TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Aralık 2019, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

One-Alpha Am­pul IVAbdi İbrahim

Al­fa­kal­si­dol

Ambalaj: 1 mcg/0.5mL x 10 am­pul :: 2 mcg/1mLx10 ampul.

One-Alpha Kap­sül

Al­fa­kal­si­dol

Ambalaj: 0.25 mcgx30ve 100 kap­sül :: 1 mcgx30ve 100 kapsül.

Eşdeğeri:AlphaD3 Kapsül: 0.25 mcgx100 kap­sül (Med İlaç)

End.:Azal­mışre­nal fonk­si­yon ve D vi­ta­mi­ni re­zis­tan­sıy­la bir­lik­te olan di­ğer ra­hat­sız­lık­largi­bi ye­ter­siz 1 a hid­rok­si­las­yon­danile­ri ge­len tüm kal­si­yum me­ta­bo­liz­ma­sı bo­zuk­luk­la­rı ve os­te­opo­roz­daen­di­ke­dir.

Kontr.E.:D vi­ta­mi­nitok­si­si­te­si olan ve­ya D vi­ta­mi­ni ve ana­log­la­rın­dan her­han­gi bi­ri­nekar­şı bi­li­nen du­yar­lı­ğı olan has­ta­la­ra ve­ril­me­me­li­dir.

Uyar.: Al­fa­kal­si­dol kal­si­yum ve fos­fa­tınin­tes­ti­nal emilimini yük­sel­tir ve bu ne­den­le özel­lik­le re­nal ye­ter­siz­li­ğiolan has­ta­lar­da se­rum kal­si­yum ve fos­fa­tı­nın kont­ro­lü ge­rek­li­dir.Kal­si­yum­dan be­lir­gin ola­rak fa­kir di­yet­le bes­le­nen has­ta­lar­da al­fa­kal­si­do­leya­nıt za­yıf­la­ya­bi­lir. Ge­be­lik sı­ra­sın­da ilaç­la te­da­vi ge­re­kir­seeğer baş­ka bir al­ter­na­tif yok­sa al­fa­kal­si­dol kul­la­nı­la­bi­lir. Lak­tas­yonsü­re­sin­ce ke­sin ge­rek­li gö­rül­me­dik­çe kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.: İş­tah kay­bı, ka­rın ağ­rı­sı, mi­debu­lan­tı­sı, baş dön­me­si, ka­bız­lık, hi­per­kal­se­mi gö­rül­müş­tür.

Etkileş.:Bar­bi­tü­ratve an­ti­kon­vül­zan­ kul­la­nan has­ta­lar is­te­nen et­ki­nin sağ­lan­ma­sıiçin da­ha yük­sek al­fa­kal­si­dol doz­la­rı­na ge­rek­si­nim gös­te­re­bi­lir­ler.Mi­ne­ral yağ (uzun sü­re­li) ko­les­ti­ra­min, ko­les­ti­pol, suk­ral­fat veyük­sek mik­tar­da alü­min­yum içe­ren an­ta­sit­le­r, al­fa­kal­si­do­lünemilimini azal­ta­bi­lir. Kro­nik re­nal di­­ya­li­ze ta­bi olan has­ta­la­ramag­nez­yum içe­ren an­ta­sit ve­ya lak­sa­tif­ler al­fa­kal­si­dol­le bir­lik­teve­ri­lmesi hi­per­mag­ne­ze­mi ge­liş­me­si­ne ne­den ola­bi­lir. Al­fa­kal­si­do­lünkal­si­yum içe­ren müs­tah­zar­lar ve­ya tiyazit di­üre­tik­ler­le bir­lik­tekul­la­nı­mı hi­per­kal­se­mi ris­ki­ni yük­sel­tir. Al­fa­kal­si­do­lün D vi­ta­mi­ni­ninpo­tent bir tü­re­vi ol­ma­sı ne­de­niy­le al­fa­kal­si­dol te­da­vi­si sü­re­sin­ceD vi­ta­mi­ni ve ana­log­la­rı­ kul­la­nıl­ma­malıdır. Al­fa­kal­si­dol­le bir­lik­tedi­ji­ta­lis alan has­ta­lar, hi­per­kal­se­mi­nin kar­di­yak arit­mi­le­ri pre­si­bi­teet­me­si ne­de­niy­le iyi bir şe­kil­de göz­len­me­li­dir.

Doz Önerisi: Gün­lük doz eriş­kin­ler­de ve 20 kg’dan ağır olan ço­cuk­lar­dabaş­lan­gıç için 1 mcg ve da­ha son­ra 0.25-1 mcg ve ço­cuk­lar­da 0.25 mcg/kg’dir. Ba­zı iler­le­yen ke­mikhas­ta­lık­la­rın­da gün­de 4-6 mcg uy­gu­la­nır.

OneAlpha adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki