TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  23 Mayıs 2024, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ox­xa Kap­sül   Top­rak

Ase­til­sis­te­in

Ambalaj: 200 mgx30 kapsül.

Eşdeğeri:Asist Kapsül: 200 mg/x30 kapsül (Hüsnü Arsan).

Ox­xa Şu­rup

Ase­til­sis­te­in

Ambalaj: 200mg/5 mLx150 mL’lik şişe granül.

Eşdeğeri:Asist Şurup: 200 mg/5 mLx150 mL (Hüsnü Arsan); Muconex Şurup: 200 mg/5 mLx150 mL (TriPharma);

End.:Yo­ğun kı­vam­lıbal­ga­mın atıl­ma­sı, azal­­­tıl­ma­sı, eks­pek­to­ras­yo­nun ko­lay­laş­tı­rıl­ma­sıge­re­ken du­­­rum­lar­da, bron­ko­pul­mo­ner has­ta­lık­lar­da, bron­şik sek­res­yonbo­zuk­luk­la­rı­nın te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir. Ase­til sis­te­inin ase­ta­mi­no­fen(pa­ra­se­ta­mol) ze­hir­len­me­le­rin­de ka­ra­ci­ğer ha­ra­bi­ye­ti­ni azal­tı­cıet­ki­si de var­dır.

Kontr.E.:Ase­til sis­te­ineaşı­rı du­yar­lı ol­du­ğu bi­li­nen ki­şi­ler­de kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Gast­ro­du­ode­nal ül­ser du­rum­la­rın­da,ay­rı­ca ase­til sis­te­inin ve­ril­me­sin­den son­ra bron­şi­yal sek­res­yon­dabe­lir­gin bir ar­tış ola­bi­lir. Ase­til sis­te­inin an­ne sü­tü­ne ve fe­tü­segeç­me­siy­le il­gi­li ye­ter­li ve­ri ol­ma­dı­ğın­dan, ge­be­ler­de ve em­zi­ren­ler­dezo­run­lu ne­den­ler ol­ma­dık­ça kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:Kus­ma vebu­lan­tı ti­pin­de gast­ro­in­tes­ti­nal bo­zuk­luk­lar, sto­ma­tit ve ri­no­re(bu­run akın­tı­sı), ür­ti­ker, baş ağ­rı­sı, ku­lak çın­la­ma­sı, na­di­renaler­jik de­ri re­ak­si­yon­la­rı oluş­tu­ra­bi­lir. Özel­lik­le ast­ma­tik has­ta­lar­dabron­kos­pazm ya­pa­bi­lir.

Etkileş.:Mu­ko­mo­di­fi­ka­törbron­şik­ler, at­ro­pi­nik sek­res­yon ku­ru­tu­cu mad­de­ler ve an­ti­tüs­sif­ler­lebir­lik­te alın­ma­ma­lı­dır. Tet­ra­sik­lin­ler (dok­si­sik­lin ha­riç), ay­rıay­rı pe­ri­yot­lar­da ve ase­til­sis­te­in­den en az 2 sa­at­lik ara­lar­la uy­gu­lan­ma­lı­dır.

Doz Önerisi:Oxxa Kapsül: 2-7 yaş ara­sı ço­cuk­lar­da sa­bahve ak­şam bi­rer kap­sül ol­mak üze­re top­lam 2 kap­sül; 7 ya­şın­dan bü­yük­lerve eriş­kin­le­re sa­bah, öğ­len ve ak­şam bi­rer kap­sül ol­mak üze­re top­lam3 kap­sül. Pa­ra­se­ta­mol an­ti­do­tu ola­rak, pa­ra­se­ta­mo­lün aşı­rı doz­daalın­ma­sın­dan son­ra­ki ilk 24 sa­at için­de ilk doz ola­rak 140 mg/kg do­zun­dauy­gu­la­nır. Sü­rek te­da­vi­si ola­rak 4 sa­at­te bir 70 mg/kg do­zun­da kul­la­nı­lır(17 doz). Uy­gu­la­ma­dan son­ra­ki ilk sa­at için­de kus­ma olur­sa, ay­nı do­zuntek­rar­lan­ma­sı öne­ri­lir. Oxxa Şurup: 0-2 yaş ara­sı ço­cuk­la­ra sa­bah veak­şam ya­rım­şar öl­çek ol­mak üze­re top­lam 200 mg; 2-7 yaş ara­sı ço­cuk­la­rasa­bah ve ak­şam bi­rer öl­çek ol­mak üze­re top­lam 400 mg; 7 ya­şın­dan bü­yük­lerve eriş­kin­le­re sa­bah, öğ­len ve ak­şam bi­rer öl­çek ol­mak üze­re top­lam600 mg. Pa­ra­se­ta­mol an­ti­do­tu ola­rak, Ox­xa Kap­sül ile ay­nı doz öne­ri­lir.

Oxxa adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki