TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ne­upo­gen En­jek­si­yo­na Ha­zır Şı­rın­ga     Roc­he

Filg­ras­tim (G-CSF)

Ambalaj: 30 mil­yon Ü/0.5 mLx5 şı­rın­ga :: 48 mil­yon Ü/ 0.5 mLx5 şı­rın­ga.

End.:Kro­nikmi­ye­lo­id lö­se­mi ve mi­ye­lo­disp­las­tik be­lir­ti­ler dı­şın­da ma­lignhas­ta­lık ne­de­niy­le si­to­tok­sik ke­mo­te­ra­pi gö­ren has­ta­lar­da feb­rilnöt­ro­pe­ni oluş sık­lı­ğı­nın ve nöt­ro­pe­ni sü­re­si­nin azal­tıl­ma­sın­dave mi­ye­lo­ab­la­tif te­da­vi­den son­ra ke­mik ili­ği nak­li uy­gu­la­nan has­ta­la­rınnöt­ro­pe­ni sü­re­sin­de ve kli­nik pa­to­lo­jik de­ği­şim­le­rin­de en­di­ke­dir.Filg­ras­tim, mi­ye­lo­sup­re­sif ya da mi­ye­lo­ab­la­tif te­da­vi son­ra­sın­daoto­log pe­ri­fe­rik kan pro­ge­ni­tör hüc­re­le­rin ha­re­ke­te ge­çi­ril­me­siama­cıy­la tek ba­şı­na ve­ya ke­mik ili­ği bas­kı­la­yı­cı ke­mo­te­ra­pi­ninar­dın­dan PKPH en­füz­yo­nuy­la sağ­la­nan he­ma­to­po­etik iyi­leş­me­yi hız­lan­dır­ma­yayö­ne­lik uy­gu­la­ma­lar için en­di­ke­dir. Ağır kon­je­ni­tal nöt­ro­pe­ni,sik­lik nöt­ro­pe­ni ve­ya cid­di ve tek­rar­la­yan en­fek­si­yon öy­kü­süy­lebir­lik­te MNS ú 0.5x109/l olan idi­yo­pa­tiknöt­ro­pe­ni­li ço­cuk ve­ya eriş­kin has­ta­lar­da filg­ras­ti­min uzun sü­re­liola­rak ve­ril­me­si, nöt­ro­fil sa­yı­sı­nın ar­tı­rıl­ma­sı ve en­fek­si­yon­la­rabağ­lı olay­la­rın sık­lık ve sü­re­si­nin azal­tıl­ma­sı ama­cıy­la en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Du­yar­lı­ğıol­du­ğu bilinenlerde kont­ren­di­ke­dir. Si­to­tok­sik ke­mo­te­ra­pi­nin do­zu­nuar­tır­mak ama­cıy­la be­lir­len­miş doz şe­ma­la­rı dı­şın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Anor­mal si­to­ge­ne­tik bul­gu­la­rı ve ağır kon­je­ni­tal nöt­ro­pe­ni­si(Kost­man send­ro­mu) olan has­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Du­yar­lı ki­şi­ler­de aşı­rı du­ya­rlıkre­ak­si­yon­la­rı ge­li­şe­bi­lir. Cid­di re­nal ve­ya he­pa­tik iş­lev bo­zuk­lu­ğu olanhas­ta­lar­da kul­la­nımı öne­ril­mez. Ge­be­lik­te an­cak, bek­le­nen te­ra­pö­tikya­rar fe­tu­sun kar­şı­la­şa­bi­le­ce­ği ris­ki ma­ruz gös­te­re­bil­di­ği tak­dir­dekul­la­nıl­ma­lı­dır. An­ne sü­tü­ne ge­çip geç­me­di­ği bi­lin­me­diğinden, em­zi­renka­dın­la­ra öne­ril­mez.

Yan E.:Kas ve is­ke­letsis­te­min­den kay­nak­la­nan ağ­rı­lar, üri­ner so­run­lar (da­ha çok ha­fifya da or­ta şid­det­te di­zü­ri), kan ba­sın­cın­da ge­çi­ci dü­şüş­ler, baş ağ­rı­sı,di­ya­re, he­pa­to­me­ga­li, alo­pe­si, os­te­opo­roz ve de­ri kı­za­rık­lık­la­rıgörülebilir.

Etkileş.: Hız­la bö­lü­nen mi­ye­lo­id hüc­re­le­rinmi­ye­lo­sup­re­sif si­to­tok­sik ke­mo­te­ra­pi­ye olan du­yar­lı­ğı göz önü­nealın­dı­ğın­da, filg­ras­ti­min, si­to­tok­sik ke­mo­te­ra­pi­den 24 sa­at ön­cey­le24 sa­at son­ra­sı ara­sın­da­ki sü­re­de kul­la­nıl­ma­ma­sı öne­ri­lir. Sa­linçö­zel­ti­le­riy­le sey­rel­til­me­me­li­dir.

Doz Önerisi: Öne­ri­len do­z 0.5 MU (5µg)/kg/gün ile 1.0 MU (10µg)/kg/gün arasındadır. Ne­upo­gen, 20 mL %5’lik gli­koz so­lüs­yo­nu için­de sey­rel­til­me­li­dir.Ne­upo­gen’in ilk do­zu; si­to­tok­sik ke­mo­te­ra­pi­denson­ra 24 sa­at­ten ön­ce ve­ril­me­me­li­dir, ke­mik ili­ği en­füz­yo­nun­danson­ra ise 24 sa­at için­de uy­gu­lan­ma­lı­dır.

Neupogen adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki