TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Rita­lin Tab­letNo­var­tisPhar­ma

Me­til­fe­ni­dat HCl

Ambalaj: 10 mgx30 tablet.

End.:Or­ta de­re­ce-şid­det­lidik­kat da­ğı­nık­lı­ğı, kı­sa dik­kat sü­re­si, hi­pe­rak­ti­vi­te, duy­gu­salde­ğiş­ken­lik, dü­şün­mek­si­zin ha­re­ket et­me gi­bi özel­lik­ler gös­te­rendav­ra­nış­sal bir send­ro­mu olan ço­cuk­la­rı sta­bi­li­ze et­mek amacıyla ti­pikola­rak psi­ko­lo­jik, eğit­sel ve sos­yal ön­lem­ler içe­ren kap­sam­lı bir te­da­viprog­ra­mı­nın bir par­ça­sı ola­rak uy­gu­la­nır.

Kontr.E.: Me­til­fe­ni­da­ta du­yar­lı­ğı olan­lar­da kul­la­nıl­maz.Ank­si­ye­te, ge­ri­lim, aji­tas­yon, hi­per­ti­ro­idizm, kar­di­yak arit­mi­ler,şid­det­li an­ji­na pek­to­ris ve glo­kom var­lı­ğın­da me­til­fe­ni­dat kont­ren­di­ke­dir.Ay­rı­ca, mo­­­tor tik­le­ri olan has­ta­lar­da, kar­de­şle­rin­de tik­ler olanhas­ta­lar­da ve­ya ai­le­sin­de ve­ya ken­di­sin­de To­uret­te Send­ro­mu ta­nı­sıve­ya ai­le­sel öy­kü­sü olan has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: 6 ya­şın­dan kü­çük ço­cuk­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Me­til­fe­ni­dat ile te­da­vi, tüm dik­kat ek­sik­li­ği hi­pe­rak­ti­vi­te bo­zuk­lu­ğuolgula­rın­da en­di­ke de­ğil­dir. Kro­nik aşı­rı ak­ti­vi­te et­ki­le­ri ya­nın­dadep­res­yo­nu or­ta­ya çı­ka­ra­bi­le­ce­ğin­den ila­cın bı­ra­kıl­ma­sı sı­ra­sın­dadik­kat­li de­ne­tim ge­rek­mek­te­dir. Muh­te­mel ya­rar­la­rı fe­tus için ris­kin­denfaz­la ol­ma­dık­ça, ge­be ka­dın­la­ra ve­ril­me­me­li­dir. Gü­ven­lik ne­de­niy­leem­zi­ren an­ne­ler me­til­fe­ni­dat kul­lan­ma­ma­lı­dır­lar. Ser­sem­lik veuyu­şuk­lu­ğa ne­den ola­bi­ldiğinden, has­ta­lar araç sür­me­mek, ma­ki­ne kul­lan­ma­makve­ya di­ğer teh­li­ke­li ola­bi­le­cek et­kin­lik­ler yap­ma­mak ko­nu­sun­dauya­rıl­ma­lı­dır.

Yan E.: Baş ağ­rı­sı, uyu­şuk­luk, ser­sem­lik, dis­ki­ne­zi, ta­şi­kar­di,pal­pi­tas­yon, arit­mi­ler, kan ba­sın­cın­da ve kalp atım hı­zın­da de­ği­şik­lik­ler(ge­nel­lik­le ar­tış),

ka­rın ağ­rı­sı, bu­lan­tı, kus­ma,ağız ku­ru­lu­ğu, dö­kün­tü, pru­ri­tus, ür­ti­ker, ateş, art­ral­ji, saç kay­bıgörülebilir.

Etkileş.: Pre­sör mad­de­ler ve MAO in­hi­bi­tör­le­riy­le dik­kat­lekul­la­nıl­ma­lı­dır. Ku­ma­rin gru­bu an­ti­ko­agü­lan­la­rın, ba­zı an­ti­kon­vül­san­la­rın(ör­ne­ğin fe­no­bar­bi­ton, fe­ni­to­in, pri­mi­don), fe­nil­bu­ta­zon ve tri­sik­likan­ti­dep­re­san­la­rın me­ta­bo­lizm­la­rı­nı in­hi­be ede­bi­lir. Gu­ane­ti­di­ninan­ti­hi­per­tan­sif et­ki­si­ni za­yıf­la­ta­bi­lir. Al­kol, me­til­fe­ni­datınmer­ke­zi si­nir sis­te­mi yan et­ki­le­ri­ni ar­tı­ra­bi­lir. Te­da­vi sı­ra­sın­dahas­ta­la­rın al­kol al­mak­tan ka­çın­ma­la­rı öne­ri­lir.

Doz Önerisi:Ço­cuk­lar(6 yaş ve üze­ri): Gün­de bir ve­ya iki kere(ör­ne­ğin kah­val­tı­da ve öğ­len­de) 5 mg (½ tab­let) ile baş­la­nır ve haf­ta­da5-10 mg’lik ar­tış­lar­la ka­de­me­li ola­rak ar­tı­rı­lır. Top­lam gün­lük dozbö­lün­müş doz­lar ha­lin­de uy­gu­la­na­bi­lir. Eriş­kin­ler: İki ve­yaüçe bö­lün­müş doz­lar ha­lin­de gün­lük or­ta­la­ma doz 20-30 mg’dir. Ba­zıhas­ta­lar­da gün­de 40-60 mg ge­rek­li ola­bi­lir­ken di­ğer­le­rin­de gün­de10-15 mg ye­ter­li ola­cak­tır. İla­cı gü­nün ile­ri sa­at­le­rin­de al­dı­ğıtak­dir­de uyu­ya­ma­yan has­ta­lar, son do­zu sa­at 18.00’den ön­ce al­ma­lı­dır­.

Ritalin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki