TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Par­lo­del Tab­let    No­var­tis Phar­ma

Bro­mok­rip­ti­n (me­si­lat)

Ambalaj: 2.5mgx30 tablet.

Eşdeğeri:GynodelTablet: 2.5 mgx30 tablet (Biofarma).

Par­lo­del-SRO Ya­vaş Sa­lı­nım­lıKap­sül  

Bro­mok­rip­ti­n

Ambalaj: 2.5 mgx7 kap­sül :: 5 mgx28 kap­sül.

End.:Pro­lak­ti­nebağ­lı menst­rü­el sik­lus bo­zuk­luk­la­rı ve ka­dın in­fer­ti­li­te­si (hi­perp­ro­lak­ti­ne­mikve gö­rü­nür­de nor­mop­ro­lak­ti­ne­mik du­rum­lar­da): Ame­no­re (ga­lak­to­re­li ve­ya ga­lak­to­re­siz), oli­go­me­no­re,lu­te­al faz yet­mez­li­ği, ila­ca bağ­lı hi­perp­ro­lak­ti­ne­mik bo­zuk­luk­lar(ki­mi psi­kot­rop ve­ya an­ti­hi­per­tan­sif ajan kul­la­nı­mı­nın in­dük­le­di­ği).Pro­lak­ti­ne bağ­lı ol­ma­yanka­dın in­fer­ti­li­te­si: Po­li­kis­tikover send­ro­mu, ano­vu­la­tuvar sik­lus­lar (klo­mi­fen gi­bi an­ti-est­ro­jente­da­vi­si­ne ek ola­rak). Pre­menst­rü­elsemp­tom­lar: Me­me du­yar­lı­ğı, sik­liködem, şiş­kin­lik, psi­şik bo­zuk­luk­lar. Er­kek­te hi­perp­ro­lak­ti­ne­mi: Pro­lak­ti­ne bağ­lı hi­po­go­na­dizm (oli­gos­per­mi, li­bi­doazal­ma­sı, im­po­tans). Pro­lak­ti­no­ma­lar: Pro­lak­tin sal­gı­la­yan hi­po­fi­zer mik­ro­ade­nom vemak­ro­ade­nom­la­rın kon­ser­va­tif te­da­vi­si; cer­ra­hi gi­ri­şim­den ön­cetü­mö­rün bo­yu­tu­nun kü­çül­tül­me­si ve alın­ma­sı­nı ko­lay­laş­tır­mak ama­cıy­la;cer­ra­hi gi­ri­şim­den son­ra, pro­lak­tin dü­ze­yi­nin ha­la yük­sek ol­du­ğudu­rum­lar­da. Ak­ro­me­ga­li: Cer­ra­hi gi­ri­şim ve rad­yo­te­ra­pi­ye yar­dım­cı te­da­vive­ya ba­zı özel du­rum­lar­da al­ter­na­tif te­da­vi ola­rak. Lak­tas­yon in­hi­bis­yo­nu: Me­di­kal ne­den­ler­le pu­er­pe­ral lak­tas­yo­nun dur­du­rul­ma­sıve­ya ön­len­me­si (ru­tin ola­rak lak­tas­yo­nun dur­du­rul­ma­sı için öne­ril­mez);abor­tus son­ra­sı lak­tas­yo­nun ön­len­me­si; pu­er­pe­ral me­me an­gorj­ma­nı;baş­lan­gıç­ta­ki pu­er­pe­ral mas­tit. Se­lim me­me has­ta­lık­la­rı: Mas­tal­ji (tek ba­şı­na ya da pre­menst­rü­el send­rom­dave­ya me­me­de­ki se­lim no­dü­ler ve­ya kis­tik de­ği­şik­lik­ler­le be­ra­bersey­re­den); me­me­de­ki se­lim kis­tik ve/ve­ya no­dü­ler du­rum­lar, özel­lik­lefib­ro­kis­tik me­me has­ta­lı­ğı.

Kontr.E.:Bro­mok­rip­tinve di­ğer er­go al­ka­lo­id­le­ri­ne du­yar­lı ki­şi­ler­de kont­ren­di­ke­dir.Kont­rol al­tı­na alı­na­ma­yan hi­per­tan­si­yon­da, ge­be­lik­te­ki hi­per­tan­sifhas­ta­lık­lar­da, post­par­tum ve pu­er­pe­ral dö­nem­de­ki hi­per­tan­si­yon­dakont­ren­di­ke­dir. Ko­ro­ner ar­ter has­ta­lı­ğı ve di­ğer cid­di kar­di­yo­vas­kü­lerdu­rum­lar­da, geç­miş­te cid­di psi­şik ra­hat­sız­lı­ğı olan ve/ve­ya psi­şiksemp­tom­la­rı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Bro­mok­rip­tin te­da­vi­si ile fer­ti­li­tedü­zel­ti­le­bi­lir. Ge­be kal­mak is­te­me­yen, do­ğum ya­pa­bi­le­cek yaş­ta­kika­dın­la­rın, gü­ve­ni­lir ko­run­ma yön­tem­le­ri­ne baş vur­ma­la­rı öne­ril­me­li­dir.Na­dir ola­rakgast­ro­in­tes­ti­nal ka­na­ma ve gast­rik ül­ser göz­len­miş­tir. Eğer olu­şur­sabro­mo­krip­tin te­da­vi­si­nin ke­sil­me­si ge­rek­mek­te­dir. Do­ğum son­ra­sın­dalak­tas­yon in­hi­bis­yo­nu için bro­mok­rip­tin ile te­da­vi edi­len ka­dın­lar­dana­di­ren hi­per­tan­si­yon, mi­yo­kard en­fark­tü­sü, kon­vül­zi­yon­lar, in­meve psi­şik bo­zuk­luk­lar gi­bi cid­di is­ten­me­yen et­ki­ler bil­di­ril­miş­tir.Ge­be kal­mak is­te­yen has­ta­lar­da bro­mok­rip­tin te­da­vi­si, te­da­vi­ninde­va­mı­nı ge­rek­ti­ren tıb­bi bir ne­den ol­ma­dı­ğı tak­dir­de, ge­be­liksap­ta­nın­ca ke­sil­me­li­dir. Bro­mok­rip­tin lak­tas­yo­nu in­hi­be et­ti­ğin­den,em­zi­ren an­ne­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:Te­da­vi­ninilk gün­le­rin­de, ba­zı has­ta­lar bu­lan­tı, da­ha sey­rek ola­rak baş dön­me­si,yor­gun­luk ve­ya kus­ma­dan ya­kı­na­bi­lir­ler fa­kat tüm bun­lar te­da­vi­ninke­sil­me­si­ni ge­rek­ti­re­cek ka­dar cid­di de­ğil­dir. Eğer ge­re­kir­se,baş­lan­gıç­ta gö­rü­le­bi­le­cek bu­lan­tı ve/ve­ya kus­ma, bir­kaç gün sü­rey­lebro­mok­rip­tin kul­la­nıl­ma­dan en az 1 sa­at ön­ce alı­na­cak dom­pe­ri­dongi­bi pe­ri­fe­ral bir do­pa­mi­ner­jik an­ta­go­nist ile ön­le­ne­bi­lir. Bro­mok­rip­tin,ba­zan kol­lap­sa yol aça­bi­le­cek or­tos­ta­tik hi­po­tan­si­yo­na ne­den ola­bi­lir.Or­tos­ta­tikhi­po­tan­si­yon ra­hat­sız edi­ci ola­bi­lir, fa­kat semp­to­ma­tik ola­rak te­da­viedi­le­bi­lir.

Etkileş.:Pro­lak­tindü­ze­yi­ni ar­tı­ran ilaç­lar­la (ör­ne­ğin amit­rip­ti­lin, bu­ti­ro­fe­non­lar,imip­ra­min, me­til­do­pa, re­zer­pin, fe­no­ti­ya­zin­ler) bir­lik­te alın­dı­ğın­daet­ki­si aza­lır. An­ti­hi­per­tan­sif­ler­le bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­dahi­po­tan­sif et­ki ar­ta­ca­ğın­dan, dik­kat­li olun­ma­lı­dır. Bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­daerit­ro­mi­sin, jo­sa­mi­sin ve­ya di­ğer mak­ro­lid an­ti­bi­yo­tik­ler ve­yaokt­re­otid, bro­mok­rip­ti­nin plaz­ma dü­ze­yi­ni yük­sel­te­bi­lir.

Doz Önerisi:Parlodel Tablet: Her za­man bir mik­tar yi­ye­cek­le bir­lik­te alın­ma­lı­dır.Has­ta­nın op­ti­mum to­le­ran­sı­nı sağ­la­mak ama­cıy­la, te­da­vi­ye ilk haf­tabo­yun­ca ter­ci­hen ge­ce­le­ri alı­na­cak 1.25 mg’lık dü­şük bir doz­la baş­la­nır.Mi­ni­mum efek­tif do­zu, has­ta­nın te­da­vi ya­nı­tı­na gö­re ya­vaş ya­vaştit­re ede­rek sap­tan­ma­lı­dır. Gün­lük doz 2 ya da 3 ke­re­de ve­ril­me­li­dir.Gün­lük doz her haf­ta 1.25 mg/gün ol­mak üze­re ted­ri­cen ar­tı­rı­lır. Uy­gunte­da­vi ya­nı­tı­na 6-8 haf­ta içe­ri­sin­de eri­şi­lir. Ak­si tak­dir­de doz,haf­ta­da 2.5 mg/gün ol­mak üze­re ar­tı­rıl­ma­ya de­vam edi­lir. ParlodelSRO Kapsül: Menst­rü­el sik­lus bo­zuk­luk­la­rı ve ka­dın in­fer­ti­li­te­sin­dete­da­vi­yetek doz 2.5 mg kap­sül­le baş­la­nır. 3-7 gün son­ra tek doz 5 mg kap­sü­le ge­çi­lir.Pre­menst­rü­elsemp­tom­lar: Sik­lu­sun14. gü­nün­de 2.5 mg kap­sül­le te­da­vi­ye baş­la­nır, doz has­ta­nın to­le­ra­bi­li­te­si­negö­re 3-7 gün son­ra 5 mg kap­sü­le çı­kar­tı­lır. Er­kek­te hi­perp­ro­lak­ti­ne­mi: Te­da­vi­ye gün­de tek doz 2.5 mgkap­sül­le baş­la­nır. 3-7 gün son­ra gün­de tek ya da 2 kez 5 mg kap­sü­le çı­kı­lır.Pro­lak­ti­no­ma­lar: Te­da­vi­ye gün­de tek doz 2.5 mgkap­sül­le baş­la­nır ve plaz­ma pro­lak­tin dü­ze­yi­nin ye­te­rin­ce kont­rolal­tın­da tu­tu­la­ca­ğı do­za ka­dar çı­kı­lır. Ak­ro­me­ga­li: Te­da­vi­ye gün­de tek doz 2.5 mgkap­sül­le baş­la­nır, kli­nik ya­nıt ve yan et­ki­le­re bağ­lı ola­rak, gün­de2 ile 4 kez 5 mg kap­sü­le ka­de­me­li ola­rak çı­kı­la­bi­lir. Lak­tas­yon in­hi­bis­yo­nu vebaş­lan­gıç­ta­ki pu­er­pe­ral mas­tit: Lak­tas­yo­nun baş­la­ma­sı­nı ön­le­mek için ha­ya­tibe­lir­ti­ler sta­bil ol­ma­dan ön­ce ve­ril­me­mek kay­dıy­la, do­ğum ve­ya dü­şük­tenson­ra­ki bir­kaç sa­at için­de uy­gu­la­na­cak şe­kil­de 14 gün sü­rey­le tekdoz 5 mg kap­sül ve­ri­lir. Pu­er­pe­ral me­me an­gorj­ma­nı: Gün­de 2.5 mg tek doz alı­nır, ge­re­kir­selak­tas­yo­nu ta­ma­men dur­dur­ma ris­ki ol­ma­dan, 6-12 sa­at son­ra tek­raredi­le­bi­lir. Se­lim me­me has­ta­lık­la­rı: Te­da­vi­ye gün­de tek doz 2.5 mgile baş­la­nır. 3-7 gün son­ra 5 mg kap­sü­le ge­çi­lir. Kap­sül­ler bü­tün ha­lin­deyu­tu­lur.

Parlodel adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki