TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ple­gi­sol So­lüs­yonAb­bott

Kal­si­yum klo­rür di­hid­rat17.6 mg, mag­ne­zyum klo­rür hek­sa­hid­rat 325.3 mg, po­tas­yum klo­rür 119.3mg, sod­yum klo­rür 643 mg/100 mL

Ambalaj: 1000 mL’lik plas­tik ambalaj.

End.:Ple­gi­sol, elekt­ro­lit­le­rin en­jek­si­yon­luk su­da­ki ste­­ril,api­ro­jen, izo­to­nik for­mü­las­yo­nu­dur. Açık kalp ame­li­ya­tı sı­ra­sın­dakalp dur­ma­sı­nı baş­lat­ma­da, kar­di­yak dam­lat­ma için (ge­nel­lik­le hi­po­ter­miile) uy­gun­dur. Sod­yum bi­kar­bo­nat ila­ve­si uy­gu­la­ma­dan he­men ön­ceya­pıl­ma­lı­dır.

Kontr.E.:Ple­gi­sol, %8.4’lük USP en­jek­si­yon­luk sod­yumbi­kar­bo­nat çö­zel­ti­si ila­ve edil­me­den kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. İnt­ra­ve­nözen­jek­si­yon için de­ğil­dir. Bu çö­zel­ti sod­yum bi­kar­bo­nat ile tam­pon­lan­dık­tanson­ra kar­di­yak da­mar sis­te­mi­ne sa­de­ce per­füz­yon yön­te­miy­le ve­ri­lir.

Uyar.: Bu çö­zel­ti yal­nız, açık kalp cer­ra­hi­sin­deuz­man­laş­mış he­kim­ler ta­ra­fın­dan kul­la­nıl­ma­lı­dır. Bu çö­zel­ti sa­de­ce,ko­ro­ner do­la­şım, sis­te­mik do­la­şım­dan izo­le edil­di­ğin­de kar­di­yo­pul­mo­nerby-pass sı­ra­sın­da kul­la­nı­lır. Bu çö­zel­ti­nin, ge­be bir ka­dı­na ve­ril­di­ğin­defe­tü­se za­rar ve­rip ver­me­ye­ce­ği ve­ya üre­me ka­pa­si­te­si­ni et­ki­le­yipet­ki­le­me­ye­ce­ği bi­lin­me­mek­te­dir. Ge­be­ler­de mut­lak ge­rek­liy­sekul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.: Açık kalp ame­li­ya­tı­nın po­tan­si­yelteh­li­ke­le­ri myo­kar­di­yal nek­roz, elekt­ro­kar­di­yog­ra­fik anor­mal­lik­lerve vent­ri­kü­ler fib­ri­las­yon da­hil arit­mi­ler­dir. Do­la­şım nor­ma­ledön­dü­ğün­de, kar­di­yop­le­jik kar­di­yak dur­ma’dan son­­ra spon­tan dü­zel­mege­ci­ke­bi­lir ve­ya ol­ma­ya­bi­lir. Nor­mal kar­di­yak fonk­si­yo­nu dü­zen­le­mekiçin elekt­rik şok­la de­fib­ri­las­yon ge­re­ke­bi­lir.

Doz Önerisi: Aşa­ğı­da­ki bil­gi reh­ber ola­rak öne­ril­mek­te­dirve cer­ra­hın ter­ci­hi­ne ve de­ne­yi­mi­ne gö­re de­ği­şik­li­ğe uğ­ra­ya­bi­lir.pH aya­rı için %8.4’lük sod­yum bi­kar­bo­nat en­jek­si­yon­luk çö­zel­ti­sin­den(sod­yum ve bi­kar­bo­na­tın her­bi­rin­den 10 mEq) 10 mL (840 mg), her 1000mL’lik kar­di­yop­le­jik çö­zel­ti­ye asep­tik ola­rak ila­ve edil­me­li ve iyi­ceka­rış­tı­rıl­ma­lı­dır. Oda sı­cak­lı­ğın­da öl­çül­dü­ğü za­man yak­la­şık pH7.8’i el­de et­mek için %8.4’lük en­jek­si­yon­luk sod­yum bi­kar­bo­nat çö­zel­ti­sin­den10 mL kul­la­nı­lır. Di­ğer bi­le­şik­ler­le sta­bil ol­ma­ma­sın­dan do­la­yı,sod­yum bi­kar­bo­nat ila­ve­si uy­gu­la­ma­dan he­men ön­ce ya­pıl­ma­lı­dır.İla­ve­den son­ra 24 sa­at için­de kul­la­nıl­ma­lı­dır. Kul­lan­ma­dan ön­ce,çö­zel­ti 4°C’ye so­ğu­tul­ma­lı­dır. 28-30°C’lik per­füz­yon tem­pe­ra­tü­rün­dekar­­­di­yo­pul­mo­ner by-pass’ın te­si­sin­den ve çı­kan aor­ta­nın çap­razklem­p­­len­me­sin­den son­ra, tam­pon­lan­mış çö­zel­ti aor­tik ru­ta hız­lıen­füz­yon yön­te­miy­le uy­gu­la­nır. En­füz­yon baş­lan­gıç hı­zı 2-4 da­ki­ka­lıkpir pe­ri­yot­ta 300 mL/m2/dak (5’8” boy ve 70 ki­lo­da­ki ye­tiş­kin­de1.8 m2 yü­zey alan­la yak­la­şık 540 mL/dak) ola­bi­lir. Nor­mo­sol-R(den­ge­li elekt­ro­lit so­lüs­yo­nu) ve­ya Rin­ger en­jek­si­yo­nu gi­bi fiz­yo­lo­jikbir çö­zel­ti­nin 4°C’ye so­ğu­tu­lup gö­ğüs boş­lu­ğu­na ve­ril­me­si ile eks­ter­nalso­ğu­ma (pe­ri­kar­di­yum’un böl­ge­sel hi­po­ter­mi­si) sağ­la­na­bi­lir. Myo­kar­di­yalelekt­ro­me­ka­nik ak­ti­vi­te­nin sür­me­si ve­ya tek­rar­lan­ma­sı ge­rek­ti­ğin­deçö­zel­ti 2 da­ki­ka­lık bir sü­re­de 300 mL/m2/dak’lık bir hız­latek­rar en­fü­ze edi­le­bi­lir. Çö­zel­ti­nin re­en­füz­yo­nu her 20-30 da­ki­ka­dabir ve­ya myo­kar­di­yal tem­pe­ra­tür 15-20°C üze­ri­ne yük­se­lir­se ve­yakar­di­yak ak­ti­vi­te dö­nü­şü göz­le­nir­se, da­ha sık tek­rar­la­na­bi­lir.

Plegisol adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki