TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Haziran 2024, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Pa­nal­gi­ne Tab­letAta­bay

Pa­ra­se­ta­mol 300mg, pro­pi­fe­na­zon 150 mg, ka­fe­in 30 mg

Ambalaj: 20 tablet.

End.:Baş ağ­rı­sı,mig­ren, diş ağ­rı­sı ve diş çe­ki­mi­nin ar­dın­dan or­ta­ya çı­kan ağ­rı­lar,menst­rü­el ra­hat­sız­lık­lar, ame­li­yat son­ra­sı ve ro­ma­tiz­mal ağ­rı­lar­daağ­rı ke­si­ci ola­rak; ağ­rı­nın ateş­le bir­lik­te gö­rül­dü­ğü ol­gu­lar­daateş dü­şü­rü­cü ve ağ­rı ke­si­ci ola­rak kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Pi­ra­zo­lan ve il­gi­li bi­le­şik­le­re kar­şı aler­ji,fe­nil­bu­ta­zon içe­ren bi­le­şik­le­re kar­şı aler­ji, pa­ra­se­ta­mol, ase­til­sa­li­si­likasi­de kar­şı bi­li­nen aşı­rı du­yar­lık ve­ya ka­fe­ine kar­şı bi­li­nen aler­ji,ka­lıt­sal gli­koz-6-fos­fat de­hid­ro­ge­naz ek­sik­li­ği, akut he­pa­tik por­fi­riadu­rum­la­rın­da kont­ren­di­ke­dir. Ka­ra­ci­ğer fonk­si­yon bo­zuk­luk­la­rı,böb­rek fonk­si­yon bo­zuk­luk­la­rı, Gil­bert send­ro­mu, he­ma­to­po­ie­tikdis­fonk­si­yon du­rum­la­rın­da doz azal­tıl­ma­lı ve/ve­ya doz­lar ara­sın­da­kisü­re uza­tıl­ma­lı­dır. 12 ya­şın­dan kü­çük­le­re ve­ril­me­me­li­dir.

Uyar.: Baş ağ­rı­sı­nın te­da­vi­si ama­cıy­la sü­rek­li ağ­rıke­si­ci kul­la­nıl­ma­sı, kro­nik baş ağ­rı­la­rı­na ne­den ola­bi­lir. Bu ilaç, içer­di­ği pro­pi­fe­na­zonne­de­niy­le ge­be­le­re ve em­zi­ren an­ne­le­re ve­ril­me­me­li­dir.

Yan E.: Na­di­ren aler­jik re­ak­si­yon­lar(de­ri dö­kün­tü­le­ri, ür­ti­ker) göz­len­miş­tir. Az sa­yı­da ol­gu­da pru­ri­tus,eri­tem, ür­ti­ker, an­ji­yo­ödem, disp­ne ve­ya as­tım gi­bi be­lir­ti­ler­leor­ta­ya çı­kan aşı­rı du­yar­lık re­ak­si­yon­la­rıy­la kar­şı­la­şıl­mış­tır.

Etkileş.: Ba­zı hip­no­tik­ler, an­ti­epi­lep­tikilaç­lar ve ri­fam­pi­sin ile ay­nı an­da kul­la­nıl­ma­sı, pa­ra­se­ta­mo­lünnor­mal ola­rak za­rar­lı ol­ma­yan doz­lar­da bi­le ka­ra­ci­ğer üze­rin­de­kitok­sik et­ki­si­ni ar­tı­ra­bi­lir. Bu, ay­nı za­man­da al­kol için de ge­çer­li­dir. Klo­ram­fe­ni­kol­lebir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da bu ila­cın atı­lı­mı uza­ya­bi­lir ve tok­siket­ki teh­li­ke­si ar­ta­bi­lir. Zi­do­vu­din ile pa­ra­se­ta­mo­lün bir­lik­te kul­la­nı­mın­dadik­kat­li olun­ma­lı­dır. Ka­fe­in, bar­bi­tü­rat­lar, an­ti­his­ta­mi­nik­lervb. gi­bi bir­çok se­da­tif mad­de­nin an­ta­go­nis­ti­dir. Ka­fe­in, sem­pa­to­mi­me­tik­ler,ti­rok­sin vb. gi­bi mad­de­le­rin ne­den ol­du­ğu ta­şi­kar­di­yi ar­tı­rır.

Doz Önerisi: Gün­lük doz 2-3x1-2 tab­let­tir.

Panalgine adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki