TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  05 Ağustos 2020, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Pne­umo 23 En­jek­törSanofiPasteur

Her 0.5 mL’lik bir im­mü­ni­zas­yondo­zu, se­ro­tip­le­rin her bi­rin­den 0.025 mg ola­cak şe­kil­de, saf­laş­tı­rıl­mış Strep­to­coc­cus pne­umo­nia sak­ka­rit­le­ri: 1,2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20,22F, 23F, 33F içe­rir.

Ambalaj: Uy­gu­la­ma­ya ha­zır 0.5 mL tek doz aşı içe­ren cam en­jek­tör.

End.:Strep­to­coc­cuspne­umo­nia ile mey­da­na ge­len özel­lik­leso­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı, me­nen­jit­ler ve bak­te­ri­emik atak­la­rakar­şı ak­tif ba­ğı­şık­la­ma sağ­la­mak ama­cıy­la kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Da­ha ön­ce uy­gu­la­nan pnö­mo­kok aşı­sı­na bağ­lı cid­dire­ak­si­yon gö­rü­len ki­şi­ler; son 5 yıl için­de her­han­gi bir (14 ve­ya 23va­lan) pnö­mo­kok aşı­sı uy­gu­la­nan ki­şi­ler; akut, ateş­li en­fek­si­yonhas­ta­lık­la­rın­da ve 2 ya­şın al­tın­da­ki ço­cuk­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Aşı­nın fe­tus ge­li­şi­mi üze­ri­ne olan et­ki­si bi­lin­me­di­ğiiçin ge­be ka­dın­la­ra ve 2 ya­şın al­tın­da­ki ço­cuk­la­ra an­cak ger­çekbir epi­de­mi ris­ki ol­du­ğu za­man uy­gu­la­n­ma­lı­dır. İkin­ci doz uy­gu­la­ma son­ra­sı ba­zıki­şi­ler­de na­di­ren art­hus fe­no­me­ni (Tip III hi­per­sen­si­ti­vi­te re­ak­si­yo­nu)gö­rü­le­bi­lir. Aşı uy­gu­lan­dık­tan son­ra 5 yıl sü­rey­le ko­ru­ma sağ­lar.

Yan E.: Or­ta­la­ma 24 sa­at sü­re­bi­len ha­fifde­re­ce­li ateş yük­sel­me­si gö­rü­le­bi­lir. Çok na­di­ren ba­zı fonk­si­yo­nelbo­zuk­luk­la­ra (iş­tah kay­bı, üşü­me-tit­re­me, baş ağ­rı­sı) rasla­na­bi­lir.Bu be­lir­ti­ler 24 sa­at­ten da­ha az sü­re­li­dir.

Etkileş.: İm­mü­no­süp­re­sif ilaç te­da­vi­sigö­ren ki­şi­ler­de aşı­ya kar­şı olu­şa­cak im­mün ya­nıt ya­vaş­la­ya­bil­mek­te­dir.

Doz Önerisi: SC ve­ya IM yol­la uy­gu­la­nır. Uy­gu­la­ma ye­ri ola­rak2 yaş üze­rin­de­ki ço­cuk ve ye­tiş­kin­ler­de del­to­id böl­ge se­çil­me­li­dir.Tek doz aşı (0.5 mL) uy­gu­la­ma­sı ye­ter­li ko­ru­ma sağ­lar. Her 5 yıl­dabir ra­pel uy­gu­la­ma­sı öne­ri­lir. 5 yıl­dan ön­ce öne­ril­mez. İm­mü­no­süp­re­sifte­da­vi gö­ren ki­şi­le­re, he­ki­min uy­gun gör­me­si ha­lin­de ra­pel uy­gu­la­ma­sıda­ha kı­sa ara­lık­lar­la ya­pı­la­bi­lir.

Pneumo23 adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki