TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  05 Ağustos 2020, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Megasid Film Tab­letFako

Kla­rit­ro­mi­sin

Ambalaj: 500 mgx14 tablet.

Eşdeğeri: Claricide Film Tablet: 250mgx14 tablet, 500 mgx14 tablet (Bilim); Deklarit Film Tablet: 250mgx14 tablet, 500 mgx14 tablet (Deva); Klacid Film Tablet: 250 mgx14tablet, 500 mgx14 tablet (Abbott); Klamaxin Film Tablet: 500 mgx14tablet (İE Ulagay); Klarolid Film Tablet: 500mgx14 tablet (İlsan); Klaromin Film Tablet: 250mgx14 tablet, 500 mgx14 tablet (Eczacıbaşı); Klax Film Tablet: 250mgx14 tablet, 500 mgx14 tablet (Toprak); Laricid Film Tablet: 500mgx14 tablet (Biofarma); Macrol Film Tablet: 250 mgx14tablet, 500 mgx14 tablet (Sanovel); Uniklar Film Tablet: 500 mgx14tablet (Mustafa Nevzat).

End.:Fa­ran­jit/ton­sil­lit,akut mak­sil­ler si­nü­zit, kro­nik bron­şi­tin akut alev­len­me­le­ri, pnö­mo­ni,komp­li­ke ol­ma­yan de­ri ve yu­mu­şak do­ku­nun (ap­se­ler ge­nel­lik­le cer­ra­hidre­naj ge­rek­ti­rir) ha­fif­ten or­ta de­re­ce­ye ka­dar olan en­fek­si­yon­la­rı,yay­gın ve lo­kal mik­ro­bak­te­ri­yel en­fek­si­yon­la­r te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.Kla­rit­ro­mi­sin, asit sup­res­yon var­lı­ğın­da He­li­co­bac­ter pylo­ri era­di­kas­yo­nuiçin en­di­ke­dir; bu du­rum du­ode­nal ül­se­rin tek­rar­lan­ma­sı­nı azal­tır.

Kontr.E.:Mak­ro­lidan­ti­bi­yo­tik­le­re kar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.Kla­rit­ro­mi­sin, da­ha ön­ce­den var olan kar­di­yak anor­mal­lik­le­re (arit­mi,bra­di­kar­di, QT ara­lı­ğı ge­niş­le­me­si, is­ke­mik kalp has­ta­lı­ğı, kon­jes­tifkalp yet­mez­li­ği gi­bi) ve­ya elekt­ro­lit den­ge­siz­li­ği­ne sa­hip, ter­fe­na­dinte­da­vi­si gö­ren has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Kla­rit­ro­mi­sin­le lin­ko­mi­sin ve klin­da­mi­sin­deol­du­ğu gi­bi di­ğer mak­ro­lid an­ti­bi­yo­tik­ler­le çap­raz re­zis­tans ola­sı­lı­ğıda dü­şü­nül­me­li­dir. Kla­rit­ro­mi­sin baş­lı­ca ka­ra­ci­ğer ve böb­rek­leatı­lır. Nor­mal re­nal fonk­si­yon­lu he­pa­tik bo­zuk­lu­ğu olan has­ta­lar­dadoz ayar­la­ma­sı ya­pıl­ma­dan uy­gu­la­na­bi­lir. Bu­nun­la be­ra­ber, bir­lik­tehe­pa­tik bo­zuk­lu­ğu ol­sun ve­ya ol­ma­sın şid­det­li re­nal bo­zuk­luk var­lı­ğın­da,do­zun azal­tıl­ma­sı ve­ya doz ara­la­rı­nın açıl­ma­sı uy­gun ola­bi­lir. Şid­det­lire­nal bo­zuk­lu­ğu olan yaş­lı has­ta­lar­da, doz aya­rı dü­şü­nül­me­li­dir.Di­ğer al­ter­na­tif te­da­vi­ler­den hiç bi­ri­nin uy­gun ol­ma­dı­ğı kli­nikdu­rum­lar ha­riç ge­be­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. İn­san sü­tüy­le atı­lıpatıl­ma­dı­ğı bi­lin­me­mek­te­dir; em­zi­ren ka­dın­la­ra ve­rir­ken dik­kat­liolun­ma­lı­dır.

Yan E.:Göz­le­nenyan et­ki­le­rin ço­ğu gast­ro­in­tes­ti­nal sis­tem­le il­gi­li olup, di­ya­re,kus­ma, ab­do­mi­nal ağ­rı, dis­pep­si ve bu­lan­tı­dır. Di­ğer yan et­ki­lerbaş ağ­rı­sı, tat de­ği­şik­li­ği ve ka­ra­ci­ğer en­zim­le­rin­de ge­çi­ci ar­tış­la­rıiçe­rir.

Etkileş.:Te­ofi­linve kar­ba­ma­ze­pi­nin kla­rit­ro­mi­sin­le bir­lik­te uy­gu­lan­ma­sı so­nu­cun­da,kan­da bu ilaç­la­rın dü­zey­le­rin­de or­ta de­re­ce­de ama is­ta­tis­tik­selola­rak an­lam­lı bir ar­tış ol­ur. Var­fa­rin, er­got al­ka­lo­id­le­ri, tri­azo­lam,mi­da­zo­lam ve sik­los­po­rin gi­bi ilaç­lar­la bir­lik­te kla­rit­ro­mi­sinkul­la­nıl­ma­sı, bu di­ğer ilaç­la­rın se­rum dü­zey­le­rini artıra­bi­lir.Kla­rit­ro­mi­sin ve di­gok­si­ni bir­lik­te kul­la­nan has­ta­lar­da yük­sel­mişdi­gok­sin se­rum kon­sant­ras­yon­la­rı ra­por edil­miş­tir. Mak­ro­lid­le­rter­fe­na­din ve astemizolün dü­zey­le­rini artırabilir.

Doz Önerisi: Ye­tiş­kin­ler­de doz, 12 sa­at­te bir ol­mak üze­re, fa­ren­jit/ton­sil­lit­te250 mg 10 gün; akut mak­sil­ler si­nü­zit­te 500 mg 14 gün; alt so­lu­num yol­la­rınınen­fek­si­yon­la­rın­da 250-500 mg 7-14 gün; kro­nik bron­şi­tin akut alev­len­me­le­rin­de250 mg, H. inf­lu­en­zae’de ise 500 mg 7-14 gün; pnö­mo­ni­de 250 mg 7-14 gün;komp­li­ke ol­ma­yan de­ri ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rın­da 250 mg7-14 gün’dür. Mi­ko­bak­te­ri­yel En­fek­si­yon­lu ye­tiş­kin has­ta­lar­da öne­ri­len baş­lan­gıç do­zu gün­de2 kez 500 mg’dir. Eğer 3 ile 4 haf­ta için­de kli­nik ve­ya bak­te­ri­yo­lo­jikya­nıt el­de edi­le­mez­se, doz gün­de 2 kez 1 g’ye çı­kar­tı­la­bi­lir. H. Pylo­ri Era­di­kas­yo­nu:H. pylo­ri era­di­kas­yo­nu için şu doz re­jim­le­ri öne­ril­mek­te­dir:Üç­lü te­da­vi re­ji­mi: Gün­de 2 kez 500 mg kla­rit­ro­mi­sin, gün­de 2 kez 1 gamok­si­si­lin ve gün­de 30 mg lan­sop­ra­zol ile bir­lik­te 10 gün uy­gu­la­nırve­ya gün­de 2 kez 500 mg kla­rit­ro­mi­sin, gün­de 2 kez 1 g amok­si­si­lin vegün­de 20 mg omep­ra­zol ile bir­lik­te 10 gün uy­gu­la­nır. İki­li te­da­vi re­ji­mi: Gün­de 3 kez 500 mg kla­rit­ro­mi­sin, gün­de 40 mg omep­ra­zol­lebir­lik­te 14 gün uy­gu­la­nır, gün­de 20 mg ve­ya 40 mg omep­ra­zo­le ek ola­rak14 gün da­ha de­vam edi­lir ve­ya gün­de 3 kez 500 mg kla­rit­ro­mi­sin gün­de2 kez 30 mg lan­sop­ra­zol ile bir­lik­te 14 gün uy­gu­la­nır. Ül­se­rin iyi­leş­me­si­ni ta­mam­la­makiçin da­ha fazla asit sup­res­yo­nu ge­re­ke­bi­lir.

Megasid adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki