TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  23 Mayıs 2024, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Met­hot­re­xa­te Am­pul/Fla­kon    Ata­farm

Me­tot­rek­sat

Ambalaj: 5 mgx2 mLx5 am­pul :: 50 mgx2 mLx1 ampul :: 50 mgx1flakon.

Eşdeğeri:Emt­he­xa­te-SFla­kon: 50 mg/2 mLx1 flakon ( Med İlaç); Met­hot­re­xa­te DBL Fla­kon: 50 mg/2 mLx1 fla­kon (Or­na); Met­hot­re­xat Ebewe Flakon: 50 mgx5 mLx1 flakon, 500 mg/5 mLx1 flakon (Liba); Met­hot­re­xa­te-Te­va Fla­kon: 50 mg/2 mLx1 fla­kon (Med-İlaç).

End.:Me­me kan­se­ri,kor­yo­kar­si­nom, kor­yo­ade­no­ma dest­ru­ens ve hi­da­ti­di­form ben’i te­da­vi­sin­deen­di­ke­dir. Me­tot­rek­satay­nı za­man­da akut len­fo­blas­tik lö­se­mi­nin pal­ya­tif (ha­fif­le­ti­ci)te­da­vi­sin­de de kul­la­nı­lır. Me­tot­rek­sat kor­ti­kos­te­ro­id­ler­le bir­lik­teiyi­leş­me­le­rin uya­rıl­ma­sın­da kul­la­nıl­mış­tır fa­kat bu­gün, ge­nel­lik­leiyi­leş­me­le­rin mu­ha­fa­za­sın­da kul­la­nıl­mak­ta­dır. Me­tot­rek­sat ay­nıza­man­da Bur­kitt len­fo­ma­sın­da, iler­le­miş len­fo­sar­ko­ma­lar­da, özel­lik­leço­cuk­lar­da di­ğer ilaç­lar­la bir­lik­te ve mi­ko­zis fun­go­ides’in iler­le­mişev­re­le­rin­de de kul­la­nı­la­bi­lir. Me­tot­rek­sat teş­hi­sin bi­yop­sive/ve­ya de­ri mu­aye­ne­si so­nun­da kon­du­ğu, di­ğer te­da­vi­le­re kar­şıdi­renç­li cid­di psö­ri­azis (se­def) ol­gu­la­rın­da uy­gu­lan­mış­tır.

Kontr.E.:Ge­be­lik­tekont­ren­di­ke­dir. Bes­len­me ek­sik­li­ği olan has­ta­lar­da se­def te­da­vi­sin­de,cid­di böb­rek ve ka­ra­ci­ğer bo­zuk­luk­la­rın­da, ke­mik ili­ği yet­mez­­li­ğin­de,lö­ko­pe­ni, trom­bo­si­to­pe­ni ve­ya ane­mi­de kont­r­en­di­ke­dir.

Uyar.: Ka­dın­lar­da se­def te­da­vi­siadet dö­ne­mi­nin he­men son­ra­sın­da baş­la­ma­lı ve me­tot­rek­sat te­da­vi­si­ninbi­ti­min­den en az 8 haf­ta son­ra­sı­na ka­dar ge­be­li­ği ön­le­yici ge­rek­liön­lem­ler alın­ma­lı­dır.

Yan E.:Baş­lı­cayan et­ki­si ke­mik ili­ği in­hi­bis­yo­nu­dur. Uy­gu­la­ma­dan son­ra­ki 7. ve10. gün­ler ara­sın­da, trom­bo­sit sa­yı­sın­da be­lir­gin bir dü­şüş­le baş­lar,hız­la iler­le­yen bir lö­ko­pe­ni gö­rü­lür. 1. ve 3. gün­ler ara­sın­da bu­lan­tı-kus­mave di­ya­re gö­rü­le­bi­lir. Cilt­te dö­kün­tü­ler, prü­ri­tus ve ür­ti­ker,ışı­ğa kar­şı du­yar­lık, pig­man­ter de­ği­şik­lik­ler, alo­pe­si gö­rü­le­bi­lir.Ya­nak ve di­şe­ti mu­ko­za­la­rın­da 3. ve 5. gün­ler ara­sın­da yü­ze­yel ül­se­ras­yon­largö­rü­le­bi­lir. Di­ğer mu­ko­za­lar­da da ül­ser­ler gö­rü­le­bi­lir. Baş ağ­rı­sı, uy­ku ha­li, bu­la­nıkgör­me or­ta­ya çı­ka­bi­lir. So­lid tü­mör­ler­de yük­sek doz uy­gu­lan­dı­ğıza­man, kre­ati­nin yük­sel­me­siy­le bir­lik­te nef­ro­tok­si­si­te olu­şa­bi­lir.Tran­sa­mi­naz­lar yük­se­le­bi­lir. Yük­sek doz­lar­da ka­ra­ci­ğer fib­ro­zuve­ya si­roz olu­şa­bi­lir. Hi­per­ter­mi,pnö­mo­to­raks, ame­no­re, azos­per­mi, he­ma­tü­ri, sis­tit gö­rü­le­bi­lir. Aler­jik re­ak­si­yon ris­ki ola­bi­lir.

Etkileş.:Sa­li­si­lat­larve di­ğer nons­te­ro­id anal­je­zik­ler gi­bi ba­zı mad­de­ler kan dü­ze­yi­niyük­selt­ti­ğin­den, me­tot­rek­sa­tın bu mad­de­ler­le bir­lik­te uy­gu­lan­ma­sıöne­ril­mez. Me­tot­rek­sa­tın tri­me­top­rim-sul­fa­me­tok­sa­zol­le bir­lik­teuy­gu­lan­ma­sı, ke­mik ili­ği ap­la­zi­si ris­ki ta­şır ve ke­sin­lik­le öne­ril­mez.

Doz Önerisi:Kor­yo­kar­si­nom ve Di­ğer Tro­fob­las­tik Tü­mör­ler: Me­tas­ta­tik ol­ma­yan ges­tas­yo­neltro­fob­las­tik ne­op­lazm­lar 4 kez 48 sa­at­te bir uy­gu­la­nan mak­si­mum 60mg ol­mak üze­re 0.25-1 mg/kg’lik İM doz­lar ve bu­nu iz­le­yen kal­si­yum fo­li­naten­jek­si­yon­la­rıy­la ba­şa­rıy­la te­da­vi edi­lir. Bu te­da­vi 7 gün­lükara­lar­dan son­ra id­rar­da kor­yo­nik go­na­dot­ro­pin dü­zey­le­ri nor­ma­ledö­ne­ne ka­dar en az dört kez tek­rar­la­nır.Kor­yo­ade­no­ma Dest­ru­ensve Mol Hi­da­ti­form: Mol hi­da­ti­form, kor­yo­kar­si­no­ma dö­nü­şe­bil­di­ğin­denMet­hot­re­xa­te pro­fi­lak­tik ke­mo­te­ra­pi öne­ri­lir.Met­hot­re­xa­te bu has­ta­lık­ta kor­yo­kar­si­nomiçin öne­ri­len doz­lar­da kul­la­nı­lır. Lö­se­mi­li Ço­cuk­lar­da: Haf­ta­da bir kez 15 mg/m2do­zun­da pa­ren­te­ral ve­ya oral yol­la ve­ril­me­si, ilaç­la oluş­tu­ru­lanre­mis­yon­la­rın sür­dü­rü­le­bil­me­si için se­çil­me­si ge­re­ken te­da­vi­dir.Me­nin­ge­alLö­se­mi­li Ço­cuk­lar­da: 50 mg/m2’lik doz­la­r mer­ke­zi si­nir sis­te­mi­neye­ter­li oran­da geç­mez­ken, 500 mg/m2 da­ha yük­sek Met­hot­re­xa­te doz­la­rı be­yin omu­ri­lik sı­vı­sın­daye­ter­li si­to­tok­sik dü­ze­yi oluş­tu­rur. Bu te­da­vi şek­li kı­sa dö­nem­li uy­gu­lan­ma­lı­dır.Len­fo­ma: Hodg­kin dı­şın­da­ki len­fo­ma­lar­daör­ne­ğin ço­cuk­luk len­fo­sar­ko­mu, son za­man­lar­da IV en­jek­si­yon ve en­füz­yonşek­lin­de ve­ri­len 3-30 mg/kg’ya (yak­la­şık 90-900 mg/m2) Met­hot­re­xa­te’ın ar­dın­dan da­ha yük­sek doz­lar­dakal­si­yum fo­li­nat ile te­da­vi edil­mek­te­dir. Bur­kitt len­fo­ma ol­gu­la­rı­nınba­zı­la­rın­da, er­ken saf­ha­da 5 gün sü­rey­le 15 mg/m2 doz prog­ra­mı­nınuy­gu­lan­ma­sıy­la has­ta­lık be­lir­ti­le­ri da­ha uzun sü­re­de or­ta­dankalk­mak­ta­dır. Has­ta­lı­ğın her dö­ne­min­de kom­bi­ne ke­mo­te­ra­pisık­lık­la kul­la­nıl­mak­ta­dır. Me­me Kan­se­ri: İle­ri me­me kan­se­ri te­da­vi­sin­de IV 10-60 mg/m2ge­nel­lik­le di­ğer si­to­tok­sik ilaç­lar­la bir­lik­te sik­lik kom­bi­nas­yonte­da­vi­le­riy­le ya­pıl­ma­lı­dır. Os­te­oje­nik Sar­kom: 20-300 mg/kg (yak­la­şık 600-9000 mg/m2) IVen­füz­yo­n ve son­ra­sın­da pro­fi­lak­tik kal­si­yum fo­li­nat kul­la­nı­lır.Bron­ko­je­nikKar­si­nom: İler­le­miştü­mör te­da­vi­sin­de 20-100 mg/m2’lik IV en­füz­yon­la­r, sik­likkom­bi­nas­yon şe­kil­le­ri­ne da­hil edil­mek­te­dir. Baş ve Bo­yun Kan­se­ri: 240-1080 mg/m2 IV en­füz­yo­nkal­si­yum fo­li­nat ile hem ame­li­yat son­ra­sı yar­dım­cı te­da­vi ola­rak,hem de iler­le­miş tü­mör ol­gu­la­rın­da kul­la­nı­la­bi­lir. Me­sa­ne Kar­si­no­mu: Her bir ve­ya iki haf­ta­da bir ke­rekul­la­nıl­mak üze­re 100 mg’ye ka­dar olan doz­la­rı IV en­jek­si­yon şek­lin­deme­sa­ne kar­si­no­mu te­da­vi­sin­de kul­la­nı­la­bi­lir. Se­def Has­ta­lı­ğı: Se­def has­ta­lı­ğın­da ola­ğan doz,haf­ta­da bir ke­re 10-25 mg IM ve­ya IV uy­gu­la­ma­dır, bu doz has­ta­nın ila­cagös­te­re­ce­ği to­le­ran­sa gö­re ayar­la­nır.

Methotrexate adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki