TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Haziran 2024, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Nor­vir Oral Çö­zel­tiAb­bott

Ri­to­na­vir

Ambalaj: 280 mg/mLx240 mL’lik şişe.

Norvir Yu­mu­şak Kap­sül

Ri­to­na­vir

Ambalaj: 100 mgx84 kap­sül içe­ren 4 şi­şe­de top­lam 336 kap­sül­.

End.: Has­ta­lı­ğın ge­li­şi­miy­le il­gi­li kli­nik ve/ve­yaim­mü­no­lo­jik bil­gi­le­re gö­re te­da­vi­nin ye­rin­de­li­ği sap­tan­dı­ğın­datek ba­şı­na ve­ya nük­le­ozid ana­log/ana­log­lar­la kom­bi­nas­yon ha­lin­deHIV en­fek­si­yon­lu has­ta­la­rın te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Ri­to­na­vi­re aşı­rı du­yar­lı­ğı ol­du­ğu bilinenlerdekont­ren­di­ke­dir. Ri­to­na­vi­rin aşa­ğı­da­ki ilaç­la­rın plaz­ma kon­sant­ras­yon­la­rın­dabü­yük ar­tış­lar mey­da­na ge­tir­me­si bek­le­nir: Ami­oda­ron, as­te­mi­zol,bep­ri­dil, bup­ro­pi­on, si­sap­rid, klo­za­pin, di­hid­ro­er­go­ta­min, en­ka­inid,er­go­ta­min, fle­ka­inid, me­pe­ri­din, pi­mo­zid, pi­rok­si­kam, pro­pa­fe­non,pro­pok­si­fen, ki­ni­din, ri­fa­bu­tin ve ter­fe­na­din. Bu ilaç­la­rın arit­mi­ler,he­ma­to­lo­jik anor­mal­lik­ler, nö­bet­ler ve­ya di­ğer po­tan­si­yel cid­diad­vers et­ki­ler gi­bi bi­li­nen risk­le­ri var­dır. Bu ilaç­lar ri­to­na­virile bir­lik­te uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır. Ayrıca, aşı­rı se­das­yon ve so­lu­numdep­res­yo­nu­na yol aç­ma po­tan­si­ye­li ne­de­niy­le alp­ra­zo­lam, klo­ra­ze­pat,di­aze­pam, es­ta­zo­lam, flu­ra­ze­pam, mi­da­zo­lam, tri­azo­lam ve zol­pi­demri­to­na­vir ile bir­lik­te uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Ür­ti­ker, ha­fif de­ri erüp­si­yon­la­rı, bron­kos­pazmve an­ji­yo­öde­mi içe­ren aler­jik re­ak­si­yon­lar ra­por edil­miş­tir. Ay­rı­caana­fi­lak­si ve Ste­vens-John­son send­ro­mu­nun na­dir ol­gu­la­rı da ra­poredil­miş­tir. He­pa­tik fonk­si­yon bo­zuk­lu­ğu olan has­ta­lar­da bu ila­cınuy­gu­lan­ma­sı sı­ra­sın­da dik­kat­li olun­ma­lı­dır. Ge­be­ler­de an­cak po­tan­si­yel ya­rar­la­rıpo­tan­si­yel risk­le­rin­den ke­sin ola­rak ağır ba­sar­sa kul­la­nıl­ma­lı­dır.An­ne sü­tüy­le atı­lıp atıl­ma­dı­ğı bi­lin­me­mek­te­dir. Ri­to­na­vi­rin be­bekge­li­şi­min­de­ki et­ki­le­ri bi­lin­me­di­ğin­den, em­zi­ren an­ne­ler­de an­cakpo­tan­si­yel ya­rar­la­rı po­tan­si­yel risk­le­ri­ne ağır ba­sar­sa kul­la­nıl­ma­lı­dır.Has­ta­la­ra, ri­to­na­vir te­da­vi­si­nin cin­sel iliş­ki ve­ya kan kon­ta­mi­nas­yo­nuyo­luy­la HIV’i baş­ka­la­rı­na bu­laş­tır­ma ris­ki­ni azalt­ma­dı­ğı bil­di­ril­me­li­dir.

Yan E.: Ka­rın ağ­rı­sı, as­te­ni, ateş, başağ­rı­sı, ağ­rı, va­zo­di­la­tas­yon, ano­rek­si, di­ya­re, ağız ku­ru­lu­ğu,dis­pep­si, ge­ğir­ti, gaz, ka­ra­ci­ğer fonk­si­yon test­le­rin­de anor­mal­lik,lo­kal bo­ğaz ir­ri­tas­yo­nu, ağız ül­se­ri, bu­lan­tı, kus­ma, hi­per­li­pe­mi,ki­lo kay­bı, mi­yal­ji, ank­si­ye­te, sir­ku­mo­ral pa­res­te­zi, baş dön­me­si,hi­pe­res­te­zi, uy­ku­suz­luk, pa­res­te­zi, pe­ri­fe­ral pa­res­te­zi, som­no­lans,ar­tan ök­sü­rük, fa­ren­jit, ma­kü­lo­pa­pü­ler kı­za­rık­lık, prü­rit, kı­za­rık­lık,isi­lik, ter­le­me, tat al­ma bo­zuk­lu­ğu görülebilir.

Etkileş.: Yukarıda kontrendike olduğubildirilen ilaçlarla ri­to­na­vir bir­lik­te uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi:Nor­vir oral yol­dan uy­gu­la­nır ve ter­ci­hen gı­da­lar­la alın­ma­sıöne­ri­lir. Eriş­kin­ler: Eriş­kin­ler için öne­ri­len ri­to­na­vir do­zu ağız yo­luy­lagün­de 2 kez 600 mg’dir. Ri­to­na­vir te­da­vi­sin­e gün­de 2 kez en az 300 mgdoz ile baş­lan­ma­lı ve gün­de 2 ke­re 100 mg doz ar­tı­şı ile gün­de 2 ke­re600 mg’ye ka­dar doz ar­tı­rıl­ma­lı­dır. Pe­di­yat­rik Has­ta­lar: Ri­to­na­vir di­ğer an­ti­ret­ro­vi­ralajan­lar­la kom­bi­ne hal­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Öne­ri­len ri­to­na­virdo­zu gün­de 2 kez ağız yo­luy­la 400 mg/m2’dir ve gün­de 2 ke­re600 mg’yi aş­ma­ma­lı­dır. Ri­to­na­vir 250 mg/m2 doz ile baş­la­tıl­ma­lıve 2-3 gün­lük in­ter­val­de gün­de 2 kez 50 mg/m2’ye ar­tı­rıl­ma­lı­dır.

Norvir adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki