TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ni­co­ti­nell TTS Trans­der­mal     No­var­tis CH

Ni­ko­tin

Ambalaj: TTS 10: 17.5 mg ni­ko­tin içe­ren 10 cm2 bü­yük­lü­ğün­de7 sis­tem, :: TTS 20: 35 mg ni­ko­tin içe­ren 20 cm2 bü­yük­lü­ğün­de7 sis­tem, :: TTS 30: 52.5 mg ni­ko­tin içe­ren 30 cm2 bü­yük­lü­ğün­de7 sis­tem içe­ren ambalaj.

End.:Ni­ko­tinba­ğım­lı­lı­ğı­nın te­da­vi­sin­de ve si­ga­ra­yı bı­rak­ma­ya yar­dım­cı ola­rakkul­la­nı­lır.

Nicotinell Sakız

Nikotin

Ambalaj: 2 mgx12 sakız (meyveli ve naneli olmak üzere iki ayrıambalaj).

Kontr.E.: Si­ga­ra iç­me­yen­ler­de, ço­cuk­lar­dave­ya ara sı­ra si­ga­ra içen­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Ge­be ve em­zi­renan­ne­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Akut mi­yo­kard en­fark­tü­sü, sta­bil ol­ma­yanve­ya kö­tü­le­şen an­ji­na pek­to­ris, şid­det­li kar­di­yak arit­mi­ler, ye­nige­çi­ril­miş se­reb­ro­vas­kü­ler ka­za ve ni­ko­ti­ne kar­şı bi­li­nen aşı­rıdu­yar­lık­ta kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ni­ko­tin ze­hir­li bir mad­de­dirve hız­lı emil­di­ğin­de mg doz­la­rı öl­dü­rü­cü ola­bi­lir.

Yan E.: Ka­rın ağ­rı­sı, dis­pep­si, al­ler­ji,mo­tor dis­fonk­si­yon, ök­sür­me, anor­mal rü­ya gör­me, art­rit, ank­si­ye­te,duy­gu­sal de­ğiş­ken­lik, ir­ri­ta­bi­li­te, ka­bız­lık, di­ya­re, diş ağ­rı­sı,ek­lem ağ­rı­sı, sırt ağ­rı­sı, fa­ren­jit, ri­nit, si­nü­zit, üst so­lu­numyol­la­rı semp­tom­la­rı, uy­ku ha­li, azal­mış kon­sant­ras­yon, kus­ma, gö­ğüsağ­rı­sı, hal­siz­lik, ağ­rı, kan ba­sın­cı de­ği­şik­lik­le­ri, bron­şit, dö­kün­tü,her­pe­tik dö­kün­tü, ku­lak ağ­rı­sı, sı­cak bas­ma­sı, lo­kal ödem, ki­lo ar­tı­şı,ekst­ra­sis­tol­ler, hi­per­tan­si­yon, pal­pi­tas­yon, gast­rik ül­ser, ağızku­ru­lu­ğu, gaz, gin­gi­vit, dis­fa­ji, anor­mal dış­kı, ti­ro­id bo­zuk­luk­la­rı,lenf be­zi du­yar­lı­ğı, tat al­ma bo­zuk­lu­ğu, anor­mal gö­rüş, disp­ne, pa­res­te­zi,ha­fı­za za­yıf­lı­ğı, kas se­ğir­me­si, kon­füz­yon, aji­tas­yon, iş­tah art­ma­sı,ba­cak kramp­la­rı, mig­ren, ka­şın­tı, ter­le­me ar­tı­rı­şı, ür­ti­ker ve ak­negi­bi is­ten­me­yen et­ki­le­rin gö­rü­le­bil­di­ği bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.: Si­ga­ra içi­mi­nin en­zim en­dük­si­yo­nuyo­luy­la an­ti­pi­rin, ka­fe­in, est­ro­jen­ler, de­me­til­di­aze­pam, imip­ra­min,li­do­ka­in, ok­sa­ze­pam, pan­ta­zo­sin, fe­na­sa­tin, te­ofi­lin ve var­fa­ringi­bi ilaç­la­rın me­ta­bo­liz­ma­sı­nı ar­tır­dı­ğı dü­şü­nül­mek­te­dir. Ni­ko­tin,pro­pok­si­fe­nin anal­je­zik et­kin­li­ği­ni, fu­ro­se­mi­din di­üre­tik et­ki­si­ni,propranololun far­ma­ko­lo­jik et­ki­le­ri­ni ve H2 an­ta­go­nist­le­ri­ninül­ser iyi­leş­ti­ri­ci et­ki­le­ri­ni azal­tır. Si­ga­ra içi­mi ve ni­ko­tindo­la­şım­da­ki kor­ti­zol ve ka­te­ko­la­min­le­rin dü­zey­le­ri­ni ar­tı­ra­bi­lir.Ni­fe­di­pin, ad­re­ner­jik ago­nist­ler ve ad­re­ner­jikblo­ker ilaç­la­rın do­zaj­la­rı­nı ayar­la­mak ge­re­ke­bi­lir.

Doz Önerisi:Ni­co­ti­nell TTS: Te­da­vi sı­ra­sın­da hiç si­ga­ra içil­me­me­li­dir!Gün­de 20’den faz­la si­ga­ra içen­ler için te­da­vi­ye gün­de bir kez Ni­co­ti­nell TTS 30 cm2 ile baş­lan­ma­sı öne­ri­lir. Göv­deve­ya üst ko­lun tüy­süz de­ri­si­ne uy­gu­la­nır. 20 ta­ne­den az si­ga­raiçen­ler Ni­co­ti­nellTTS 20 cm2 ile baş­la­ma­lı­dır­. Doz Önerisi:Nicotinell Sakız: Erişkinler ve ileri yaştakilerde, Nicotinell Sakız ile tedavi sırasında, sigaranıntamamen bırakılmış olması şarttır. Kişi sigara içme ihtiyacı hissettiğinde, biradet NicotinellSakızçiğnemelidir. Nor­malde8-12 adet olan günlük miktar, en fazla 25 adete kadar çıkarı­labilir.

Nicotinell adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki