TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  29 Mayıs 2023, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Pro­fe­nid Am­pul IMEczacıbaşı

Ke­top­ro­fen

Ambalaj: 100 mg/2 mLx6 ampul.

Pro­fe­nid Re­tard Tab­let

Ke­top­ro­fen

Ambalaj: 200 mgx10 ve 30 tablet.

Pro­fe­nid Su­po­zi­tu­var    

Ke­top­ro­fen

Ambalaj: 100 mgx12 su­po­zi­tuv­ar.

Pro­fe­nid Şurup   

Ke­top­ro­fen

Ambalaj: 1 mg/mLx150 mL.

Pro­fe­nid Jel

Ke­top­ro­fen

Ambalaj: 25 mg/gx60 g’lik tüp­.

End.:Ro­ma­to­idart­rit, os­te­o­art­rit, an­ki­lo­zan spon­di­lit, akut gut art­ri­ti, bur­sit,ten­di­nit, trav­ma­tik si­no­vit gi­bi has­ta­lık­la­rın akut ve uzun sü­re­lite­da­vi­sin­de ve ağ­rı­la­rı­nın gi­de­ril­me­sin­de en­di­ke­dir. Topikalform, ek­lem­ler ve yu­mu­şak do­ku­nun lo­ka­li­ze ol­muş ro­ma­tiz­mal has­ta­lık­la­rı;bur­kul­ma, ezil­me, in­cin­me gi­bi li­ga­ment, kas, ten­don ve ek­lem­le­rintrav­ma­tik enf­la­mas­yon­la­rı; trav­ma­tik ödem­ler ve in­filt­ras­yon­la­rınlo­kal te­da­vi­si; trav­ma son­ra­sı ağ­rı­la­rın kı­sa sü­re­li to­pi­kal te­da­vi­sin­dekul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Ase­til­sa­li­si­likasit ve di­ğer nons­te­ro­idal an­ti­enf­la­ma­tu­var ilaç­la­ra aşı­rı du­yar­lı­ğıolan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Da­ha ön­ce mi­de-ba­ğır­sak has­ta­lı­ğı(özel­lik­le gast­ro­du­ode­nal ül­ser) ge­çir­miş olan­la­ra ke­top­ro­fen te­da­vi­siuy­gu­lan­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Ke­top­ro­fen ile te­da­vi sü­re­sin­cedi­ğer nons­te­ro­idal an­ti­enf­la­ma­tu­var ilaç­lar­da gö­rül­dü­ğü gi­bipep­tik ül­se­ras­yon ve gast­ro­in­tes­ti­nal ka­na­ma­lar cid­di ola­bi­lir.Ge­be­lik, em­zir­me sü­re­si ve ço­cuk­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:Bulantı,mide ağrısı, kusma, diyare, baş ağrısı, baş dönmesi, sersemleme gibi etkilergörülebilir. Topikal uygulamada na­di­ren de­ri­de kı­za­rık­lık ve ka­şın­tıgi­bi al­ler­jik re­ak­si­yon­la­ra ne­den ola­bi­lir.

Etkileş.:As­pi­rinke­top­ro­fenin plaz­ma kli­ren­si­ni ar­tır­abilir. Ke­top­ro­fen, hid­rok­lo­ro­tiyazitile bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da po­tas­yum ve klo­run id­rar ile atı­lı­mı­nıazal­tır. Ay­nı za­man­da pros­tag­lan­din in­hi­bis­yo­nu ne­de­niy­le re­nalkan akı­mı­nı azal­ta­ca­ğın­dan böb­rek if­la­sı da olu­şa­bi­lir. Pro­be­ne­sid,ke­top­ro­fe­nin ile bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Ke­top­ro­fen, me­tot­rek­sa­tıntok­si­si­te­si­ni ar­tı­ra­ca­ğın­dan bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Profenid Ampul: Her 4 sa­at­te bir, 50-100 mg do­zun­da,de­rin IM en­jek­si­yon şek­lin­de kul­la­nı­lır. Gün­lük doz 200 mg’yi aş­ma­ma­lı­dır.IM ke­top­ro­fen te­da­vi­si­ne 3 gün­den faz­la de­vam edil­me­me­li, has­ta­daIM uy­gu­la­may­la tat­min edi­ci bir ya­nıt alın­dık­tan son­ra oral ke­top­ro­fente­da­vi­si­ne ge­çil­me­li­dir.Profenid Retard Tablet: Gün­lük doz ak­şam ye­me­ğiy­le bir­lik­teya da ye­mek­ten son­ra çiğ­nen­me­den alı­nan 1 tab­let­tir. Profenid Supozituvar: Gün­lük doz sa­bah ve ak­şam 1’er su­po­zi­tu­var­dır. Ay­rı­caoral te­da­vi­ye ek ola­rak gün­de 1 su­po­zi­tu­var, ak­şam ya­tar­ken ko­nur. Profenid Şurup: 6 aylıktan büyük bebek ve çocuklarda (6 ay–11 yaş) ateşinsemptomatik tedavisinde günde 3-4 kez 0.5 mg/kg dozunda uygulanması önerilir.Günlük doz 2 mg/kg’yi aşmamalıdır. Dozlar arasında en az 4 saatin geçmesi beklenmelidir.Tedavi süresi genellikle 2-3 gündür. Profenid Jel: Gün­de 2-4 kez ağ­rı­lı böl­ge­ye ovu­la­rakuy­gu­la­nır. Akın­tı­lıder­ma­toz­lar­da, ek­ze­ma­lı ve en­fek­si­yon­lu de­ri lez­yon­la­rı üze­ri­ne,mu­ko­za ve göz çev­re­si­ne uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır.

Profenid adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki