TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Haziran 2024, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Re­bif Kullanıma Hazır Şı­rın­gaSe­ro­no

İn­ter­fe­ron b1a

Ambalaj: 22 mg (6 MIU):3 adet 0.5 mL’lik kul­la­nı­ma ha­zır cam en­jek­tör ­:: 44 mg (12 MIU): 12 adet 1 mL’lik kul­la­nı­maha­zır cam en­jek­tör.

End.: İn­ter­fe­ron b-1a,ge­çen iki yıl­da tek­rar­la­yan en az 2 nö­ro­lo­jik dis­fonk­si­yon ata­ğı(re­laps) ge­çir­mey­le ka­rak­te­ri­ze am­bu­la­tuvar re­lap­sing-re­mit­tingmul­tipl skle­roz ol­gu­la­rı­nın te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir. İn­ter­fe­ron b-1a, 2 yı­lın üze­rin­de­ki re­laps­la­rınşid­de­ti­ni ve ve sık­lı­ğı­nı azal­tır.

Kontr.E.: İn­ter­fe­ron b-1ado­ğal ve­ya re­kom­bi­ne in­ter­fe­ron be­ta­ya ve in­san se­rum al­bü­mi­ni­nedu­yar­lı­ğı ol­du­ğu bilinenlerde kont­ren­di­ke­dir. Ge­be has­ta­lar­da, cid­didep­re­sif bo­zuk­lu­ğu olan ve/ve­ya in­ti­har eği­li­mi olan has­ta­lar­da vete­da­viy­le ye­te­rin­ce kont­rol edi­le­me­yen atak öy­kü­le­ri olan epi­lep­tikhas­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Has­ta­lar, in­ter­fe­ron be­ta uy­gu­la­ma­sın­da en sıkkar­şı­la­şı­lan grip ben­ze­ri send­rom semp­tom­la­rı da­hil ol­mak üze­re,ad­vers et­ki­ler ko­nu­sun­da bil­gi­len­di­ril­me­li­dir. İn­ter­fe­ron­lardep­­res­yon­lu has­ta­lar­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Dep­res­yon vein­ti­har eği­li­mi­nin mul­tipl skle­roz­lu has­ta­lar­da ve in­ter­fe­ron kul­la­nı­mı­nabağ­lı ola­rak da­ha sık­lık­la or­ta­ya çık­tı­ğı bi­lin­mek­te­dir. Cid­di re­nalve he­pa­tik yet­mez­li­ği olan ve ile­ri de­re­ce­de mye­lo­sup­res­yo­nu olanhas­ta­lar­da in­ter­fe­ron b-1a uy­gu­la­ma­sısı­ra­sın­da dik­kat­li olun­ma­lı ve ya­kın­dan iz­len­me­li­dir. Ge­be olan vege­be­li­ği plan­la­yan has­ta­la­ra in­ter­fe­ron­la­rın fe­tu­sa po­tan­si­yelza­rar­la­rı bil­di­ril­me­li ve in­ter­fe­ron b-1a ke­sil­me­li­dir. İn­ter­fe­ron b-1a’nın an­ne sü­tü­ne geç­ti­ği bi­lin­me­mek­te­dir. Em­zir­me­ninya da in­ter­fe­ron b-1a te­da­vi­si­ninke­sil­me­si ka­ra­rı ve­ril­me­li­dir. Te­da­vi­nin baş­lan­gı­cın­da ve has­ta­nınila­ca to­le­ran­sı sap­ta­nın­ca­ya ka­dar in­ter­fe­ron b-1a ile te­da­vi edi­len has­ta­la­rın, özel dik­kat ge­rek­ti­renaraç­la­rı sür­me­le­ri ve­ya ma­ki­ne­le­ri ça­lış­tır­ma­la­rı ön­len­me­li­dir.

Yan E.: İn­ter­fe­ron te­da­vi­siy­le il­gi­li en sık rasla­nı­lanis­ten­me­yen et­ki grip send­ro­mu­dur. Grip send­ro­mu­nun en sık bil­di­ri­lensemp­tom­la­rı kas ağ­rı­sı, ateş, tit­re­me, as­te­ni, baş ağ­rı­sı ve bu­lan­tı­dır.En­jek­si­yon ye­ri re­ak­si­yon­la­rıy­la sık­lık­la kar­şı­la­şı­la­bi­lir vege­nel­lik­le ha­fif ve ge­çi­ci­dir. Di­ya­re, ano­rek­si, kus­ma, uy­ku­suz­luk,baş dön­me­si, ank­si­ye­te, dö­kün­tü, va­zo­di­la­tas­yon ve çar­pın­tı­nadiren görülebilir.

Doz Önerisi:Re­bif’in öne­ri­len do­zu, SC en­jek­si­yon ile haf­ta­da üçkez ol­mak üze­re 22 mg’dir. Bu has­ta­lı­ğınte­da­vi­si uz­man bir he­kim ta­ra­fın­dan yü­rü­tül­me­li­dir. Re­bif ile te­da­vi­yeilk baş­lar­ken, yan et­ki­le­ri azal­tıp ta­şi­fi­lak­si olu­şu­mu­nu sağ­la­makiçin ilk iki haf­ta bo­yun­ca to­tal do­zun %20’si­nin (4.4 mg/enj=0.1 mL), 3 ve 4. haf­ta­lar­da to­taldo­zun %50’si­nin (11 mg/enj=0.25mL), 5. haf­ta­dan baş­la­ya­rak ise tüm do­zun (22 mg=0.5 mL) ve­ril­me­si öne­ri­lir. 16 ya­şın­dan kü­çük MS’li ço­cuk­lar­daRe­bif ile te­da­vide­ne­yi­mi yok­tur ve bu yaş gru­bun­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Ha­li­ha­zır­da,has­ta­la­rın ne ka­dar sü­rey­le te­da­vi edil­me­si ge­rek­ti­ği ko­nu­sun­daye­ter­li bil­gi yok­tur. Re­bif ile te­da­vi­nin 2 yıl­dan uzun sü­re­ler­de et­kin­li­ğive gü­ve­nir­li­ği ko­nu­su bi­lin­me­mek­te­dir. Bu ne­den­le, has­ta­la­rınte­da­vi­nin 2. yı­lı so­nun­da he­kim ta­ra­fın­dan de­ğer­len­di­ril­me­si vete­da­vi eden he­ki­min uzun sü­re­li te­da­vi­yi her has­ta için bi­rey­selola­rak de­ğer­len­dir­me­si öne­ri­lir.

Rebif adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki