TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  15 Nisan 2024, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Met­hot­re­xa­te DBL En­jek­tabl So­lüs­yonOr­na

Met­ot­re­ksa­t

Ambalaj: 50 mg/2 mLx1 fla­kon :: 500 mg/20 mLx1 fla­kon :: 5 g/50mLx1 flakon.

Eşdeğeri:Emt­he­xa­te-SFla­kon: 50 mg/2 mLx1 flakon, 500mg/20 mLx1 flakon ( Medİlaç); Met­hot­re­xa­te Am­pul: 50 mgx2 mLx1 ampul (Ata­farm); Met­hot­re­xat Ebewe Flakon: 50 mgx5 mLx1 flakon, 500 mg/5 mLx1 flakon (Liba); Met­hot­re­xa­te-Te­va Fla­kon: 50 mg/2 mLx1 fla­kon (Med-İlaç).

End.:Me­me kan­se­ri,kor­yo­kar­si­nom, kor­yo­ade­no­ma dest­ru­ens ve hi­da­ti­di­form ben’i te­da­vi­sin­deen­di­ke­dir. Me­tot­rek­satay­nı za­man­da akut len­fo­blas­tik lö­se­mi­nin pal­ya­tif (ha­fif­le­ti­ci)te­da­vi­sin­de de kul­la­nı­lır. Me­tot­rek­sat kor­ti­kos­te­ro­id­ler­le bir­lik­teiyi­leş­me­le­rin uya­rıl­ma­sın­da kul­la­nıl­mış­tır fa­kat bu­gün, ge­nel­lik­leiyi­leş­me­le­rin mu­ha­fa­za­sın­da kul­la­nıl­mak­ta­dır. Me­tot­rek­sat ay­nıza­man­da Bur­kitt len­fo­ma­sın­da, iler­le­miş len­fo­sar­ko­ma­lar­da, özel­lik­leço­cuk­lar­da di­ğer ilaç­lar­la bir­lik­te ve mi­ko­zis fun­go­ides’in iler­le­mişev­re­le­rin­de de kul­la­nı­la­bi­lir. Me­tot­rek­sat teş­hi­sin bi­yop­sive/ve­ya de­ri mu­aye­ne­si so­nun­da kon­du­ğu, di­ğer te­da­vi­le­re kar­şıdi­renç­li cid­di psö­ri­azis (se­def) ol­gu­la­rın­da uy­gu­lan­mış­tır.

Kontr.E.:Ge­be­lik­tekont­ren­di­ke­dir. Bes­len­me ek­sik­li­ği olan has­ta­lar­da se­def te­da­vi­sin­de,cid­di böb­rek ve ka­ra­ci­ğer bo­zuk­luk­la­rın­da, ke­mik ili­ği yet­mez­­li­ğin­de,lö­ko­pe­ni, trom­bo­si­to­pe­ni ve­ya ane­mi­de kont­r­en­di­ke­dir.

Uyar.: Ka­dın­lar­da se­def te­da­vi­siadet dö­ne­mi­nin he­men son­ra­sın­da baş­la­ma­lı ve me­tot­rek­sat te­da­vi­si­ninbi­ti­min­den en az 8 haf­ta son­ra­sı­na ka­dar ge­be­li­ği ön­le­yici ge­rek­liön­lem­ler alın­ma­lı­dır.

Yan E.:Baş­lı­cayan et­ki­si ke­mik ili­ği in­hi­bis­yo­nu­dur. Uy­gu­la­ma­dan son­ra­ki 7. ve10. gün­ler ara­sın­da, trom­bo­sit sa­yı­sın­da be­lir­gin bir dü­şüş­le baş­lar,hız­la iler­le­yen bir lö­ko­pe­ni gö­rü­lür. 1. ve 3. gün­ler ara­sın­da bu­lan­tı-kus­mave di­ya­re gö­rü­le­bi­lir. Cilt­te dö­kün­tü­ler, prü­ri­tus ve ür­ti­ker,ışı­ğa kar­şı du­yar­lık, pig­man­ter de­ği­şik­lik­ler, alo­pe­si gö­rü­le­bi­lir.Ya­nak ve di­şe­ti mu­ko­za­la­rın­da 3. ve 5. gün­ler ara­sın­da yü­ze­yel ül­se­ras­yon­largö­rü­le­bi­lir. Di­ğer mu­ko­za­lar­da da ül­ser­ler gö­rü­le­bi­lir. Baş ağ­rı­sı, uy­ku ha­li, bu­la­nıkgör­me or­ta­ya çı­ka­bi­lir. So­lid tü­mör­ler­de yük­sek doz uy­gu­lan­dı­ğıza­man, kre­ati­nin yük­sel­me­siy­le bir­lik­te nef­ro­tok­si­si­te olu­şa­bi­lir.Tran­sa­mi­naz­lar yük­se­le­bi­lir. Yük­sek doz­lar­da ka­ra­ci­ğer fib­ro­zuve­ya si­roz olu­şa­bi­lir. Hi­per­ter­mi,pnö­mo­to­raks, ame­no­re, azos­per­mi, he­ma­tü­ri, sis­tit gö­rü­le­bi­lir. Aler­jik re­ak­si­yon ris­ki ola­bi­lir.

Etkileş.:Sa­li­si­lat­larve di­ğer nons­te­ro­id anal­je­zik­ler gi­bi ba­zı mad­de­ler kan dü­ze­yi­niyük­selt­ti­ğin­den, me­tot­rek­sa­tın bu mad­de­ler­le bir­lik­te uy­gu­lan­ma­sıöne­ril­mez. Me­tot­rek­sa­tın tri­me­top­rim-sul­fa­me­tok­sa­zol­le bir­lik­teuy­gu­lan­ma­sı, ke­mik ili­ği ap­la­zi­si ris­ki ta­şır ve ke­sin­lik­le öne­ril­mez.

Methotrexate DBL adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki