TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  11 Ağustos 2020, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Prob­lok FilmTab­let   Terra

Me­top­ro­lol tar­ta­rat

Ambalaj: 100 mgx20 tablet.

Eşdeğeri:Lop­re­sor Film Tab­let: 100 mgx20 tablet (No­var­tisPhar­ma).

End.:Hi­per­tan­si­yonte­da­vi­sin­de, an­ji­na pek­to­ri­sin uzun sü­re­li pro­fi­lak­si­sin­de, sup­ra­vent­ri­kü­lerve vent­ri­kü­ler arit­mi­le­ri içe­ren kar­di­yak ritm bo­zuk­luk­la­rın­da,mi­yo­kard en­fark­tü­sün­den son­ra­ki se­kon­der ko­ru­ma için te­yit edil­mişve­ya kuş­ku­lu mi­yo­kard en­fark­tü­sün­de, hi­per­ti­ro­idizm­de (yar­dım­cıte­da­vi ola­rak), pal­pi­tas­yon­lu fonk­si­yo­nel kalp has­ta­lık­la­rın­dave mig­re­nin ön­len­me­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Me­top­ro­lolve ben­zer tü­rev­le­re kar­şı aşı­rı du­yar­lık; di­ğer b-blo­ker­le­re kar­şı aşı­rı du­yar­lık, ikin­ci ve­ya üçün­cü de­re­ceat­ri­yo­vent­ri­kü­ler blok, de­kom­pan­se kalp yet­mez­li­ği, kli­nik ola­rakan­lam­lı si­nüs bra­di­kar­di­si, has­ta si­nüs send­ro­mu, şid­det­li pe­ri­fe­rikar­te­ri­yel do­la­şım bo­zuk­luk­la­rı, kar­di­yo­je­nik şok; t­eda­vi edil­me­mişfe­ok­ro­mo­si­to­ma, hi­po­tan­si­yon; şid­det­li bron­şi­yal as­tım ve­ya şid­det­libron­kos­pazm öy­kü­sü, mi­yo­kard en­fark­tü­sü olan has­ta­lar­da ve/ve­yaşid­det­li kalp yet­me­zli­ğin­de kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ka­ra­ci­ğer si­ro­zu me­top­ro­lo­lün plaz­ma kon­sant­ras­yon­la­rın­daar­tı­şa yol açar. Me­top­ro­lol te­da­vi­si özel­lik­le is­ke­mik kalp has­ta­lı­ğıolan has­ta­lar­da ani­den ke­sil­me­me­li­dir. Gebelikte, ar­tan ute­rus ka­sıl­ma­la­rı­nıve ye­ni­do­ğan­da b-blo­kaj et­ki­si­nien­gel­le­mek için ola­sı en dü­şük doz kul­la­nıl­ma­lı ve do­ğum­dan 2-3 günön­ce te­da­vi ke­sil­me­li­dir. An­ne sü­tüy­le bes­le­nen be­bek­ler b-re­sep­tör­le­rin blo­ka­jı­na aitbe­lir­ti­ler yö­nün­den ya­kın­dan iz­len­me­li­dir. Me­top­ro­lol baş dön­me­si,bit­kin­lik ve­ya gör­sel ra­hat­sız­lık­la­ra ne­den ola­bi­le­ce­ğin­den, has­ta­nınaraç ve­ya ma­ki­ne kul­lan­ma ye­te­ne­ği üze­ri­ne ad­vers et­ki ya­pa­bi­lir.

Yan E.:Bit­kin­lik,baş dön­me­si, baş ağ­rı­sı, bra­di­kar­di, pos­tu­ral hi­po­tan­si­yon (ba­zansen­kop ile bir­lik­te), bu­lan­tı ve kus­ma, ka­rın ağ­rı­sı, efo­ra bağ­lı ne­fesdar­lı­ğı görülebilir.

Etkileş.:Ay­nı za­man­daka­te­ko­la­min tü­ke­ten ilaç­la­rı, di­ğer b-blo­ker­le­ri (göz dam­la­sı form­la­rı da­hil) ve­yaMAO in­hi­bi­tör­le­ri alan has­ta­lar gö­ze­tim al­tın­da tu­tul­ma­lı­dır. b-blo­ker alan has­ta­lar­da pra­zo­si­ninilk do­zu ile bir­lik­te akut pos­tu­ral hi­po­tan­si­yon ar­ta­bi­lir. Klo­ni­din­lebir­lik­te me­top­ro­lol kul­la­nan has­ta­lar­da, eğer klo­ni­din te­da­vi­si­neson ve­ri­le­cek­se, me­top­ro­lol kul­la­nı­mı­na klo­ni­di­nin ke­sil­me­sin­denbir­kaç gün ön­ce son ve­ril­me­li­dir. Ve­ra­pa­mil ve dil­ti­azem gi­bi kal­si­yumka­nal blo­ker­le­ri b-blo­ker­le­rinkan ba­sın­cı, kalp atı­mı, kar­di­yak ka­sıl­ma ve at­ri­yo­vent­ri­kü­ler ile­timüze­ri­ne et­ki­le­ri­ni güç­len­di­re­bi­lir. Kalp dur­ma ris­ki ne­de­niy­leme­top­ro­lol kul­la­nan has­ta­lar­da IV yol­dan ve­ra­pa­mil ti­pin­de (fe­ni­lal­ki­la­min)kal­si­yum ka­nal blo­ker­le­ri ve­ril­me­me­li­dir. Me­top­ro­lol ile bir­lik­teve­ra­pa­mil tip­te oral kal­si­yum ka­nal blo­ke­ri kul­la­nan has­ta­lar ya­kın­daniz­len­me­li­dir. Ami­­oda­ron, pro­pa­fe­non, ki­ni­din ve di­so­pi­ra­mid gi­bidi­ğer Sı­nıf-I an­ti­arit­mik bi­le­şik­ler, b-blo­ker­le­rin kalp atı­mı ve at­ri­yo­vent­ri­kü­lerile­tim üze­ri­ne et­ki­le­ri­ni güç­len­di­re­bi­lir. Nit­rog­li­se­rin me­top­ro­lo­lünhi­po­tan­sif et­ki­si­ni ar­tı­ra­bi­lir. Di­ji­tal gli­ko­zit­le­riy­le bir­lik­tekul­la­nı­mı bra­di­kar­di­de ar­tış ve/ve­ya at­ri­yo­vent­ri­kü­ler ile­timsü­re­sin­de art­ma­ya ne­den ola­bi­lir. Ad­re­na­lin ve­ya di­ğer sem­pa­to­mi­me­tikbi­le­şik­ler (ör­ne­ğin an­ti­tüs­sif­ler ve­ya göz ve ku­lak dam­la­la­rı) b-blo­ker­ler­le bir­lik­te kul­la­nıl­dık­la­rın­dahi­per­tan­sif re­ak­si­yon­la­rı uya­ra­bi­lir­ler. İn­sü­lin kul­la­nan di­ya­be­tikhas­ta­lar­da, b-blo­kerte­da­vi­si ar­tan ve­ya uzun sü­re de­vam eden hi­pog­li­se­mi ile iliş­ki­liola­bi­lir. b-blo­ker­leray­rı­ca sül­fo­nil üre­le­rin hi­pog­li­se­mik et­ki­le­ri­ni de an­ta­go­ni­zeede­bi­lir. İn­do­me­ta­sin gi­bi nons­te­ro­idal an­ti­enf­la­ma­tu­var ilaç­lar­labir­lik­te kul­la­nı­mı me­top­ro­lo­lün an­ti­hi­per­tan­sif et­ki­si­ni azal­ta­bi­lir.Me­top­ro­lol li­do­ka­inin kli­ren­si­ni azal­ta­rak et­ki­si­ni ar­tı­ra­bi­lir.Ba­zı in­ha­las­yon anes­te­zik­le­ri b-blo­ker­le­rin kar­di­yo­dep­re­san et­ki­le­ri­ni ar­tı­ra­bi­lir.Me­top­ro­lo­lün plaz­ma kon­sant­ras­yon­la­rı ri­fam­pi­sin ta­ra­fın­danazal­tı­la­bi­lir ve si­me­ti­din­le ar­ta­bi­lir. Me­top­ro­lol al­ko­lün far­ma­ko­ki­ne­tikpa­ra­met­re­le­ri­ni de­ğiş­ti­re­bi­lir.

Doz Önerisi: Tab­let­ler ye­mek­ler­le bir­lik­te ve­ya ye­mek­ler­denhe­men son­ra alın­ma­lı­dır. Hi­per­tan­si­yon ve an­ji­na pek­to­ris­te: Baş­lan­gıç­ta gün­de 1 tab­let ikike­re­de (ya­rım­şar tab­let) alı­nır. Ge­nel­lik­le mak­si­mum et­ki 1 haf­tason­ra gö­rü­lür. İs­te­ni­len kli­nik ya­nıt el­de edi­lin­ce­ye ka­dar dozhaf­ta­lık ara­lık­lar­la ka­de­me­li ola­rak ar­tı­rı­lır. Gün­de 100-400 mgile is­te­nen et­ki sağ­la­nır. Te­da­vi ke­si­le­cek­se doz 1-2 haf­ta için­deya­vaş ya­vaş azal­tı­la­rak ke­sil­me­li­dir. Mi­yo­kard en­fark­tü­sün­de: Ön­ce, eğer has­ta to­le­re ede­bi­li­yor­saIV te­da­vi uy­gu­la­nır. Son­ra gün­de 2x100 mg ile sü­rek te­da­vi­si­ne ge­çi­lir.Mi­yo­karden­fark­tü­sü pro­fi­lak­si­sin­de: Baş­lan­gıç do­zu gün­de 2x100 mg’dir, te­da­vi sü­re­si3 ay­dır. Ge­re­kir­se 1-3 yıl sü­re­bi­lir. Mig­ren pro­fi­lak­si­sin­de: Gün­de 2x100 mg ve 2x200 mg’dir. Ti­ro­tok­si­koz­da: Gün­de 4x50 mg’dir.

Problok adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki