TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ne­o­ti­ga­son Kap­sülRoc­he

Asit­re­tin

Ambalaj: 10 mgx100 kap­sül :: 25 mgx100 kapsül.

End.:Erit­ro­der­mikpsö­ri­azis, lo­kal ve­ya yay­gın püs­tü­ler psö­ri­azis, kon­je­ni­tal ik­ti­yoz,pity­ri­asis rub­ra pi­la­ris, Da­ri­er has­ta­lı­ğı ve ağır ke­ra­ti­ni­zas­yonbo­zuk­luk­la­rın­da en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Asit­re­tinçok te­ra­to­je­nik­tir ve ge­be­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Ge­be ol­ma po­tan­si­ye­ligö­rü­len ka­dın­la­ra, asit­re­tin ile te­da­vi edil­miş has­ta­la­rın ka­nıve­ril­me­me­li­dir. Ağır ka­ra­ci­ğer ve­ya böb­rek bo­zuk­lu­ğu gö­rü­len has­ta­lar­dave kro­nik, anor­mal de­re­ce­de yük­sek kan li­pid de­ğer­li has­ta­lar­dakont­r­en­di­ke­dir. Tet­ra­sik­lin­ler ve me­tot­rek­sat ile asit­re­ti­ninkom­bi­nas­yo­nu kont­ren­di­ke­dir. Asit­re­tin ve baş­ka re­ti­no­id­le­re du­yar­lı­ğıol­du­ğu bilinenlerde kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Asit­re­tin te­da­vi­si­ne baş­la­ma­danön­ce, baş­la­dık­tan son­ra ilk iki ay­da 1-2 haf­ta­da bir ve da­ha son­ra te­da­visü­re­sin­ce üç ay­da bir böb­rek fonk­si­yo­nu kont­rol edil­me­li­dir. Özel­lik­leyük­sek risk­li has­ta­lar­da (li­pid me­ta­bo­liz­ma bo­zuk­lu­ğu, di­ya­bet,şiş­man­lık, al­ko­lizm) ve uzun sü­re­li te­da­vi­ler­de se­rum ko­les­te­ro­lüve se­rum trig­li­se­rid­le­ri (aç kar­nı­na el­de edi­len de­ğer­ler) iz­len­me­li­dir.­Du­yar­lıki­şi­ler­de aşı­rı du­yar­lık re­ak­si­yon­la­rı ge­li­şe­bi­lir. Em­zi­ren ka­dın­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:En sık gö­rü­lenyan et­ki­ler, du­dak ku­ru­ma­sı, ağız ke­na­rın­da du­dak il­ti­ha­bı ve ra­gadgibi A hipervitaminozu semptomlarıdır. Mu­ko­za memb­ran­la­rı ve de­ği­şi­ci epi­tel­ler ku­rurve­ya enf­la­ma­tu­var lez­yon­lar gö­rü­lür. Bu, za­man za­man bu­run ka­na­ma­sı­na,göz ra­hat­sız­lık­la­rı­na (kon­junk­ti­vit) ve kon­takt lens in­to­le­ran­sı­nane­den ola­bi­lir. Özel­lik­le avuç iç­le­ri ve to­puk­lar­da ol­mak üze­re bü­tünvü­cut­ta cilt in­ce­le­bi­lir ve pul­lan­ma gö­rü­le­bi­lir. Za­man za­man başağ­rı­sı, ge­ce gör­me bo­zuk­lu­ğu ve kas, ek­lem ve ke­mik ağ­rı­sı kay­de­dil­miş­tir.Ar­tan saç dö­kül­me­si, tır­nak fra­ji­li­te­si ve pa­ro­nik­ya sık sık gö­rül­mek­te­dir.Bu yan et­ki­ler re­ver­sibl­dir. Na­di­ren has­ta­lar­da fo­to­sen­si­ti­vi­tere­ak­si­yon­la­rı gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:A vi­ta­mi­nive di­ğer re­ti­no­id­le­rin bir­lik­te ve­ril­me­sin­den ka­çı­nıl­ma­lı­dır.Fe­ni­to­in­le ay­nı za­man­da ve­ril­di­ğin­de, fe­ni­to­inin pro­te­ine bağ­lan­maora­nı­nı kıs­men dü­şür­ür. Me­tot­rek­sat ve tet­ra­sik­lin­ler­le bir­lik­teve­ril­me­me­li­dir. Al­kol­lü iç­ki­ler­den son­ra alı­nan asit­re­ti­nin et­re­ti­natolu­şu­mu­na ne­den olur. An­cak, be­ra­be­rin­de al­kol alın­ma­mış ol­sa bi­leasit­re­ti­nin et­re­ti­nat oluş­tur­ma po­tan­si­ye­li göz ar­dı edil­me­me­li­dir.

Doz Önerisi: Ye­tiş­kin­ler­de yak­la­şık 2-4 haf­ta için 25 mg ve­ya30 mg’lik baş­lan­gıç do­zu tat­min edi­ci te­ra­pö­tik so­nuç ve­re­bi­lir. Ge­nel­de6 ile 8 haf­ta da­ha gün­de 25-30 mg’lik do­zun alın­ma­sı op­ti­mal te­ra­pö­tikso­nuç ve­re­bi­lir. Ço­cuk­lar­da gün­lük doz yak­la­şık 0.5 mg/kg’dir. Ba­zıol­gu­lar­da sı­nır­lı sü­re­ler için da­ha yük­sek doz­lar ge­re­ke­bi­lir. An­cak bu doz­lar aza­mi 35 mg/gün ol­ma­lı­dır.Kap­sül­lerter­ci­hen gün­de 1 kez ye­mek ve­ya süt­le alın­ma­lı­dır.

Neotigason adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki