TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  20 Haziran 2024, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Na­vo­ban Am­pul    NovartisPharma

Tro­pi­set­ron

Ambalaj: 5 mg/5 mLx1 am­pul.

Na­vo­ban Kap­sül

Tro­pi­set­ron

Ambalaj: 5 mgx5 kapsül.

End.:Tro­pi­set­ron,kan­ser ke­mo­te­ra­pi­si­ne bağ­lı bu­lan­tı ve kus­ma­la­rın ön­len­me­sin­deve ame­li­yat son­ra­sı gö­rü­len bu­lan­tı ve kus­ma­la­rın te­da­vi­sin­de;int­ra­ab­do­mi­nal ji­ne­ko­lo­jik ame­li­yat ge­çi­re­cek has­ta­lar­da ame­li­yatson­ra­sı bu­lan­tı ve kus­ma­la­rın ge­li­şi­mi­ni ön­le­me ama­cıy­la ko­ru­yuola­rak en­di­ke­dir. Kul­la­nı­mı, ya­rar/za­rar ora­nı­nı op­ti­mi­ze et­mekiçin ame­li­yat son­ra­sı bu­lan­tı ve kus­ma geç­mi­şi olan has­ta­lar­la sı­nır­lan­dı­rıl­ma­lı­dır.

Kontr.E.:Aşı­rı du­yar­lıki­şi­ler­de kont­ren­di­ke­dir. Ge­be ka­dın­la­ra ve­ril­me­me­li­dir.

Uyar.: Yor­gun­luk his­si ve baş dön­me­si­nene­den ola­bi­le­ce­ğin­den, ta­şıt ara­cı ya da iş ma­ki­ne­le­ri kul­la­nan­la­rınilaç kul­la­nır­ken dik­kat­li ol­ma­la­rı ge­re­kir. Kont­rol al­tı­na alı­na­ma­yanhi­per­tan­si­yon­lu has­ta­lar­da, kan ba­sın­cı da­ha da ar­ta­bi­le­ce­ğin­den,gün­lük do­zun 10 mg’nin üze­ri­ne çık­ma­sın­dan ka­çın­mak ge­re­kir. Tro­pi­set­ronkul­la­nan an­ne­le­rin em­zir­me­me­le­ri ge­rek­mek­te­dir.

Yan E.:En sık bil­di­ri­lenyan et­ki­ler baş ağ­rı­sı, ka­bız­lık, ser­sem­lik his­si, yor­gun­luk his­siy­leka­rın ağ­rı­sı ve di­ya­re gi­bi gast­ro­in­tes­ti­nal bo­zuk­luk­lar­dır.

Etkileş.:Ri­fam­pi­sinya da di­ğer ka­ra­ci­ğer en­zim in­dük­le­yi­ci­si ilaç­lar­la (örn. fe­no­bar­bi­tal)bir­lik­te kul­la­nı­mıy­la dü­şük tro­pi­set­ron plaz­ma kon­sant­ras­yon­la­rıor­ta­ya çı­ka­ca­ğın­dan, aşı­rı me­ta­bo­liz­ma­lı has­ta­lar­da (dü­şük me­ta­bo­liz­ma­lı­lar­dade­ğil) doz ar­tı­rı­mı ge­re­kir.

Doz Önerisi: 5 mg’lik formlar kemoterapiye bağlı olarak görülen kusmave bulantılarda önerilmektedir: 2 ya­şın üze­rin­de­ki ço­cuk­lar için Na­vo­ban’ın öne­ri­len do­zu 0.2 mg/kg olup,mak­si­mum gün­lük doz 5 mg/gün’dür. Kan­ser ke­mo­te­ra­pi­sin­den kı­sa birsü­re ön­ce ol­mak üze­re, 1. gün en­füz­yon (1 am­pul 100 mL nor­mal sa­lin,Rin­ger so­lüs­yo­nu, %5 glu­koz ve­ya %5 le­vü­loz gi­bi bir so­lüs­yon­la su­lan­dı­rı­lır)ve­ya ya­vaş en­jek­si­yon şek­lin­de IV ola­rak ve­ri­lir, bu­nu 2-6. gün­ler­deoral uy­gu­la­ma iz­ler. Na­vo­ban am­pul içe­ri­ği­nin uy­gun mik­ta­rı por­ta­kal su­yuve­ya ko­la gi­bi içe­cek­ler­de di­lüe edil­dik­ten he­men son­ra ve­ri­le­bi­lirve oral uy­gu­la­ma sa­bah kah­val­tı­dan 1 sa­at ön­ce ya­pıl­ma­lı­dır. Eriş­kin­leriçin 6 gün­lük bir doz şe­ma­sı öne­ri­lir. 1. gün kan­ser ke­mo­te­ra­pi­si­nebaş­la­ma­dan kı­sa bir sü­re ön­ce ya en­füz­yon şek­lin­de ya da ya­vaş en­jek­si­yonola­rak IV uy­gu­la­nır. Bu­nun ardından 2-6. gün­ler ara­sın­da oral ola­rakher gün 1 kap­sül ve­ri­lir. Kap­sül­ler bir mik­tar suy­la sa­bah he­men kalk­tık­tanson­ra kah­val­tı­dan en az 1 sa­at ön­ce alın­ma­lı­dır. 2 mg’lik form ise,ame­li­yat son­ra­sı gö­rü­len bu­lan­tı ve kus­ma­la­rın te­da­vi­sin­de; int­ra­ab­do­mi­nalji­ne­ko­lo­jik ame­li­yat ge­çi­re­cek has­ta­lar­da ame­li­yat son­ra­sı bu­lan­tıve kus­ma­la­rın ge­li­şi­mi­ni ön­le­mede, anestezi indüksiyonundan hemen önceönerilmektedir.

Navoban adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki