TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  23 Şubat 2024, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Oc­ti­num Dam­la   Abbott

İzo­me­thep­te­n HCl

Ambalaj: 100mg/mLx20 g.

End.:As­tım, boğ­ma­cave hıç­kı­rık­ta ol­du­ğu gi­bi; so­lu­num sis­te­mi spazm­la­rın­da; gast­ritve du­ode­num ül­ser­le­rin­de­ki spazm­lar­da; pi­lor spazm­la­rın­da ve in­fan­tilkus­ma­lar­da; Ta­bes dor­sa­lis­te­ki gast­rik kriz­ler­de; spas­tik ka­bız­lık­ta;ame­li­yat son­ra­sı gaz ve kus­ma­lar­da; gö­bek ko­lik­le­rin­de; mi­de ve du­ode­nu­munrad­yo­lo­jik tet­kik­le­rin­de, or­ga­nik ve fonk­si­yo­nel de­ği­şik­lik­le­rinayı­rı­cı ta­nı­sın­da; saf­ra yol­la­rı, böb­rek ve üre­ter ko­lik­le­rin­de,id­rar ke­se­si te­nezm­ler­in­de; dis­me­no­re­de; do­ğu­mu hız­lan­dır­mak vedo­ğum ağ­rı­la­rı­nı azalt­mak ama­cıy­la ser­viks spazm­la­rın­da; loşi re­tan­si­yo­nun­da;mi­de son­da­sıy­la bes­le­me­de özo­fa­gus spazm­la­rın­da en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Mut­lakkont­ren­di­kas­yo­nu yok­tur. Sem­­pa­to­mi­me­tik özel­lik­le­ri ne­de­niy­le, yük­sektan­si­yon­lu ki­şi­ler­de kul­la­nıl­ma­sı özen­le tar­tıl­ma­lı­dır.

Uyar.:Hi­per­tan­si­yon­luve­ya or­ga­nik kalp bo­zuk­lu­ğu olan has­ta­lar, ila­ca ta­ham­mü­lün iyi ol­du­ğusap­tan­dık­tan son­ra da, öne­ri­len do­zun sa­de­ce ya­rı­sı­nı al­ma­lı­dır­lar.Ge­be­li­ğin ilk üç ayın­da ila­cın uy­gu­lan­ma­sı özen­le tar­tıl­ma­lı­dır.

Yan E.:İzo­met­hep­te­neta­ham­mül ge­nel ola­rak ol­duk­ça iyi­dir. Bu­lan­tı, sı­cak­lık his­si, ter­le­me,çar­pın­tı ve baş ağ­rı­sı gi­bi yan et­ki­ler gö­rü­le­bi­lir. Ge­nel­lik­lebu be­lir­ti­ler do­zun azal­tıl­ma­sıy­la kay­bo­lur.

Etkileş.: İlaç ve­ya her­han­gi bir mad­dey­leet­ki­leş­me­si bil­di­ril­me­miş ol­ma­sı­na rağ­men MAO in­hi­bi­tör­le­riy­lebir­lik­te uy­gu­lan­ma­ma­sı öne­ri­lir.

Doz Önerisi: Gün­lük doz eriş­kin­ler­de 3x15-20 dam­la bir mik­tarsu ile alı­nır. Ge­rek­ti­ğin­de bu doz iki ka­tı­na çı­ka­rı­la­bi­lir. Ço­cuk­lar­daor­ta­la­ma doz, bir ay­lık­tan kü­çük be­bek­ler­de 3-4 kez 2 dam­la; 1 ay-1yaş ara­sı ço­cuk­lar­da 3-4 kez 3-5 dam­la; 1-6 yaş ara­sı ço­cuk­lar­da 3-4kez 6-11 dam­la ve 7-14 yaş ara­sı ço­cuk­lar­da 3-4 kez 12-20 dam­la­dır.

Octinum adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki