TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Haziran 2024, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

On­co-Ti­ce Fla­konOr­ga­non

BCG-Ti­ce su­şu 5x108Ko­lo­ni For­mas­yon Üni­te­si

Ambalaj: 2mLx1 ampul.

End.: İlk ve­ya nük­se­den me­sa­ne yü­zey­selüret­ral hüc­re kan­se­ri (Tis) te­da­vi­sin­de ilk ve­ya nük­se­den T (de­re­ce 1, 2 ve­ya 3) ve­ya T1(de­re­ce 1, 2 ve­ya 3) aşa­ma­sın­da me­sa­ne yü­zey­sel üret­ral hüc­re kan­se­ri­ninTUR’dan son­ra­ki ek te­da­vi­si ola­rak kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Kon­je­ni­tal ve­ya has­ta­lık, ilaç­larya da di­ğer te­ra­pi ne­de­niy­le mi oluş­tu­ğu­na bakıl­mak­sı­zın, za­yıf­la­yanim­mün ya­nıt; po­zi­tif HIV se­ro­lo­ji; ge­be­lik ve em­zir­me; ak­tif tü­ber­kü­lozen­fek­si­yo­nu ve­ya tü­ber­kü­los­ta­tik ajan­la­rın kul­la­nıl­ma­sı­nı ge­rek­ti­rendi­ğer has­ta­lık­lar ve üri­ner alan en­fek­si­yon­la­rın­da kont­ren­di­ke­dir.İd­rar­dan alı­nan bak­te­ri kül­tü­rü ne­ga­tif ola­na ka­dar ve an­ti­bi­yo­tik­ler­leve/ve­ya üri­ner an­ti­sep­tik­ler­le ya­pı­lan te­ra­pi ta­mam­la­na­na ka­darBCG/Ti­ce te­da­vi­si­ne ara ve­ril­me­li­dir.

Uyar.: BCG/Ti­ce su­şu­nun ilk int­ra­ve­zi­kalins­ti­las­yo­nun­dan ön­ce Man­to­ux tes­ti (PPD) ya­pıl­ma­lı­dır. Bu tes­tinpo­zi­tif ol­du­ğu du­rum­lar­da eğer bu­na ek ola­rak ak­tif tü­ber­kü­loz en­fek­si­yo­nu­naait tıb­bi ka­nıt var­sa, BCG/Ti­ce’in int­ra­ve­zi­kal ins­ti­las­yo­nu kont­ren­di­ke­dir.

Yan E.: Has­ta­la­rın ço­ğun­da di­zü­ri,sık id­ra­ra çık­ma ve he­ma­tü­ri gi­bi me­sa­ne ir­ri­tas­yo­nu semp­tom­la­rıge­li­şir. Has­ta­la­rın ço­ğun­da bu semp­tom­lar 2. ve 3. ins­ti­las­yon­danson­ra gö­rü­lür.

Etkileş.: BCG/Ti­ce, pi­ra­zi­na­mid dı­şın­daru­tin ola­rak kul­la­nı­lan tü­ber­kü­los­ta­tik ajan­la­ra kar­şı du­yar­lı­dır.

Doz Önerisi: İns­ti­las­yon ba­şı­na 1 am­pul, 1 mL’lik ste­ril, api­ro­jense­rum fiz­yo­lo­jik so­lüs­yo­nu ile su­lan­dı­rı­lır ve me­sa­ne­ye ins­ti­leedi­lir. Eğer me­sa­ne­nin yü­zey­sel üret­ral hüc­re kan­se­rin­de TUR’dan son­raek te­da­vi ola­rak kul­la­nı­lır­sa, On­co­Ti­ce te­ra­pi­si­ne TUR ger­çek­leş­ti­ril­dik­ten son­ra10.-15. gün­ler ara­sın­da baş­lan­ma­lı­dır. Hem me­sa­ne­de Tis te­da­vi­siiçin On­co­Ti­ce te­ra­pi­si, hem de me­sa­ne­de­kiyü­zey­sel hüc­re kan­se­ri­nin TUR’dan son­ra­ki On­co­Ti­ce ek te­da­vi­si, On­co­Ti­ce’in ar­dı­şık 6 haf­ta­lık bir dö­nemsü­re­sin­ce haf­ta­da bir ins­ti­las­yo­nu kap­sar. Kli­nik du­rum sağ­la­nır­sabu prog­ram haf­ta­da bir kez tek­rar­la­na­bi­lir. Son­ra da bu­nu sü­rek te­da­vi­siiz­le­ye­bi­lir. Sü­rek te­da­vi­si 6 haf­ta­lık te­da­vi sü­re­si­nin bi­ti­mi­ninar­dın­dan 4-6 haf­ta­lık bir ara­dan son­ra baş­la­ma­lı­dır. Sü­rek te­da­vi­sibo­yun­ca On­co­Ti­ce mak­si­mum ar­dı­şık 12 ay­lık bir dö­nem sü­re­sin­ce ay­dabir ins­ti­le edi­lir.

OncoTICE adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki