TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Risper­dal FilmTab­letJans­sen-Ci­lag

Ris­pe­ri­don

Ambalaj: 1 mgx20 tab­let :: 2 mgx20 tab­let :: 3 mgx20tab­let :: 4 mgx20 tablet.

Risperdal Oral Solüsyon

Risperidon

Ambalaj: 1 mg/mLx100 mL’lik cam şişede, mg ile mL olarakderecelenmiş mi­ni­mum ve 0.25 mL ile maksimum 3 mL hacimde pipet ile birlikte.

Risperdal Consta IM Enjeksiyon

Risperidon

Ambalaj: 25 mgx1 flakon :: 37.5 mgx1 flakon :: 50 mgx1flakon.

End.:Po­zi­tif(hal­lü­si­nas­yon, de­lüs­yon, dü­şün­ce bo­zuk­luk­la­rı, sal­dır­gan­lık,şüp­he­ci­lik) ve/ve­ya ne­ga­tif (künt afekt, emos­yo­nel ve sos­yal içe­çe­kil­meve dü­şün­ce akı­şın­da ya­vaş­la­ma) semp­tom­la­rın gö­rül­dü­ğü akut ve kro­nikşi­zof­re­nik psi­koz­lar­da ve di­ğer psi­ko­tik du­rum­lar­da kul­la­nı­lır.Şi­zof­re­ni ile il­gi­li afek­tif semp­tom­la­rı (dep­res­yon, suç­lu­luk duy­gu­su,en­di­şe) da azal­tır. Ay­rıca, saldırganlık (sözlü saldırganlık, fizikselşiddet), aktivite bozuklukları (ajitasyon) veya psikotik semp­tomların belirginolduğu yaşlı hastalarda demansa bağlı davranış bozukluklarının tedavisindekullanılır. Bipolar rahatsızlıklara bağlı manik epizotların tedavisinde, duy­gudurum stabilizatörleri ile beraber adjuvan tedavi olarak da endikedir.Risperidon, zarar verici (örn. saldırganlık, ken­dine zarar verici veya fevridavranışların) ön planda olduğu, entellektüel işlevleri ortalamanın altındaveya mental retardasyonlu çocuk, ergen ve erişkinlerde davranım ve diğer yıkıcıdav­ranış bozukluklarında endikedir.

Kontr.E.: Ris­pe­ri­do­na kar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­dakont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Özel­lik­le te­da­vi­nin baş­lan­gıç dö­ne­min­de or­tos­ta­tikhi­po­tan­si­yon gö­rü­le­bi­lir. Kar­di­yo­vas­kü­ler has­ta­lı­ğı (ör­ne­ğinkalp yet­mez­li­ği, mi­yo­kard en­fark­tü­sü, ile­ti ano­ma­li­le­ri, de­hid­ra­tas­yon,hi­po­vo­le­mi ve­ya se­reb­ro­vas­kü­ler has­ta­lık) bilinenlerde dik­kat­lekul­la­nıl­ma­lı ve doz ya­vaş ya­vaş ar­tı­rıl­ma­lı­dır. Hi­po­tan­si­yon gö­rül­dü­ğün­dedoz azal­tıl­ma­lı­dır. Do­pa­min re­sep­tör­le­ri­ni blo­ke eden ilaç­lar,özel­lik­le dil ve/ve­ya yüz­de is­tem­siz rit­mik ha­re­ket­ler­le ka­rak­te­ri­zetar­dif dis­ki­ne­zi ge­li­şi­mi ile il­gi­li bu­lun­muş­tur. Tar­dif dis­ki­ne­zibe­lir­ti­le­ri gö­rül­dü­ğün­de tüm an­tip­si­ko­tik­ler ke­sil­me­li­dir. Böb­rekya da karaciğer yetmezliği olan ve yaşlı ve demanslı hastalarda başlan­gıçdozunun ve doz arttı­rımının yarıya indirilmesi önerilir. Ki­lo alı­mı­na kar­şıhas­ta­lar, aşı­rı gı­da tü­ket­me­me­le­ri ko­nu­sun­da uya­rıl­ma­lı­dır. Ge­be­ler­desa­de­ce ola­sı ya­rar risk­ler­den faz­la ol­du­ğun­da kul­la­nı­lır. An­ne sü­tü­negeç­ti­ğin­den, ris­pe­ri­don kul­la­nan an­ne­le­rin em­zir­me­le­ri öne­ril­mez.Psi­ko­mo­tor fonk­si­yon­la­rı et­ki­le­ye­bildi­ğinden, has­ta­la­rın bi­rey­seldu­yar­lık­la­rı an­la­şı­lın­ca­ya ka­dar araç ve ma­ki­ne kul­lan­ma­la­rıöne­ril­mez.

Yan E.:Uy­ku­suz­luk,aji­tas­yon, ank­si­ye­te, baş ağ­rı­sı, uyuk­la­ma, yor­gun­luk, baş dön­me­si,kon­sant­ras­yon güç­lü­ğü, ka­rın ağ­rı­sı, kons­ti­pas­yon, dis­pep­si, bu­lan­tı/kus­ma,gör­me bo­zuk­lu­ğu, pri­apizm, erek­si­yon bo­zuk­luk­la­rı, eje­kü­las­yon ku­sur­la­rı,or­gastik dis­fonk­si­yon­lar, üri­ner in­kon­ti­nans, ri­nit, dö­kün­tü ve di­ğeral­ler­jik re­ak­si­yon­lar görülebilir.

Etkileş.: Sant­ral et­ki­si ne­de­niy­le di­ğer sant­ral si­nir sis­te­mi­neet­ki­li ilaç­lar­la kul­la­nı­lır­ken dik­kat­li olun­ma­lı­dır. Ris­pe­ri­don,le­vo­do­pa ve di­ğer do­pa­min ago­nist­le­ri­nin et­ki­le­ri­ni an­ta­go­ni­zeede­bi­lir. Kar­ba­ma­ze­pi­nin ris­pe­ri­do­nun plaz­ma­da­ki ak­tif an­tip­si­ko­tikfrak­si­yo­nu­nu azalt­tı­ğı gös­te­ril­miş­tir. Ka­ra­ci­ğer en­zim­le­ri­niin­dük­le­yen di­ğer ilaç­lar­la da ben­zer et­ki­ler gö­rü­le­bi­lir.Fluoksetin risperidon plazma konsantrasyonunu ve daha az olmak üzereantipsikotik fraksiyonu artırabilir. Çay ile geçimsizlik görülür.

Doz Önerisi:RisperdalFilm Tablet/Oral Solüsyon: Şizofreni:Erişkinlerde günlük doz bir ya da iki ke­redeverilebilir. Hastalar günde 2 mg ile başlama­lı­dır. Doz ikinci gün 4 mg’yeyükseltilebilir. Üçüncü günden sonra doz sabit kalabilir ya da gerektiğindebireyselleştiri­lebilir. Çoğu hasta için optimal doz 4-6 mg/gün’dür. Bazı has­talardadaha yavaş titrasyon ve daha düşük başlangıç ile sürek dozları uygun olabilir.Yaşlılarda günde iki kez 0.5 mg ile başlanması önerilir. Doz gün­de iki kez 0.5mg’lik artışlarla günde iki kez 1-2 mg’ye getirilebilir. Böbrek ve karaciğerhastalığı olanlarda günde iki kez 0.5 mg ile başlanması önerilir. Doz günde ikikez 0.5 mg’lik artışlarla günde iki kez 1-2 mg’ye getirilebilir. Yaşlı Hastalarda Demansa Bağlı Davranış Bozukluklarında: Başlangıç dozu olarak günde iki kez 0.25 mg önerilir.Demanslı hastalarda bu doz gerektiğinde, en sık her iki günde bir olmak üzeregünde iki kez 0.25 mg artırılabilir. Çoğu hasta için optimal doz günde iki kez0.5 mg’dir. Buna rağmen, bazı hastalar günde iki kez 1 mg’ye kadar dozlardan faydalanabilir.Bipolar Mani-Adjuvan Tedavi: Baş­langıç dozu olarak günde bir kez 2 mg önerilir. Budoz, en sık gün aşırı olmak suretiyle en fazla günde 2 mg’lik artışlarlayükseltilebilir. Çoğu hastalar için optimal doz günde 2-6 mg’dir. Davranım ve Diğer Yıkıcı Davranış Bozukluklarında: 50 kg veya üze­rinde olan hastalarda, başlangıç dozuolarak günde bir kez 0.5 mg önerilir. Bu doz gerektiğinde, en fazla gün aşırıolmak kaydıyla 0.5 mg’lik dozlarla artırılabilir. Birçok hasta için optimum dozgünde bir kez 1 mg’dir. Yine de bazı hastalarda günde bir kez 0.5 mg ilebazılarında ise günde bir kez 1.5 mg ile en iyi sonuç alınabilir. 50 kg’ninaltında olan hastalarda, başlangıç dozu olarak günde bir kez 0.25 mg önerilir.Bu doz gerektiğinde, en fazla gün aşırı olmak kaydıyla 0.25 mg’lik dozlarlaartırılabilir. Birçok hasta için optimum doz günde bir kez 0.5 mg’dir. Yine debazı hastalarda günde bir kez 0.25 mg ile bazılarında ise günde bir kez 0.75 mgile en iyi sonuç alınabilir. RisperdalConsta IM Enjeksiyon: Ambalaja dahil olanemniyetli iğne kullanılarak kalçadan derin IM enjeksiyon ile iki haftada biruygulanmalıdır. Enjeksiyonlar kalçadan dönüşümlü olarak yapılmalıdır. IV yollauygulanmaz. Şizofreni ve şizoafektif bozukluk tedavisinde Risperdal Consta dozu, 18yaşından büyük yetişkinlerde iki haftada bir IM 25 mg’dir. Bazı hastalarda 37.5mg ya da 50 mg gibi daha yüksek dozlarla yarar sağlanabilir. Maksimum doz ikihaftada bir 50 mg’yi geçmemelidir. İlk RisperdalConsta enjeksiyonundan sonraki üçhaftalık gecikme döneminde yeterli düzeyde antipsikotik ilaç desteğiverilmelidir. Artırma yönündeki doz ayarlamaları 4 haftadan sık aralıklarlayapılmamalıdır. Bu tip bir ayarlamanın yüksek dozun uygulanmasından sonraki 3hafta içinde etkili olması beklenmemelidir. Yaşlılarda önerilen doz iki haftadabir intramusküler 25 mg’dir. İlk RisperdalConsta enjeksiyonundan sonraki üçhaftalık gecikme periyodunda yeterli dozda antipsikotik kullanılmalıdır.

Risperdal adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki