TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ne­ore­cor­mon Kul­la­nı­ma Ha­zır Şı­rın­gaRoc­he

Epo­e­tin be­ta (Erit­ro­po­e­tin)

Ambalaj: 1000 IUx6 adet en­jek­si­yo­na ha­zır şı­rın­ga+6 adet271/2 iğ­ne ::2000 IUx6 adet en­jek­si­yo­na ha­zır şı­rın­ga+6 adet 27G1/2 iğ­ne :: 5000 IUx6 adet en­jek­si­yo­na ha­zır şı­rın­ga+6adet 27G1/2 iğ­ne.

End.:Di­ya­li­zegi­ren has­ta­lar­da kro­nik böb­rek yet­mez­li­ğiy­le iliş­ki­li ane­mi te­da­vi­si;pre-di­ya­liz has­ta­lar­da­ki semp­to­ma­tik re­nal ane­mi te­da­vi­si; do­ğumağı­rlı­ğı 750-1000 g ve ges­tas­yo­nel ya­şı 34 haf­ta­nın al­tın­da olan pre­ma­tü­rebe­bek­ler­de gö­rü­len ane­mi­nin ön­len­me­si; so­lid tü­mör­ler için pla­tin-ağır­lık­lıke­mo­te­ra­pi te­da­vi­si gö­ren ane­mi­ye eği­lim­li eriş­kin has­ta­lar­daane­mi­nin ön­len­me­si ve te­da­vi­si; pre-do­nas­yon prog­ra­mın­da­ki has­ta­lar­danalı­nan oto­log kan mik­ta­rı­nı ar­tır­mada kullanılır.

Kontr.E.: Hi­per­tan­si­yo­nu zor kont­rol edi­le­bi­len­ler­de veila­ca kar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. “Oto­logkan mik­ta­rı­nı ar­tır­ma” en­di­kas­yo­nun­da, te­da­vi­den ön­ce­ki ay­da mi­yo­karden­fark­tü­sü ve­ya in­me ge­çir­miş has­ta­lar­da, ka­rar­sız an­ji­na pek­to­rishas­ta­la­rın­da ve­ya de­rin ve­nöz trom­boz ris­ki ta­şı­yan­lar­da (ve­nöztrom­bo­em­bo­lik has­ta­lık öy­kü­sü olan­lar) kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Ref­rak­ter ane­mi­de, epi­lep­si, trom­bo­si­toz ve kro­nikböb­rek yet­mez­li­ğin­de dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Sağ­lık­lı bi­rey­lerta­ra­fın­dan ila­cın ha­ta­lı uy­gu­lan­ma­sı pa­ket hüc­re vo­lü­mü­nü aşı­rıde­re­ce­de ar­tı­ra­bi­lir. Bu, ya­şa­mı teh­li­ke­ye so­kan kar­di­yo­vas­kü­lersis­tem komp­li­kas­yon­la­rı­na yol aça­bi­lir. Ge­be­lik ve em­zir­me dö­ne­mindete­ra­pö­tik ko­şul­lar­da po­tan­si­yel ris­kin mi­ni­mal ol­du­ğu dü­şü­nül­mek­te­dir.

Yan E.: Kan ba­sın­cı­nın art­ma­sı ve­ya mev­cut hi­per­tan­si­yo­nunağır­laş­ma­sı görülebilir. Nor­mal ko­şul­lar­da kan ba­sın­cı nor­mal ve­yadü­şük olan has­ta­lar­da da en­se­fa­lo­pa­ti­ye ben­zer semp­tom­lar (baş ağ­rı­la­rı,kon­füz­yon ha­li, du­yu­sal-mo­tor bo­zuk­luk­lar -ko­nuş­ma ve yü­rü­me bo­zuk­lu­ğugi­bi- ve to­nok­lo­nik nö­bet­ler gö­rü­le­bi­lir.

Doz Önerisi: Ba­zı ol­gu­lar­da aşı­rı du­yar­lık re­ak­si­yon­la­rıgöz­len­di­ğin­den, ilk do­zun tıb­bi gö­ze­tim al­tın­da uy­gu­lan­ma­sı öne­ri­lir.

Neorecormon adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki