TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  05 Ağustos 2020, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Paxil Film Tab­let    GSK

Pa­rok­se­tin HCl

Ambalaj: 20 mgx28 tablet.

End.:Tepkiselve şiddetli depresyon ve anksiyetenin eşlik ettiği depresyon dahil olmak üzeretüm depresyon tipleri, Obsesif Kompülsif Hastalık (OKH) semptomlarının tedavisive relapsının önlenmesi, agorafobi ile birlikte veya agorafobi olmaksızın PanikHastalığı semptomlarının tedavisi ve relapsının önlenmesi, sosyal anksiyetebozukluğu ve sosyal fobi tedavisi.

Kontr.E.:Pa­rok­se­ti­nekar­şı bi­li­nen aşı­rı du­yar­lık du­rum­la­rın­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Kar­di­yak prob­lem­le­ri olan has­ta­la­rauy­gu­la­nır­ken dik­kat­li olun­ma­sı öne­ri­lir. Epi­lep­si has­ta­la­rı­nınte­da­vi­sin­de, pa­rok­se­tin kul­la­nı­lır­ken dik­kat­li olun­ma­lı­dır. Pa­rok­se­tin­lete­da­vi ke­sil­dik­ten son­ra 2 haf­ta sü­rey­le MAO in­hi­bi­tör­le­ri kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Ma­ni öy­kü­sü olan has­ta­lar­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Oral an­ti­ko­agü­lanalan has­ta­la­ra pa­rok­se­tin bü­yük bir dik­kat­le ve­ril­me­li­dir. Ge­be­likve­ya süt ver­me dö­nem­le­rin­de kul­la­nıl­ma­sı­na po­tan­si­yel ya­rar­larve ola­sı za­rar­lar göz önü­ne alı­na­rak ka­rar ve­ril­me­li­dir. Has­ta­larara­ba ve­ya ma­ki­ne kul­lan­ma ye­te­nek­le­ri hak­kın­da uya­rıl­ma­lı­dır.

Yan E.:Mi­de bu­lan­tı­sı,uy­ku­lu hal, ter­le­me, tit­re­me, as­te­ni, ağız ku­ru­lu­ğu, uy­ku­suz­lukve im­po­tens ve eja­kü­las­yon bo­zuk­luk­la­rı gi­bi cin­sel fonk­si­yon bo­zuk­lu­ğu­görülebilir. Ay­rı­ca, baş dön­me­si, kus­ma, di­ya­re, hu­zur­suz­luk, hal­lü­si­nas­yon­larve hi­po­ma­ni ol­gu­la­rı bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.:Pa­rok­se­tin,al­ko­lün yol aç­tı­ğı men­tal ve mo­tor be­ce­ri kay­bı­nı ar­tır­ma­ma­sı­nakar­şın, dep­res­yon­lu has­ta­lar­da al­kol­le bir­lik­te kul­la­nıl­ma­sı öne­ril­mez.Pa­rok­se­tin­le lit­yu­mun bir­lik­te kul­la­nıl­ma­sı du­ru­mun­da dik­kat­liolun­ma­lı ve lit­yum dü­zey­le­ri iz­len­me­li­dir. Fe­ni­to­in­le bir­lik­teuy­gu­lan­ma­sıy­la pa­rok­se­ti­nin plaz­ma kon­sant­ras­yon­la­rın­da azal­mave yan et­ki­ler­de art­ma gö­rü­lür. Pa­rok­se­ti­nin di­ğer an­ti­kon­vül­zan­lar­labir­lik­te kul­la­nıl­ma­sı da yan et­ki in­si­dan­sın­da ar­tı­şa yol aça­bi­lir.Pa­rok­se­tin,oral an­ti­ko­agü­lan alan has­ta­lar­da bü­yük bir dik­kat­le uy­gu­lan­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Yetişkinlerde kullanılır. Günde bir kez sabahlarıyemekle birlikte alınması tavsiye edilir. Tabletler çiğnenmeden yutulmalıdır. Önerilengünlük dozları, depresyonda 20 mg, obsesif kompülsif hastalıkta 40 mg, panikhastalığında 40 mg, sosyal anksiyete bozukluğu ve sosyal fobide 20 mg’dir.Yaşlılarda dozajlama yetişkinlerin başlangıç dozunda başlamalıdır ve haftada 10mg’lik artışlar halinde hastanın cevabına göre maksimum 40 mg’ye kadarartırılabilir. Şiddetli renal bozukluğu veya şiddetli hepatik bozukluğu olanhastalarda tavsiye edilen doz günde 20 mg’dir.

Paxil adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki