TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  11 Ağustos 2020, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Pred­ni­so­lon Am­pulFa­ko

Pred­ni­zo­lon

Ambalaj: 25 mg/1 mLx5 am­pul­.

End.:En­dok­rinbo­zuk­luk­lar, ro­ma­tiz­mal bo­zuk­luk­lar, kol­la­jen has­ta­lık­lar, de­rihas­ta­lık­la­rı, aler­jik du­rum­lar, göz has­ta­lık­la­rı, so­lu­num yo­luhas­ta­lık­la­rı, gast­ro­in­tes­ti­nal has­ta­lık­lar, he­ma­to­lo­jik bo­zuk­luk­lar,ne­op­las­tik has­ta­lık­la, ödem du­rum­la­rı ve su­ba­rak­no­id blok oluş­muşve­ya oluş­mak üze­re olan tü­ber­kü­loz me­nen­jit­te (uy­gun an­ti­tü­ber­kü­loke­mo­te­ra­piy­le bir­lik­te kul­lan­mak üze­re), nö­ro­lo­jik ve­ya myo­kar­di­alil­gi­li tri­şi­noz­da endikedir.

Kontr.E.:Glu­ko­kor­ti­ko­id­le­redu­yar­lık ha­lin­de, sis­te­mik man­tar en­fek­si­yon­la­rın­da, id­yo­pa­tiktrom­bo­si­to­pe­nik pur­pu­ra­da IM kul­la­nım ge­re­ki­yor­sa ve çi­çek aşı­sıda­hil can­lı vi­rüs aşı­sı uy­gu­la­nan has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: İlaç­la olu­şan se­kon­der ad­re­no­kor­ti­kal yet­mez­lik,do­zaj­da ted­ri­ci azalt­ma ya­pa­rak dü­şü­rü­le­bi­lir. Te­da­vi­yi kont­rolal­tı­na ala­cak en dü­şük doz uy­gu­lan­ma­lı, doz azal­tıl­ma­sın­da bu azalt­mated­ri­cen ya­pıl­ma­lı­dır. Kor­ti­kos­te­ro­id te­da­vi­sin­de öfo­ri, uy­ku­suz­luk,ki­şi­lik de­ğiş­me­le­ri, şid­det­li dep­res­yon­dan açık psi­ko­tik be­lir­ti­le­reka­dar psi­şik bo­zuk­luk­lar gö­rü­le­bi­lir. Ge­be­lik­te, em­zi­ren an­ne­ler­de,ge­be ka­la­bi­le­cek ka­dın­lar­da kul­la­nı­lır­ken ila­cın ya­rar­la­rı­nınan­ne ve fe­tü­se ya­pa­bi­le­ce­ği za­rar­lar­la kar­şı­laş­tı­rıl­ma­sı ge­re­kir.

Yan E.:Sod­yumtu­tul­ma­sı, sı­vı tu­tul­ma­sı, po­tas­yum kay­bı, hi­po­ka­le­mik asi­doz,hi­per­tan­si­yon eği­lim­li has­ta­lar­da kon­jes­tif kalp yet­mez­li­ği, kasza­afı, ste­ro­id myo­pa­ti­si, kas kit­le­si kay­bı, os­te­opo­roz, omur­ga­dakomp­res­yon frak­tür­le­ri, fe­mur ve hu­me­rus ba­şın­da asep­tik nek­roz,uzun ke­mik­ler-pa­to­lo­jik frak­tür, pank­re­atit, pep­tik ül­ser­le ola­sıper­fo­ras­yon ve ka­na­ma, ab­do­mi­nal ger­gin­lik, ül­se­ra­tif-özo­fa­jit,ha­fif hir­su­tizm, ya­ra iyi­leş­me­sin­de bo­zul­ma, in­cel­miş na­zik de­ri,pe­te­şi ve eki­moz­lar, yüz­de eri­tem, art­mış ter­le­me, kon­vül­zi­yon­lar,ver­ti­go, baş ağ­rı­sı, ge­nel­lik­le te­da­vi­den son­ra art­mış int­rak­ra­ni­yalba­sınç ve pa­pil öde­mi, menst­rü­el dü­zen­siz­lik­ler, Cus­hin­go­id du­rumge­liş­me­si, se­kon­der ad­re­no­kor­ti­kal ve hi­po­fi­zer ya­nıt­sız­lık,özel­lik­le trav­ma, cer­ra­hi ve­ya has­ta­lık gi­bi stres za­man­la­rın­da,kar­bon­hid­rat to­le­ran­sın­da azal­ma, la­tent di­abe­tes mel­li­tus be­lir­ti­le­ri,di­ya­be­tik­ler­de in­sü­lin ve­ya oral hi­pog­li­se­mik ilaç­la­ra ge­rek­si­nimart­ma­sı, pos­te­ri­or sub­kap­sü­ler ka­ta­rakt­la­rın int­ra­okü­ler ba­sınçart­ma­sı, glo­kom, ek­zof­tal­mos, pro­te­in ka­ta­bo­liz­ma­sı­na bağ­lı ne­ga­tifazot den­ge­si gi­bi yan et­ki­ler gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Bar­bi­tü­rat­lar,fe­ni­to­in ve ri­fam­pin glu­ko­kor­ti­ko­id me­ta­bo­liz­ma­sı­nı ar­tı­ra­bi­lir­ler.Est­ro­jen­lerhid­ro­kor­ti­zo­nun et­ki­le­ri­ni ar­tı­ra­bi­lir­ler. İn­do­me­ta­sin gi­biül­se­ro­jen ilaç­la­rın kor­ti­kos­te­ro­id­ler­le bir­lik­te ve­ril­me­sigast­ro­in­tes­ti­nal ül­se­ras­yon ris­ki­ni ar­tı­ra­bi­lir. Hi­pop­rot­rom­bi­ne­mi­lihas­ta­lar­da as­pi­rin ve glu­ko­kor­ti­ko­id kom­bi­nas­yo­nu dik­kat­le uy­gu­lan­ma­lı­dır.Po­tas­yum kay­bet­ti­ri­ci di­üre­tik­ler (örn. tiyazit­ler, fu­ro­se­mid,etak­ri­nik asit) ve am­fo­te­ri­sin B gi­bi po­tas­yum kay­bet­ti­ri­ci di­ğerilaç­lar glu­ko­kor­ti­ko­id­le­rin po­tas­yum azal­tı­cı et­ki­le­ri­ni güç­len­di­re­bi­lir­ler.Glu­ko­kor­ti­ko­id­ler ve am­be­no­ni­um ya da pi­ri­dos­tig­min (ve ola­sı­lık­laor­ga­no­fos­fat an­ti­ko­li­nes­te­raz pes­ti­sid­ler) gi­bi an­ti­ko­li­nes­te­razajan­lar ara­sın­da­ki et­ki­le­şim mi­yas­te­nia gra­vis­li has­ta­lar­da ağırkas za­fi­ye­ti­ne ne­den ola­bi­lir. Na­di­ren, kor­ti­zo­nun kan pıh­tı­laş­ma­sı­nıar­tırır ve oral an­ti­ko­agü­lan­lar­la te­da­vi edil­mek­te olan has­ta­lar­daan­ti­ko­agü­lan do­zu­nun ar­tı­rıl­ma­sı­nı ge­rek­ti­re­bilir.

Doz Önerisi: Eriş­kin­ler için öne­ri­len baş­lan­gıç do­zu 25-100mg’dir. 6-12 yaş ara­sın­da­ki ço­cuk­lar­da gün­de 25 mg öne­ri­lir. En­jek­si­yon­larIM, IV ve­ya int­ra­ar­ti­kü­ler ola­rak ya­pı­la­bi­lir.

Prednisolon adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki