TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Mo­ti­li­um FilmTab­letJanssen-Cilag

Dom­pe­ri­don

Ambalaj: 10 mgx30 tablet.

Mo­ti­li­um Süs­pan­si­yon

Dom­pe­ri­don

Ambalaj: 1 mg/mLx200 mL’lik ambalaj.

End.:Fonk­si­yo­nel,or­ga­nik, en­fek­si­yöz, di­ye­te bağ­lı ya da rad­yo­te­ra­pi ve ilaç te­da­vi­le­rin­denile­ri ge­len bu­lan­tı ve kus­ma­lar; Par­kin­son has­ta­lı­ğı­nın te­da­vi­sin­dekul­la­nı­lan do­pa­min an­ta­go­nis­ti ilaç­la­ra (L-do­pa ve bro­mok­rip­tin)bağ­lı bu­lan­tı ve kus­ma­lar; epi­gast­rik böl­ge­de dol­gun­luk, ab­do­mi­nalşiş­kin­lik, üst ab­do­mi­nal böl­ge­de ağ­rı, ge­ğir­me, gaz şiş­kin­li­ği, bu­lan­tı-kus­­ma,mi­de yan­ma­sı (mi­de içe­ri­ği­nin ağ­za çık­ma­sıy­la bir­lik­te ya da tekba­şı­na) gi­bi mi­de bo­şal­ma­sın­da ge­cik­me, gast­ro­özo­fa­ge­al ref­lüve özo­fa­jit­le bir­lik­te bu­lu­nan dis­pep­tik semp­tom komp­lek­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Mi­de-ba­ğır­sakka­na­ma­la­rı, sin­di­rim sis­te­min­de me­ka­nik tı­kan­ma ya da per­fo­ras­yongi­bi gast­ro­in­tes­ti­nal sis­tem mo­ti­li­te­si­nin uya­rıl­ma­sı­nın sa­kın­ca­lıol­du­ğu du­rum­lar­da ve mi­de-ba­ğır­sak ame­li­yat­la­rın­dan son­ra pos­t­­o­pe­ra­tifdö­nem­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Ge­be­le­re ve­ril­me­den ön­ce, ola­sırisk ve ya­rar­lar göz önün­de tu­tul­ma­lı­dır. Süt­le if­raz edi­len mik­ta­rıaz­dır.

Yan E.:Ha­fif ab­do­mi­nalkramp­lar sey­rek ola­rak bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.:An­ti­ko­li­ner­jikilaç­lar dom­pe­ri­do­nun an­ti-dis­pep­tik et­ki­si­ni or­ta­dan kal­dı­ra­bi­lir.

Doz Önerisi:MotiliumFilm Tablet: Gün­lük doz bü­yük­ler için, dis­pep­sibe­lir­ti­le­rin­de ye­mek­ler­den 15-30 da­ki­ka ön­ce ve ge­rek­ti­ğin­de ak­şamyat­ma­dan ön­ce alı­nan 3-4 kez 1 tab­let­tir. Akut ve su­ba­kut du­rum­lar­dagün­de 3-4 kez 2 tab­let alı­nır. Öne­ri­len doz­lar aşıl­ma­ma­lı­dır. Motilium Süspan­siyon: Gün­lük doz bü­yük­ler için, dis­pep­si be­lir­ti­le­rin­deye­mek­ler­den 15-30 da­ki­ka ön­ce ve ge­rek­ti­ğin­de ak­şam yat­ma­dan ön­cealı­nan 3-4 kez 10 mL’dir (1 öl­çek). Akut ve su­ba­kut du­rum­lar­da gün­de3-4 kez 20 mL (2 öl­çek) alı­nır. 1 ya­şın­dan yu­ka­rı olan ço­cuk­lar­da gün­de3-4 kez vü­cut ağır­lı­ğı­nın her 10 kg’si için 5 mL (öl­çek üze­rin­de işa­retl­i­dir)uy­gu­la­nır.

Motilium adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki