­tün­de)görülebilir.

Etkileş.:M-M-R-II ile bir­lik­te İm­mün glo­bü­lin(IG) uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır. Kan ve­ya plaz­ma trans­füz­yo­nu ve­ya in­san im­münglo­bü­lin uy­gu­la­ma­sın­dan son­ra aşı­la­ma için en az 3 ay bek­len­me­li­dir.Ate­nüe can­lı kı­za­mık, ka­ba­ku­lak ve kı­za­mık­çık vi­rüs aşı­sı ve­ri­len­ler­detü­ber­kü­lin de­ri du­yar­lı­lı­ğı­nın ge­çi­ci ola­rak bas­kı­la­na­bil­di­ğinden,tü­ber­kü­lin tes­ti ya­pı­la­cak­sa M-M-R-II’den ön­ce ve­ya ay­nı an­da uy­gu­lan­ma­lı­dır. M-M-R-II di­ğer can­lı vi­rüs aşı­la­rın­danbir ay ön­ce ve­ya son­ra uy­gu­lan­ma­lı­dır. Bu­na kar­şın AAP ve ACIP, ru­tinve eş za­man­lı ola­rak M-M-R-II, DTP ve OPV ve­ya IPV’nin, ay­rı en­jek­si­yon böl­ge­le­rive şı­rın­ga­lar kul­la­nı­la­rak ve­ril­me­si­ni öner­mek­te­dir.

Doz Önerisi: De­ri­al­tı uy­gu­la­ma için­dir. İnt­ra­ve­nöz yol­laen­jek­te edil­me­me­li­dir. Aşı­nın do­za­jı her­kes için ay­nı­dır. Tek doz­lukşi­şe­nin ta­ma­mı (yak­la­şık 0.5 mL) ter­ci­hen üst ko­lun dış yü­zü­ne de­ri­al­tı­naen­jek­te edi­lir.

MMR adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki