TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  11 Aralık 2019, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Pef­la­ci­ne En­jek­tabl So­lüs­yon IVEczacıbaşı

Pef­lok­sa­sin

Ambalaj: 400mg/5 mLx1 ampul. 

Pef­la­ci­ne Tab­let

Pef­lok­sa­sin

Ambalaj: 400 mgx2 ve 10 tab­let­.

End.:Duyarlımik­ro­or­ga­niz­ma­la­rın et­ken ol­du­ğu, sep­ti­se­mi ve en­do­kar­dit­ler­de,be­yin za­rı il­ti­hap­la­rın­da, so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rın­da, KBBen­fek­si­yon­la­rın­da, böb­rek ve üri­ner sis­tem en­fek­si­yon­ların­da, ji­ne­ko­lo­jiken­fek­si­yon­lar­da, ab­do­mi­nal ve he­pa­to­bi­li­er en­fek­si­yon­la­rın­da,ke­mik ve ek­lem en­fek­si­yon­la­rın­da ve de­ri en­fek­si­yon­la­rın­da en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Ki­no­longru­bu ilaç­la­ra aler­ji­si olan­lar­da, 15 ya­şın­dan kü­çük ço­cuk­lar­da,ge­be­lik­te, em­zi­ren an­ne­ler­de, glu­koz-6-fos­fat de­hid­ro­ge­naz ek­sik­li­ğin­dekul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Strep­to­kok­lar ve pnö­mo­kok­larpef­lok­sa­si­ne kar­şı or­ta de­re­ce­de bir du­yar­lık gös­te­rir­ler. Bu ne­den­lebu bak­te­ri­le­re ait has­ta­ne dı­şı en­fek­si­yon­la­rın­da, ilaç bak­te­ri­yeldu­yar­lık test­le­ri­ne uy­gun ola­rak kul­la­nıl­ma­lı­dır. Te­da­vi sı­ra­sın­dafo­to­sen­si­ti­vi­te re­ak­si­yon­la­rı­na yol aç­ma­mak için gü­neş ya da ult­ra­vi­yo­leışı­ğın­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır. Ağır ka­ra­ci­ğer yet­mez­li­ğin­de do­zunayar­lan­ma­sı ge­re­kir.

Yan E.:Sey­rek ola­rakmi­de ağ­rı­sı, bu­lan­tı, kus­ma gi­bi gast­ro­in­tes­ti­nal et­ki­ler, aler­jik,ışı­ga kar­şı du­yar­lık ti­pin­de­ki de­ri re­ak­si­yon­la­rı, kas ve ek­lemağ­rı­la­rı, yük­sek doz­lar­da (gün­de 1.600 mg) kul­la­nıl­dı­ğın­da trom­bo­si­to­pe­nive baş ağ­rı­sı, dik­kat ve uy­ku bo­zuk­luk­la­rı gi­bi nö­ro­lo­jik be­lir­ti­lergö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Oral form­lar,pef­lok­sa­si­nin emi­li­mi­ni azal­ta­ca­ğın­dan mag­nez­yum ve alü­min­yumiçe­ren an­ta­sit­ler­le bir­lik­te ve­ril­me­me­li­dir. An­ta­sit­ler, pef­lok­sa­sin­den2 sa­at son­ra ve­ril­me­li­dir.

Doz Önerisi:Pef­la­ci­ne En­jek­tabl: Ya­vaş IV per­füz­yon şek­lin­de uy­gu­la­nır. Bir am­pul(400 mg) Pef­la­ci­ne, 250 mL %5 dekst­roz so­lüs­yo­nu i­çin­deçö­zü­lür. Sa­bah ve ak­şam ol­mak ü­ze­re gün­de i­ki kez bir per­füz­yon uy­gu­la­nır.Ka­ra­ci­ğer fonk­si­yon­la­rı nor­mal o­lan ye­tiş­kin­ler­de gün­lük or­ta­la­madoz 800 mg dır (sa­bah ve ak­şam bir per­füz­yon). Et­kin kan yo­ğun­luk­la­rı­nada­ha kı­sa sü­re­de e­riş­mek a­ma­cıy­la te­da­vi­nin baş­lan­gı­cın­da 800mg’lik bir yük­le­me do­zu uy­gu­la­na­bi­lir. Pef­la­ci­neTablet: A­ğız yo­luy­la,sa­bah ve ak­şam ol­mak ü­ze­re gün­de i­ki kez ye­mek­le bir­lik­te a­lı­nır.Ka­ra­ci­ğer fonk­si­yon­la­rı nor­mal o­lan ye­tiş­kin­ler­de gün­lük or­ta­la­madoz 800 mg’dir (2 tab­let). Et­kin kan yo­ğun­luk­la­rı­na da­ha kı­sa sü­re­dee­riş­mek a­ma­cıy­la te­da­vi­nin baş­ın­da 800 mg’lik bir yük­le­me do­zu uy­gu­la­na­bi­lir.

Peflacine adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki