TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Ağustos 2020, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Myle­ran FilmTab­letGSK

Bu­sul­fan

Ambalaj: 2 mgx100 tab­let­.

End.:Kro­nik mi­ye­lo­jenlö­se­mi­nin pal­ya­tif te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Bu­sul­fa­nadi­renç­li ol­du­ğu bilinenlerde kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Da­ha ön­ce ila­cakar­şı aşı­rı du­yar­lık re­ak­si­yo­nu gös­ter­miş has­ta­la­ra ve­ril­me­me­li­dir.KLL, akut lö­se­mi ve KML’nin blas­tik kri­zin­de et­ki­li de­ğil­dir.

Uyar.: Bu­sul­fan, sa­de­ce bu tür ilaç­la­rıuy­gu­la­ma de­ne­yi­mi olan he­kim­ler ta­ra­fın­dan kul­la­nıl­ma­sı ge­re­kenak­tif bir si­to­tok­sik ajan­dır. Bu­sul­fan, bron­ko­pul­mo­ner dis­p­le­ni­ye ne­den ola­bi­lir.Bu­sul­fan ge­nel ola­rak, rad­yo­te­ra­piy­le bir­lik­te ve­ya he­men rad­yo­te­ra­pison­ra­sın­da ve­ril­me­me­li­dir. Ge­be­lik sı­ra­sın­da özel­lik­le ilk üç ay­lıkdö­nem­de bu­sul­fan kul­la­nı­mın­dan müm­kün ol­du­ğun­ca ka­çı­nıl­ma­lı­dır.Her ol­gu­da, ila­cın an­ne­ye po­tan­si­yel ya­ra­rıy­la fe­tü­se ola­sı ris­kitar­tıl­ma­lı­dır. Bu­sul­fan alan an­ne­ler em­zir­me­me­li­dir.

Yan E.:Bu­sul­fa­nınen yay­gın yan et­ki­si ke­mik ili­ği dep­res­yo­nu, özel­lik­le de trom­bo­si­to­pe­ni­dir.Mi­de bu­lan­tı­sı, kus­ma, di­ya­re, iler­le­yen disp­ne ve inat­çı ku­ru ök­sü­rük­lebir­lik­te dif­füz in­ters­tis­yel pul­mo­ner fib­roz, pul­mo­ner os­si­fi­kas­yonve dist­ro­fik kal­si­fi­kas­yon, hi­per­pig­men­tas­yon, ür­ti­ker, eri­te­mamul­ti­for­me, eri­te­ma no­do­sum alo­pe­si, porphy­ria cu­ta­nea tar­da, al­lo­pu­ri­nolti­pi bir dö­kün­tü, cil­din tam an­hid­roz­la aşı­rı ku­ru­ma­sı ve du­yar­lı­ğı,oral mu­koz memb­ran­la­rın ku­ru­ma­sı, du­dak çat­la­ma­sı, ko­les­ta­tik sa­rı­lıkve ka­ra­ci­ğer fonk­si­yo­nu anor­mal­lik­le­ri, ba­zan bi­la­te­ral de ola­bi­lenka­ta­rakt ve lens de­ği­şik­lik­le­ri, kor­nea in­cel­me­si, mi­yas­te­nia gra­vis,he­mo­ra­jik sis­tit, ji­ne­ko­mas­ti­ görülebilir.

Etkileş.: Bu­sul­fan ve ti­ogu­anin kom­bi­nas­yo­nu,no­dü­ler re­je­ne­ra­tif hi­perp­la­zi, por­tal hi­per­tan­si­yon ve özo­fa­gusva­ris­le­ri­ne ne­den ol­muş­tur. Pul­mo­ner tok­si­si­te­ye ne­den olan di­ğersi­to­tok­sik­le­rin adi­tif et­ki­si ola­bi­lir.

Doz Önerisi: Doz, gün­de 0.06 mg/kg’dir. Baş­lan­gıç­ta mak­si­mumgün­lük doz 4 mg’dir ve tek bir doz ola­rak ve­ri­le­bi­lir. Doz, an­cak üç haf­tason­ra­ki ya­nıt ye­ter­siz­se yük­sel­til­me­li­dir.

Myleran adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki