TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Me­fo­xin En­jek­tablMSD

Se­fok­si­tin so­dy­um

Ambalaj: IM: 1 gx1 fla­kon ve %1’lik li­do­ka­in içe­ren 2 mL’lik1 çö­zü­cü am­pul :: IV: 1 gx1 fla­kon ve 10 mL’lik 1 çö­zü­cü ampul.

End.:Du­yar­lıor­ga­niz­ma­la­rın et­ken ol­du­ğu, a­şa­ğı­da be­lir­ti­len en­fek­si­yon­la­rınte­da­vi­sin­de en­di­ke­dir. Pe­ri­to­nit ve di­ğer int­ra­ab­do­mi­nal ve int­ra­pel­viken­fek­si­yon­lar, ji­ne­ko­lo­jik en­fek­si­yon­lar, sep­ti­se­mi, en­do­kar­dit,komp­li­kas­yon­suz go­no­re da­hil ol­mak ü­ze­re ü­ri­ner sis­tem en­fek­si­yon­la­rı,so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı, ke­mik ve ek­lem en­fek­si­yon­la­rı, de­rive yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rı. Se­fok­si­tin, kon­ta­mi­ne ve­ya po­tan­si­yelo­la­rak kon­ta­mi­ne o­la­rak sı­nıf­lan­dı­rı­lan cer­ra­hi gi­ri­şim­ler uy­gu­la­nanhas­ta­lar­da ve­ya pos­to­pe­ra­tif bir en­fek­si­yo­nun ö­zel­lik­le teh­li­ke­liol­du­ğu ol­gu­lar­da, pos­to­pe­ra­tif en­fek­si­yon­la­rın ön­len­me­sin­deen­di­ke­dir.

Kontr.E.:Se­fok­si­ti­nekar­şı hi­per­sen­si­ti­vi­te­si o­lan­lar­da kont­ren­di­ke­dir. Kli­nik de­ne­yimol­ma­dı­ğı i­çin, se­fa­los­po­rin­le­re kar­şı hi­per­sen­si­ti­vi­te­si o­lan­la­rauy­gu­lan­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Se­fok­si­tin te­da­vi­si­ne baş­la­ma­danön­ce, b-lak­tam an­ti­bi­yo­tik­le­re kar­şıda­ha ön­ce­den hi­per­sen­si­ti­vi­te re­ak­si­yo­nu gö­rü­lüp gö­rül­me­di­ği­neda­ir dik­kat­li bir sor­gu­la­ma ya­pıl­ma­lı­dır. Pe­ni­si­li­ne a­ler­ji­sio­lan has­ta­lar­da se­fok­si­tin çok dik­kat­li uy­gu­lan­ma­lı­dır. Re­nalyet­mez­lik ne­de­niy­le ge­çi­ci ve sü­rek­li o­la­rak çı­kan id­rar mik­ta­rıa­zal­mış o­lan has­ta­lar­da, to­tal gün­lük se­fok­si­tin do­zu a­zal­tıl­ma­lı­dır.Ge­be­lik sı­ra­sın­da kul­la­nı­mın­da el­de e­dil­me­si bek­le­nen ya­rar i­leo­la­sı za­rar­lar kar­şı­laş­tı­rı­la­rak de­ğer­len­dir­me ya­pıl­ma­lı­dır.Se­fok­si­tin in­san sü­tü­ne geç­mek­te­dir. Kul­la­nı­mı en­di­ke ol­du­ğu du­rum­lar­dadik­kat e­dil­me­li­dir.

Yan E.:Dö­kün­tü(eks­fo­li­ya­tif der­ma­tit da­hil), ür­ti­ker, ka­şın­tı, a­teş ve di­ğer a­ler­jikre­ak­si­yon­lar (a­na­fi­lak­si da­hil), hi­po­tan­si­yon, psö­do­memb­ra­nözko­lit, bu­lan­tı ve kus­ma, e­o­zi­no­fi­li, gra­nü­lo­si­to­pe­ni da­hil ol­makü­ze­re lö­ko­pe­ni, nöt­ro­pe­ni, a­ne­mi (he­mo­li­tik a­ne­mi da­hil), trom­bo­si­to­pe­nive ke­mik i­li­ği dep­res­yo­nu bil­di­ril­miş­tir.

Doz Önerisi:Me­fo­xin IM sa­de­ce IM yol­dan, Me­fo­xin IV sa­de­ce IV yol­dan uy­gu­lan­ma­lı­dır.Do­zaj ve uy­gu­la­ma yo­lu, en­fek­si­yo­nun şid­de­ti, et­ken or­ga­niz­ma­la­rındu­yar­lık de­re­ce­si ve has­ta­nın du­ru­mu­na gö­re be­lir­len­me­li­dir. Du­yar­lıktest so­nuç­la­rı bek­le­nir­ken te­da­vi­ye baş­la­na­bi­lir. O­la­ğan e­riş­kindo­zu 8 sa­at­te bir 1 g ve­ya 2 g’dir.

Mefoxin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki