TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  09 Ağustos 2020, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Pro­ges­tan Yumuşak KapsülKo­çak

Doğal mikronize pro­ges­te­ron

Ambalaj: 100mgx30 kapsül.

End.:Ji­ne­ko­lo­ji­de: Pro­ges­te­ron yet­mez­li­ği­ne bağ­lıso­run­lar, özel­lik­le; pre­menst­rü­el send­rom, menst­rü­el dü­zen­siz­lik­ler(di­so­vü­las­yon ve­ya ano­vü­las­yon), be­nign mas­to­pa­ti­ler, pre­me­no­poz(hi­pe­rest­ra­di­ole­mi ol­ma­dan), me­no­poz (est­ro­je­nik te­da­vi­yi ta­mam­la­yı­cıola­rak), lü­te­al yet­mez­lik ne­de­niy­le kı­sır­lık. Obs­tet­ri­de: Dü­şük teh­li­ke­si ve­ya lü­te­alfaz yet­mez­li­ği­ne bağ­lı tek­rar­la­yan abor­tus­la­rın ön­len­me­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Me­me ve­ya üre­me or­gan­la­rı kar­si­no­ma­sı,anor­mal ve ne­de­ni bel­li ol­ma­yan va­ji­nal ka­na­ma­lar, ölü emb­ri­yoabor­tu­su.

Uyar.: Uy­ku ha­li ris­ki ne­de­niy­le, ge­ceya­tar­ken alın­ma­sı öne­ril­me­li­dir. Pro­ges­te­ron ge­be­lik­te fe­tal ano­ma­li­le­rene­den ola­bi­le­ce­ği için kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Sa­de­ce lü­te­al faz yet­mez­li­ği­nebağ­lı abor­tus­la­rın ön­len­me­sin­de kul­la­nıl­ma­lı­dır. Em­zi­ren an­ne­le­rin pro­ges­tinkul­lan­ma­ma­sı öne­ril­mek­te­dir.

Yan E.: Pro­ges­te­ro­nun özel­lik­le sa­bah­la­rıalın­ma­sın­dan 1-3 sa­at son­ra­sın­da za­man za­man baş dön­me­si, uy­ku ha­li,ser­sem­lik gi­bi re­ak­si­yon­lar­la kar­şı­la­şıl­mış­tır. Menst­rü­as­yon sü­re­sin­dekı­sal­ma ve­ya ara­da ka­na­ma­lar mey­da­na ge­le­bi­lir. Bu olay­lar bir sür­do­zajifa­de­si­dir.

Etkileş.: Bro­mok­rip­tin ile bir ara­da kul­la­nıl­ma­ma­sıöne­ril­mek­te­dir.

Doz Önerisi: Orta­la­ma gün­lük doz 200-300 mg pro­ges­te­ron­dur. 2kap­sül ak­şam ya­tar­ken ve­ya 1 kap­sül sa­bah, 1 kap­sül ak­şam ya­tar­kenalı­nır. Lü­te­al yet­mez­lik­ler­de, pre­menst­rü­el send­rom, be­nign mas­to­pa­ti­ler,menst­rü­el dü­zen­siz­lik­ler ve pre­me­no­poz­da 10 gün sü­re­li sik­lik te­da­viuy­gu­la­nır (her sik­lus­ta 17. gün­den 26. gü­ne (da­hil) ka­dar). 3 haf­ta­lıkest­ro­jen uy­gu­la­ma­sı­na son 2 haf­ta pro­ges­te­ron ek­le­nir (10 gün sü­rey­le200-300 mg/gün doz­la­rın­da) ve bun­dan son­ra 1 haf­ta te­da­vi­ye ara ve­ri­lir(menst­rü­el ka­na­ma mey­da­na ge­lir). Lü­te­al yet­mez­li­ğin ne­den ol­du­ğukı­sır­lık te­da­vi­sin­de ter­mik eğ­ri­nin du­ru­mu­na gö­re menst­rü­as­yo­nun17. gü­nün­den baş­la­ya­rak, gün­de 3 kap­sül. Menst­rü­as­yon bo­zuk­luk­la­rın­da,menst­rü­el ka­na­ma­la­rın dü­zel­me­si­ne ka­dar. Dü­şük teh­di­di var­sa yada lü­te­al yet­mez­lik ne­de­niy­le mey­da­na ge­len tek­rar­la­yan abor­tus­la­rınön­len­me­si için 3 doz ha­lin­de gün­de 3 kap­sül kul­la­nı­lır. Ba­zan dozgün­de 6 kap­sü­le çı­kar­tı­lır.

Progestan adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki