TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  11 Ağustos 2020, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Reg­ro­ton Tab­let No­var­tisPhar­ma

Re­zer­pin 0.25 mg, klort­a­li­do­n50 mg

Ambalaj: 20 tablet.

End.:Hi­per­tan­si­yo­nunte­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Re­zer­pin:Be­lir­gin dep­res­yon­lar, Par­kin­son has­ta­lı­ğı,epi­lep­si ve elekt­ro­kon­vül­zif te­da­vi, akut pep­tik ül­ser, ül­se­ra­tifko­lit. Fe­ok­ro­mo­si­to­ma­da MAO in­hi­bi­tör­le­riy­le bir­lik­te te­da­vi.Re­zer­pin­le te­da­vi­ye baş­la­ma­dan en az 14 gün ön­ce MAO in­hi­bi­tör­le­riy­lete­da­vi ke­sil­me­li­dir. Klor­ta­li­don: Anü­ri, ağır böb­rek ve ka­ra­ci­ğer yet­mez­lik­le­ri,ref­rak­ter hi­po­ka­le­mi ve hi­po­nat­re­mi, hi­per­kal­se­mi ve semp­to­ma­tikhi­pe­rü­ri­se­mi.

Uyar.: Kalp yet­mez­li­ği bu­lu­nan, ye­ni mi­yo­kard en­fark­tü­süge­çir­miş, ko­ro­ner ve/ve­ya se­reb­ral ar­ter­yosk­le­ro­zu olan has­ta­la­rabu kom­bi­nas­yon çok dik­kat­li bir şe­kil­de uy­gu­lan­ma­lı­dır. Kan ba­sın­cın­daani dü­şüş­ler­den ka­çı­nıl­ma­lı­dır. Böb­rek fonk­si­yon bo­zuk­lu­ğun­da(kre­ati­nin kli­ren­si <30 mL/dak. ve­ya se­rum kre­ati­nin dü­ze­yi>2.5mg/100 mL=221 mmol/L) doz­lar ara­sısü­re, kü­mü­la­tif et­ki ris­kin­den do­la­yı uza­tıl­ma­lı­dır. Bu kom­bi­nas­yon­late­da­vi has­ta­nın re­ak­si­yon ye­te­ne­ği­ni azal­ta­ca­ğın­dan, ara­ba kul­la­nan­laruya­rıl­ma­lı­dır. Ge­be­lik sı­ra­sın­da, özel­lik­le ilk 3 ay­da bu kom­bi­nas­yonsa­de­ce zo­run­lu ne­den­ler­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Do­ğum­dan kı­sa bir sü­reön­ce kul­la­nı­mı, ye­ni­do­ğan­lar­da le­tar­ji, na­zal kon­jes­yon ve ano­rek­si­yene­den ola­bi­lir. Bu ne­den­le, he­sap­la­nan do­ğum ta­ri­hin­den ön­ce­kison üç ay için­de ilaç kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Bi­le­şim­de­ki ak­tif mad­de­lersü­te geç­ti­ğin­den, ilaç kul­lan­mak­la be­be­ği em­zir­mek ara­sın­da se­çimya­pıl­ma­lı­dır.

Yan E.:Na­di­renyor­gun­luk, ser­sem­lik, baş dön­me­si, baş ağ­rı­sı ve uy­ku bo­zu­klu­ğu­nane­den ola­bi­lir. Dep­res­yon ve ank­si­ye­te du­rum­la­rı gö­rü­le­bi­lir. Mi­debu­lan­tı­sı, kus­ma ve di­ya­re gi­bi gast­ro­in­tes­ti­nal ra­hat­sız­lık­laror­ta­ya çı­ka­bi­lir. Ay­rı­ca na­zal kon­jes­yon, sı­cak bas­ma­sı, pur­pu­ra,sod­yum ve su re­tan­si­yo­nu bil­di­ril­miş­tir. Yük­sek doz­lar­da pos­tu­ralhi­po­tan­si­yo­na ve po­ten­si et­ki­le­yen bo­zuk­luk­la­ra yol aça­bi­lir.

Etkileş.:Gu­ane­ti­din,me­til­do­pa, b-blo­ker­ler, va­zo­di­­la­tör­ler,kal­si­yum an­ta­go­nist­le­ri ve ACE in­hi­bi­tör­le­riy­le bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­dabu kom­bi­nas­yo­nun an­ti­hi­per­tan­sif et­ki­si po­tan­si­ye­li­ze edi­lir.Al­ko­lün, anal­je­zik­le­rin, an­ti­his­ta­mi­nik­le­rin ve psi­ko­ak­tif ilaç­la­rın(tri­sik­lik an­ti­dep­re­san­lar) sant­ral dep­re­san et­ki­le­ri­ni ar­tı­rır.Ad­re­na­lin ve­ya sem­pa­to­mi­me­tik özel­lik gös­te­ren di­ğer mad­de­le­rinet­ki­si­ni ar­tı­ra­bi­lir.

Doz Önerisi: Doz ki­şi­ye gö­re ayar­la­nır. Te­da­vi­ye gün­de ½-1tab­let­le baş­lan­ma­lı­dır. Alı­nan ya­nı­ta gö­re do­zu ka­de­me­li ola­rakar­tır­mak ge­re­ke­bi­lir. Sü­rek te­da­vi­si için, ye­ter­li olan en dü­şükdoz uy­gu­lan­ma­lı ve gün­lük doz 1 tab­le­ti aş­ma­ma­lı­dır. İlaç öğün­lerara­sın­da ve bir mik­tar sı­vıy­la bir­lik­te alın­ma­lı­dır.

Regroton adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki