TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Mer­cap­to­pu­rin Tab­let   Ata­farm

Mer­kap­to­pü­rin

Ambalaj: 50 mgx25 tablet.

Eşdeğeri:Puri-NetholTablet: 50 mgx25 tablet (GSK).

End.:Akut lö­se­mite­da­vi­sin­de en­di­ke­dir. Re­mis­yon in­dük­si­yo­nun­da ya­rar­lı­dır ve akutlen­fob­las­tik lö­se­miy­le akut mi­ye­lo­id lö­se­mi­de sü­rek te­da­vi­sin­deözel­lik­le en­di­ke­dir. Ay­nı za­man­da kro­nik gra­nü­lo­si­tik lö­se­mi te­da­vi­sin­dede kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Te­da­vi­deor­ta­ya çı­ka­bi­le­cek komp­li­kas­yon­la­ra gö­re ya­rar/za­rar iliş­ki­si­ningöz önü­ne alın­ma­sı ge­re­kir.

Uyar.: Mer­kap­to­pü­rin, an­cak bu türilaç­la­rın uy­gu­lan­ma­sın­da de­ne­yim­li dok­tor­la­rın kont­ro­lü al­tın­dakul­la­nı­la­cak bir ak­tif si­to­tok­sik ajan­dır. Gebelikte her ol­gu­da fe­tu­sage­le­bi­le­cek ola­sı teh­li­key­le has­ta­ya sağ­lan­ma­sı bek­le­nen ya­rarara­sın­da ter­cih ya­pıl­ma­lı­dır. 6-mer­kap­to­pü­rin alan an­ne­ler em­zir­me­me­li­dir.

Yan E.:Baş­lı­cayan et­ki­si lö­ko­pe­ni ve trom­bo­si­to­pe­ni­ye yol açan ke­mik ili­ği sup­res­yo­nu­dur.İn­san­lar­da­ki his­to­lo­jik bul­gu­lar­da he­pa­tik nek­roz ve bli­yer stazgö­rül­müş­tür. Ba­zan ano­rek­si, bu­lan­tı ve kus­ma kay­de­dil­miş­tir.6-mer­kap­to­pü­rin te­da­vi­si sı­ra­sın­da oral ül­se­ras­yon kay­de­dil­mişve na­di­ren de ba­ğır­sak ül­se­ras­yo­nu mey­da­na gel­miş­tir. Na­di­ren ateş ve de­ri dö­kün­tü­sügö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: Al­lo­pu­ri­nol 6-mer­kap­to­pü­ri­ninka­ta­bo­liz­ma hı­zı­nı azalt­tı­ğın­dan, bir­­lik­te uy­gu­lan­dık­la­rın­da,6-mer­kap­to­pü­ri­nin nor­mal do­zu­nun sa­de­ce dört­te bi­ri­nin ve­ril­me­sişart­tır. 6-mer­kap­to­pü­rin­le bir­lik­te ve­ri­lin­ce var­fa­ri­nin an­ti­ko­agü­lanet­ki­si­nin en­gel­len­di­ği kay­de­dil­miş­tir.

Doz Önerisi: Eriş­kin ve ço­cuk­lar için uy­gu­la­nan doz 2.5 mg/kg/­gün’dür.An­cak, ila­cın alın­ma sü­re­si ve do­zu mer­kap­to­pü­rin ile bir­lik­te ve­ri­lendi­ğe­r si­to­tok­sik ilaç­la­rın cin­si­ne ve do­zu­na bağ­lı­dır. Doz, has­ta­nınge­nel du­ru­mu de­ğer­len­di­ril­dik­ten son­ra dik­kat­li­ce ayar­lan­ma­lı­dır.

Mercaptopurin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki