TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Haziran 2024, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Pa­vu­lon Am­pul     Or­ga­non

Pan­ku­ron­yum bro­mür

Ambalaj: 4mg/2 mLx10 ampul.

End.:Pan­ku­ron­yumbro­mür, non-de­po­la­ri­zan blok ya­pan bir mad­de­dir ve ge­nel anes­te­zi­deen­dot­ra­ke­al en­tü­bas­yo­nu ko­lay­laş­tır­mak ve ame­li­yat sı­ra­sın­dais­ke­let ka­sı gev­şe­me­si­ni sağ­la­mak için kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Pan­ku­ron­yu­ma ve­ya bro­mür iyon­la­rı­nakar­şı da­ha ön­ce­den bi­li­nen ana­fi­lak­tik re­ak­si­yon var­lı­ğın­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Pan­ku­ron­yum bro­mür, en­tü­bas­yon,ya­pay so­lu­num, ok­si­jen te­da­vi­si ola­nak­la­rı ve an­ta­go­nist­le­rinbu­lun­du­ğu ko­şul­lar­da, ila­cın et­ki­si­ni bi­len de­ne­yim­li anes­te­zist­lerta­ra­fın­dan ya da on­la­rın de­ne­ti­min­de kul­la­nıl­ma­lı­dır. Re­nal yet­mez­li­ğiolan has­ta­lar­da eli­mi­nas­yon ya­rı-öm­rü­nün 2 ka­tı­na çık­tı­ğı ve plaz­makli­ren­si­nin %50 azal­dı­ğı dik­ka­te alın­ma­lı­dır. Ge­be­ler üze­rin­de an­cakhe­ki­min ge­rek­li gör­dü­ğü du­rum­lar­da, alı­na­cak ya­rar risk­ler­den faz­laise uy­gu­la­na­bi­lir. Ya­pı­lan ça­lış­ma­lar­da pan­ku­ron­yum bro­mü­rün se­zar­yen­ledo­ğum­da gü­ve­ni­lir ol­du­ğu gö­rül­müş­tür.

Yan E.:Na­bız sa­yı­sın­daar­tış, or­ta­la­ma ar­ter­yel kan ba­sın­cı­nın ha­fif-or­ta de­re­ce­de yük­sel­me­sigörülebilir. Ba­zı in­ha­las­yon anes­te­zik­le­ri­ne bağ­lı ola­rak or­ta­yaçı­kan kar­di­yak dep­res­yo­nu an­ta­go­ni­ze eder. Bun­dan baş­ka, ba­zı po­tentanes­te­tik ve anal­je­zik­le­rin ne­den ol­du­ğu bra­di­kar­di, pan­ku­ron­yumbro­mür ta­ra­fın­dan dü­zel­ti­lir.

Etkileş.:Ha­lo­tan,eter, enf­lu­ran, isof­lu­ran, me­tok­sif­lu­ran, sik­lop­ro­pan, ti­yo­pen­ton,me­to­hek­si­tal, ke­ta­min, fen­ta­nil, gam­ma­hid­rok­si­bü­ti­rat, eto­mi­datve pro­pa­ni­did, panküronyumun etkisini artırır. Ne­os­tig­min, ed­ro­fon­yum,pi­ri­dos­tig­min ise etkisini azaltır.

Doz Önerisi: En­tü­bas­yon do­zu 0.08-0.10 mg/kg’dir (90-120 sa­ni­ye­deiyi-mü­kem­mel ara­sı en­tü­bas­yon ko­şul­la­rı ger­çek­le­şir). Sük­sa­me­ton­yumile en­tü­bas­yon ya­pıl­dık­tan son­ra baş­lan­gıç Pa­vu­lon do­zu 0.04-0.06 mg/kg, et­ki sü­re­si22-35 da­ki­ka­dır. Ek doz­lar 0.01-0.02mg/kg’dir. IVyol­la uy­gu­la­nır.

Pavulon adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki