TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Mi­ni­rin Am­pulEr­Kim

Des­mop­res­sin ase­tat

Ambalaj: 4 mg/1 mLx10 ampul.

Mi­ni­rin İnt­ra­na­zal So­lüs­yon

Des­mop­res­sin ase­tat

Ambalaj: 0.25mg/2.5 mLx 1 damalıklı şişe ve 2 adet rinil (ince plastik) tüp içe­ren ambalaj.

Mi­ni­rin Nazal S­prey

Des­mop­res­sin ase­tat(DDAVP)

Ambalaj: 0.25mg/2.5 mLx1 şişe. (10 µg/doz)

Mi­ni­rin Tab­let

Des­mop­res­sin ase­tat

Ambalaj: 0.1mgx30 ve 100 tab­let :: 0.2 mgx30 ve 100 tab­let.

End.:Santraldiabetes insipidus ve idrar yoğunlaştırma kapasite testinde endi­kedir. 5 veyukarı yaşlarındaki, normal idrar yoğunlaştırma yetene­ği­ne sahip primerenüretik hastaların kısa dönem tedavile­rinde endikedir. Desmopressin ay­rı­ca,tedaviye veya teşhise yönelik ameliyatlardan önce uzun kanama süresinikısaltmak ve normalleş­tirmek için kullanılır. Ayrıca, kanamanın terapötikkontrolü amacıyla kullanılır.

Kontr.E.:İtiyadi vepsikojenik polidipside; diü­retik ajanlarla tedavi gerektiren kalp yetmezliğiveya diğer olgularda; stabil olmayan anjina pektoris, dekompanse kalpyetmezliği ve von Willebrand hasta­lığı tip IIB’de kullanılmamalıdır.

Uyar.:Çok genç veyaşlı hastalarda, sıvı ve/ve­ya elektrolit dengesizliği bulunan durumlarda,artmış kafa içi basıncı altında olan hastalarda aşırı sıvı yük­lenmesiniönlemek için özel önlemler alınmalıdır. Enürezis için kulla­nıl­dığındauygulamadan önceki 1 saat ve sonraki 8 saat içinde sıvı alımı sınırlandırılma­lıdır.İdrarYoğunlaştırma Kapasite Testi: Tanı amaçlı kullanıl­dı­ğın­­­da sıvı alımı, ilacınuygulanmasından 1 saat önce başlayarak 8 saat sonrasına kadar 0.5 l’yi aşmamalıdır.1 yaşın altındaki hastalarda test sadece hasta­ne­de uygun koşullardayapılmalıdır. Hemostatik Kulla­nım: Su retansiyo­nu riski unutulmamalıdır. Sıvı alımıolabildiğince en alt düzeye indirilmeli ve vücut ağırlığı düzenli bir şekildekontrol edilmelidir. Gebelik: Gebelik sıra­sında, diabe­tes insipidus nedeniyledesmopressin alan annelerden doğan 3 çocukta malformasyon bildirilmiştir.Ancak, 120’nin üzerinde olguyu kapsayan bazı ya­yımlan­mış raporlarda,gebelikte desmopressinle tedavi edil­miş annelerden normal çocuklar doğduğubelirtil­miştir. Emzirme: Yüksek doz des­­mo­pressin alan annelerin sütündençocuğa geçebilecek desmopressin miktarının, diürezi ve he­mostazı etki­leyecekmik­tarın çok altında olduğu saptanmıştır.

Yan E.:Baş ağrısı,yüksek dozda yorgunluk hali, refleks taşikardi ile birlikte kan basıncındageçici düşüş, mide ağrısı, bulantı, baş dönmesi görülebilir.

Etkileş.:Antidiüretikhormon salgıladığı bilinen ilaçların, örneğin antidepresanlar, klorpromazin vekarbamazepin ek bir antidiüretik etkiye neden olur­lar ve su retansiyonu riskiartabilir. İndometasin, desmo­­pressine alınan yanıtı artırabilir, ancak süreyietkilemez.

Doz Önerisi:Minirin Ampul: Santral Diabetes İnsipidus: Normal doz, IV enjeksiyon ola­rakerişkinlere günde 1-2 kez 1-4 µg (0.25-1 mL). 1 ya­şından büyük çocuklara günde1-2 kez 0.1-1 µg (0.025-0.25 mL). Enjeksiyon nor­malde IV uygulanır, fakatgerektiğinde IM veya SC veri­lebilir. İdrar Yoğunlaştırma Kapasite Tes­ti: Nor­mal erişkin dozu, İM veya SCyoldan 4 µg’dir (1 mL). 1 yaşından büyük çocuklara veri­lecek doz, 1-2 µg’dir(0.25-0.5 mL). 1 yaşından küçük çocuklara 0.4 µg (0.1 mL) verilir. Çocuklardaöncelikle intra­nazal formun kullanılması önerilir. İnvaziv Bir Ameliyattan ÖnceKanamanın Kontrolü veya Kanamanın Önlenmesi: 0.3 µg/kg (vücut ağırlığı), 50-100 mL’ye serumfizyolojik ile seyreltilir ve 15-30 dakika içinde IV enfüzyon şeklinde verilir.Eğer yanıt olumlu olursa, başlangıç Minirin dozu, 1-2 kez, 6-12 saat arayla tek­rarlana­bilir. Minirin İnt­ra­nazalSolüsyon: SantralDiabetes İnsipidus: Doz kişiye göre değişmekle birlikte, yetişkinler içinnormal doz günde 1-2 kez 10-20 µg, ço­cuk­lar için günde 1-2 kez 5-10 µg’dir.Su retansiyonu olan has­talarda doz ayarlanabilir. İdrar Yoğunlaştırma KapasiteTesti: Ye­tiş­kinleriçin normal doz 40 µg’dir. 1 yaşından büyük çocuklarda doz 10-20 µg, 1 yaşındanküçük çocuklarda ise 10 µg’dir. Enürezis: Klinik olarak etkili intranazal doz hastadan hastayadeğişir ve 10 µg ile 40 µg arasındadır. Uygun başlangıç dozu, yatmadan önceveri­len 20 µg’dir. Uygulamadan önceki 1 saat ve sonraki 8 saat boyunca az suveril­melidir. Minirin Nazal Sprey: Santral Diabetes İnsipidus: Klinik çalışmalar, ortalama günlükdozun yetişkinlerde 20-40 µg, çocuklarda 10-20 µg arasında olduğunu gös­termektedir.Bu miktarlar günde tek doz uygulana­bildiği gibi 2 veya 3 doza bölünerekverilebilir. İdrar Yoğunlaştırma Kapasite Testi: Yetişkinler için normal doz 40µg’dir. 1 yaşından büyük çocuklarda doz 10-20 µg, 1 yaşından küçük ço­cuklardaise 10 µg’dir. Enürezis: Klinik olarak etki­li int­ranazal doz hastadan hastayadeğişir ve 10 µg ile 40 µg ara­sındadır. Uygun başlangıç dozu, yatmadan önceverilen 20 µg’dir. Minirin Tablet: Mer­ke­zi Di­abe­tes İn­si­pi­dus: Ço­cuk­lar ve eriş­kin­ler için baş­lan­gıçdo­zu gün­de 3 kez 0.1 mg’dir. Da­ha son­ra doz has­ta­nın ver­di­ği ya­nı­tagö­re ayar­la­nır. Bu­gü­ne ka­dar el­de edi­len kli­nik ça­lış­ma so­nuç­la­rı­nagö­re gün­lük doz 0.2 mg ile 1.2 mg ara­sın­da de­ği­şir. Ço­ğu has­ta için gün­de3 kez 0.1-0.2 mg op­ti­mum doz­dur. Pri­mer Nok­tür­nal Enü­rez: Uy­gun baş­lan­gıç do­zu ge­ce ya­tar­ken0.2 mg’dir. Eğer bu doz ye­ter­li ol­maz­sa, doz 0.4 mg’ye yük­sel­ti­le­bi­lir.

Minirin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki