TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Pre­ma­rin Draje    Wyeth

Kon­ju­ge est­ro­jen

Ambalaj: 0.3 mgx28 draje :: 0.45 mgx28 draje :: 0.625mgx28 draje :: 1.25 mgx28 draje.

Pre­ma­rin Va­ji­nal Krem

Kon­ju­ge est­ro­jen0.625 mg/g

Ambalaj: 42.5 g’lik tüp, ap­li­ka­tö­rüy­le bir­lik­te.

End.:Est­ro­jenek­sik­li­ği­ne bağ­lı or­ta ve ağır şid­det­te va­zo­mo­tor semp­tom­lar, est­ro­jenek­sik­li­ği­ne bağ­lı os­te­opo­ro­zun ön­len­me­si, at­ro­fik va­ji­nit ve at­ro­fiküret­rit, ka­dın­lar­da hi­po­est­ro­je­nizm­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Bi­li­nenve­ya kuş­ku­lu me­me kan­se­ri, est­ro­je­ne bağ­lı ne­op­la­zi, ge­be­lik,teşhis edil­me­miş anor­mal ge­ni­tal ka­na­ma, ak­tif trom­bo­fi­le­bit ve­yatrom­bo­em­bo­lik ya­kın­ma­lar, est­ro­jen­le­re kar­şı aşı­rı du­yar­lık,akut ve­ya kro­nik ka­ra­ci­ğer has­ta­lı­ğı, cid­di kalp ve­ya böb­rek yet­mez­li­ğin­dekont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Est­ro­jen­ler bir mik­tar sı­vı re­tan­si­yo­nu­na ne­denola­bi­le­ce­ğin­den, bu fak­tör­den et­ki­le­ne­bi­le­cek as­tım, epi­lep­si,mig­ren ve kar­di­yak ve­ya re­nal yet­mez­lik du­rum­la­rı dik­kat­le iz­len­me­li­dir.Kon­ju­ge est­ro­jen­ler kont­ra­sep­tif de­ğil­dir, ço­cuk do­ğu­ra­bi­le­cekyaş­ta­ki ka­dın­la­ra hor­mo­nal ol­ma­yan kont­ra­sep­tif yön­tem­le­ri kul­lan­ma­la­rıöne­ril­me­li­dir. Em­zi­ren an­ne­le­re her­han­gi bir ilaç uy­gu­la­ma­sı an­cakçok ge­rek­li ol­du­ğu du­rum­lar­da ya­pıl­ma­lı­dır.

Yan E.:Ara ka­na­ma,le­ke­len­me, menst­rüel ka­na­ma­da de­ği­şik­lik, ame­no­re; memelerde du­yar­lık,bü­yü­me, sek­res­yon; bu­lan­tı, kus­ma, ab­do­mi­nal kramp­­lar, şişki­n­lik,ko­les­ta­tik sa­rı­lık; ilaç ke­sil­dik­ten son­ra da de­vam ede­bi­len pig­men­tas­yon,saç dö­kül­me­si, isi­lik; kor­ne­al kur­va­tu­run dik­leş­me­si, kon­takt lens­le­rekar­şı to­le­rans azal­ma­sı; baş ağ­rı­sı, mig­ren, baş dön­me­si, ko­re; ki­lokay­bı ve­ya art­ma­sı, ödem, li­bi­do de­ğiş­me­le­ri, por­fi­ri şid­det­len­me­sigörülebilir.

Etkileş.: Ri­fam­pin est­ro­jen ile bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­daest­ro­jen ak­ti­vi­te­si­ni azalt­ı­r.

Doz Önerisi:PremarinDraje: Estrojen eksikliğine bağlıvazomotor semptomlar, atrofik vajinit ve atro­fik üretrit: 0.3 mg-1.25 mg/gün. Semptomların sıklığına ve şiddetinegöre estrojen eksikliğine bağlı vazomotor semp­tomlar, atrofik vajinit veatrofik üretrit tedavisine has­talar Premarin0.45 mg veya 0.625 mg ile başlamalıdır. Osteoporoz: 0.3 mg/gün. Postmenopozalosteoporozun önlenmesi için, vazomotor semptomların görüldüğü hastalarda, busemp­­tomları giderecek en düşük Premarin dozu ile baş­lanmalıdır. Hastalar, Premarin dozunun ayarlanması için periyodikolarak tekrar değerlendirilmelidirler. Kadında hipoestrojenizm: 0.3-1.25 mg/gün. Dozlar semptomlarınsıklığına ve endometriumun cevabına göre ayarlanır. Genç kızlarda 0.15 mg’likdozlar kullanılmış ve bu dozlar sekonder seks karakteristiklerinin gelişimininbaşlamasında etkili bulunmuştur. Premarin Vajinal Krem: Gün­lük or­ta­la­ma do­z du­ru­munşid­de­ti­ne gö­re int­ra­va­ji­nal ve­ya to­pi­kal 1-2 g’dir (gün­de mak­si­mum4 g).

Premarin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki