TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Me­ro­nem Fla­kon IVAstraZeneca

Me­ro­pe­nem tri­hid­rat

Ambalaj: 500 mgx1 fla­kon :: 1 gx1 fla­kon.

End.:Ye­tiş­kin­ler­deve ço­cuk­lar­da, du­yar­lı tek ve­ya bir­den faz­la bak­te­ri­nin ne­den ol­du­ğu;pnö­mo­ni­ler (has­ta­ne­de edi­nil­miş pnö­mo­ni­ler da­hil), id­rar yo­lu en­fek­si­yon­la­rı,int­ra­ab­do­mi­nal en­fek­si­yon­lar, en­do­met­rit ve pel­vik enf­la­ma­tu­varhas­ta­lık­lar gi­bi ji­ne­ko­lo­jik en­fek­si­yon­lar ve de­ri ve yu­mu­şak do­kuen­fek­si­yon­la­rı me­nen­jit ve sep­ti­se­mi­nin te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Me­ro­pe­ne­me aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.Kar­ba­pe­nem­le­re, pe­ni­si­lin­le­re ve­ya di­ğer b-lak­tam an­ti­bi­yo­tik­le­re aşı­rı du­yar­lı­ğı ol­du­ğu bi­li­nenhas­ta­lar, me­ro­pe­ne­me de du­yar­lık gös­te­re­bi­lir­ler.

Uyar.: Ka­ra­ci­ğer has­ta­lı­ğı bu­lu­nanlar­da dik­kat­leuygulanmalıdır.Me­ro­pe­nem po­tan­si­yel ola­rak nef­ro­tok­sik ilaç­lar­la bir­lik­te dik­kat­lekul­la­nıl­ma­lı­dır. Po­tan­si­yel ya­rar­lar fe­tu­sun po­tan­si­yel risk­le­rin­denfaz­la de­ğil­se, ge­be­lik sı­ra­sın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Po­tan­si­yelya­rar­lar, be­be­ğin po­tan­si­yel risk­le­rin­den faz­la de­ğil­se em­zi­renan­ne­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:De­ri­de dö­kün­tü,pru­ri­tus, ür­ti­ker, ka­rın ağ­rı­sı, bu­lan­tı, kus­ma, di­ya­re, re­ver­sibltrom­bo­si­te­mi, eo­zi­no­fi­li, trom­bo­si­to­pe­ni ve nöt­ro­pe­ni, se­rumbi­li­ru­bin, tran­sa­mi­naz, al­ka­len fos­fa­taz ve lak­tik de­hid­ro­ge­nazkon­sant­ras­yon­la­rın­da tek ba­şı­na ve­ya kom­bi­ne ola­rak re­ver­sibl ar­tış­lar,baş ağ­rı­sı, pa­res­te­zi ve ay­rı­ca oral ve va­ji­nal kan­di­di­ya­zis bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.:Probenesidile birlikte uygulanması önerilmez.

Doz Önerisi: Te­da­vi­nin do­zu ve sü­re­si, en­fek­si­yo­nun ti­pi­neve şid­de­ti­ne ve has­ta­nın du­ru­mu­na gö­re be­lir­len­me­li­dir. Pnö­mo­ni,id­rar yo­lu en­fek­si­yon­la­rı, en­do­met­ri­o­zis ve pel­vik enf­la­ma­tu­varhas­ta­lık­lar gi­bi ji­ne­ko­lo­jik en­fek­si­yon­lar, de­ri ve yu­mu­şak do­kuen­fek­si­yon­la­rı­nın te­da­vi­sin­de 8 sa­at­te bir 500 mg IV Me­ro­nem. Has­ta­ne­de e­di­nil­miş pnö­mo­ni­ler,pe­ri­to­nit, nöt­ro­pe­nik has­ta­lar­da­ki en­fek­si­yon­lar ve sep­ti­se­mi­ninte­da­vi­sin­de 8 sa­at­te bir 1 g IV Me­ro­nem uy­gu­la­nır. Me­nen­jit­te ö­ne­ri­len doz 8 sa­at­tebir 2 g’dir. Ço­cuk­lar: 3 ay­lık­tan bü­yük be­bek­ler­de ve 12 ya­şı­na ka­daro­lan ço­cuk­lar­da, en­fek­si­yo­nun şid­de­ti­ne ve ti­pi­ne, pa­to­jen(ler)indu­yar­lı­ğı­na ve has­ta­nın du­ru­mu­na bağ­lı o­la­rak ö­ne­ri­len IV doz, 8sa­at­te bir 10-20 mg/kg’dir. 50 kg’den a­ğır o­lan ço­cuk­lar­da ye­tiş­kin do­zuuy­gu­lan­ma­lı­dır. Me­nen­jit­te ö­ne­ri­len doz 8 sa­at­te bir 40 mg/kg’dir.

Meronem adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki