TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  27 Şubat 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Mycobu­tin Kap­sülPfizer

Ri­fa­bu­tin

Ambalaj: 150 mgx30 kapsül.

End.:C4 sa­yım­la­rı200/µl’ye eşit ya da da­ha dü­şük olan, ba­ğı­şık­lık sis­tem­le­ri bas­kı­lan­mışhas­ta­lar­da M. avi­um int­ra­sel­lü­ler komp­leks (MAC) en­fek­si­yon­la­rı­nın pro­fi­lak­si­sin­de;AIDS’li has­ta­lar­da yay­gın semp­to­ma­tik Myco­bac­te­ri­um avi­um en­fek­si­yo­nute­da­vi­sin­de; kro­nik, re­zis­tan ve ye­ni teş­his edil­miş pul­mo­ner tü­ber­kü­lozet­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Ri­fa­bu­ti­ne ya da di­ğer ri­fa­mi­sin­le­re (ör­ne­ğinri­fam­pi­sin) kar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı ol­anlarda kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ri­fa­bu­tin, id­ra­ra, de­ri­ye ve vü­cut sal­gı­la­rı­nakır­mı­zı-tu­run­cu bir renk ve­re­bi­lir. İla­cın kul­la­nı­mı sü­re­sin­ce yu­mu­şak kon­takt lensta­kıl­ma­ma­lı­dır. Şid­det­li ka­ra­ci­ğer yet­mez­li­ği olan has­ta­lar­dadoz dü­şü­rül­me­li­dir. Şid­det­li böb­rek bo­zuk­lu­ğu var­lı­ğın­da do­zun%50 ora­nın­da dü­şü­rül­me­si ge­re­kir. Ge­be­ler­de ve em­zi­ren ka­dın­larüze­rin­de ya­pıl­mış ye­ter­li ve iyi kont­rol­lü ça­lış­ma­lar yok­tur. Bu ne­den­lege­be­ler­de ya­rar/risk ora­nı de­ğer­len­di­ri­le­rek kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.: Bu­lan­tı, kus­ma, ka­ra­ci­ğer en­zim­le­ri­ninar­tı­şı, sa­rı­lık, lö­ko­pe­ni, trom­bo­si­to­pe­ni, ane­mi, art­ral­ji, mi­yal­ji,ateş, dö­kün­tü ve na­di­ren eo­zi­no­fi­li, bron­kos­pazm ve şok gi­bi aşı­rı du­yar­lıkre­ak­si­yon­la­rı, de­ri­de renk de­ği­şik­li­ği, re­ver­sibl olan ha­fif ileşid­det­li de­re­ce­de uve­itis görülebilir.

Etkileş.: Ri­fa­bu­tin te­da­vi­si sı­ra­sın­daoral kont­ra­sep­si­yon ye­ter­siz ka­la­bi­le­ce­ğin­den, has­ta­la­ra di­ğerkont­ra­sep­si­yon yön­tem­le­ri­ni kul­lan­ma­la­rı öne­ril­me­li­dir. Ri­fa­bu­tin,kla­rit­ro­mi­sin ve/ve­ya flu­ko­na­zol ile bir­lik­te ve­ri­ld­iğin­de, ri­fa­bu­tinplaz­ma dü­zey­le­rin­de bir ar­tış mey­da­na gel­mek­te­dir.

Doz Önerisi: Ye­tiş­kin­ler­de, ge­nel­lik­le gün­de bir kez, öğün­le­reba­ğım­lı ol­mak­sı­zın, gü­nün her­han­gi bir sa­atin­de tek doz şek­lin­deoral ola­rak alı­nır. Myco­bu­tin ile tek ilaç te­da­vi­si uy­gu­lan­dı­ğın­da, ba­ğı­şık­lıksis­te­mi bas­kı­lan­mış has­ta­lar­da MAC en­fek­si­yo­nu­nun pro­fi­lak­si­sin­degün­de 300 mg (2 kap­sül); Myco­bu­tin ile kom­bi­ne te­da­vi uy­gu­lan­dı­ğın­da, non-tü­ber­kü­lozmi­ko­bak­te­ri­yel has­ta­lık­ta (ne­ga­tif kül­tür­ler el­de edil­dik­ten son­ra)6 aya ka­dar gün­de 450-600 mg (3-4 kap­sül); pul­mo­ner tü­ber­kü­loz­da 6-9ay sü­rey­le gün­de 150 mg (1 kap­sül) ve­ya ne­ga­tif bal­gam kül­tü­rü el­deedil­dik­ten son­ra te­da­vi en az 6 ay da­ha bu şe­kil­de sür­dü­rü­lür. Budoz, da­ha ön­ce an­ti­tü­ber­kü­loz ilaç­lar­la te­da­vi edil­miş has­ta­lar­dagün­de 300-450 mg/gün’e yük­sel­til­me­li­dir.

Mycobutin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki