TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Roferon-A Kul­la­nı­ma Ha­zır Şı­rın­ga SC/IMRoche

İnterferon a-2a

Ambalaj: 3 MIUx1 şı­rın­ga :: 4.5 MIUx1 şı­rın­ga :: 6 MIUx1şı­rın­ga :: 9 Miox1 şı­rın­ga :: 18 MioUx1 şırınga.

End.:Len­fa­tikve­ya he­ma­to­po­etik sis­te­min ne­op­lazm­la­rı: Tüy­lü hüc­re­li lö­se­mi, mul­tipl mi­ye­lom, ku­ta­nözT hüc­re­li len­fo­ma, Phi­la­delp­hia kro­mo­zom po­zi­tif, kro­nik mi­ye­lo­idlö­se­mi ve mi­ye­lop­ro­li­fe­ra­tif has­ta­lık­la­ra bağ­lı trom­bo­si­toz. a-İn­ter­fe­ron, dü­şük ev­re­linon-Hodg­kin len­fo­ma­lı has­ta­lar­da ke­mo­te­ra­pi­ye (rad­yo­te­ra­piy­lebe­ra­ber ve­ya tek ba­şı­na) ad­ju­van te­da­vi ola­rak en­di­ke­dir. So­lid ne­op­lazm­lar: Fır­sat­çıen­fek­si­yon geç­mi­şi ol­ma­yan, AIDS’e bağ­lı Ka­po­si sar­kom­lu has­ta­lar,iler­le­miş re­nal hüc­re kar­si­no­mu, me­tas­ta­tik ma­lign me­la­nom, no­dalve­ya uzak me­tas­taz yap­ma­yan, cer­ra­hi re­zek­si­yon ya­pıl­mış ma­lign me­la­no­muolan has­ta­lar, ba­zal hüc­re­li kar­si­nom, kar­si­no­id send­rom. Vi­ral has­ta­lık­lar: Se­rumALT dü­zey­le­ri ve vi­ral rep­li­kas­yon mar­ker­la­rı yük­sek, HBV-DNA, DNA po­li­me­razve­ya HBe­Ag po­zi­tif olan, ka­ra­ci­ğer de­kom­pan­sas­yo­nu ol­ma­yan kro­nikhe­pa­tit B has­ta­la­rı; se­rum ALT dü­zey­le­ri ve HCV an­ti­kor­la­rı yük­sekolan, ka­ra­ci­ğer de­kom­pan­sas­yo­nu ol­ma­yan kro­nik he­pa­tit C has­ta­la­rı,kon­di­lo­ma­ta aku­mi­na­ta.

Kontr.E.: Aşa­ğı­da be­lir­ti­len has­ta­lar için kont­ren­di­ke­dir:1) İn­ter­fe­ron al­fa-2a’ya kar­şı aşı­rı du­yar­lık öy­kü­sü olan­lar. 2) Da­haön­ce­den ağır kalp has­ta­lı­ğı ya da her­han­gi bir kalp has­ta­lı­ğı öy­kü­sübu­lu­nan­lar­da. 3) Ağır böb­rek, ka­ra­ci­ğer ya da ke­mik ili­ği dis­fonk­si­yo­nu.4) Epi­lep­si ve/ve­ya sant­ral si­nir sis­te­mi fonk­si­yon bo­zuk­lu­ğu. 5)İler­le­miş de­kom­pan­se ka­ra­ci­ğer has­ta­lı­ğı olan­lar. 6) Kı­sa dö­nemste­ro­id te­da­vi­si ha­riç, ya­kın geç­miş­te ve­ya ha­len im­mü­no­süp­re­sif­ler­lete­da­vi edi­len kro­nik he­pa­tit. 7) Ay­nı HLA’ya sa­hip bir ak­ra­ba­sı bu­lu­nanve ya­kın ge­le­cek­te al­lo­je­nik ke­mik ili­ği transp­lan­tas­yo­nu içinaday ola­bi­le­cek KML has­ta­la­rı.

Uyar.: İl­gi­li en­di­kas­yon­la­rın te­da­vi­sin­de de­ne­yim­libir he­kim kont­ro­lün­de uy­gu­lan­ma­lı­dır. Uy­gun te­da­vi­nin yü­rü­tül­me­sive komp­li­kas­yon­la­rın gi­de­ril­me­si an­cak ye­ter­li teş­his ve te­da­viola­nak­la­rı­nın sağ­lan­dı­ğı hal­ler­de müm­kün­dür. Ara­ba ve­ya ma­ki­nekul­lan­ma gi­bi bel­li be­ce­ri­le­ri en­gel­le­ye­cek re­ak­si­yon sü­re­le­ri­niet­ki­le­ye­bi­lir. Ge­be­lik­te an­cak has­ta­ya ila­cın sağ­la­ya­ca­ğı ya­rarfe­tü­sün kar­şı­la­şa­bi­le­ce­ği ris­ki den­ge­le­ye­bil­di­ği tak­dir­de kul­la­nıl­ma­lı­dır.İla­cın an­ne sü­tüy­le atı­lıp atıl­ma­dı­ğı bi­lin­me­mek­te­dir. İla­cın an­neiçin öne­mi de­ğer­len­di­ri­le­rek em­zir­me­nin ya da ila­cın ke­sil­me­si­nege­rek olup ol­ma­dı­ğı be­lir­len­me­li­dir.

Yan E.:Hal­siz­lik,ateş, tit­re­me, iş­tah­sız­lık, mi­yal­ji, baş ağ­rı­sı, art­ral­ji ve ter­le­me,iş­tah­sız­lık, bu­lan­tı, kus­ma, tat de­ği­şik­lik­le­ri, ki­lo kay­bı, is­halve ha­fif-or­ta de­re­ce­li ka­rın ağ­rı­sı, ge­çi­ci hi­po­tan­sif ve hi­per­tan­sifnö­bet­ler, ödem, si­ya­noz, arit­mi, çar­pın­tı, gö­ğüs ağ­rı­sı, saç dö­kül­me­si,ge­çi­ci lö­ko­pe­ni, trom­bo­si­to­pe­ni ve he­mog­lo­bin­de dü­şüşgörülebilir.

Etkileş.: Ay­nı an­da uy­gu­la­nan al­fa-in­ter­fe­ron­la­rın te­ofi­linkli­ren­si­ni azalt­tı­ğı bil­di­ril­miş­tir. İn­ter­fe­ron­lar ön­ce­den ve­yaay­nı an­da uy­gu­la­nan ilaç­la­rın nö­ro­tok­sik, he­ma­to­tok­sik ve­ya kar­di­yo­tok­siket­ki­le­ri­ni ar­tı­ra­bi­lir. Mer­ke­zi et­ki gös­te­ren ilaç­lar uy­gu­lan­dı­ğın­daet­ki­leş­me­ler ola­bi­lir.

Doz Önerisi:Ro­fe­ron-A IM ve­ya SC en­jek­si­yon­la uy­gu­lan­ma­lı­dır. SC uy­gu­la­maözel­lik­le trom­bo­si­to­pe­nik has­ta­lar­da ve­ya ka­na­ma ris­ki olan has­ta­lar­daöne­ri­lir. Ro­fe­ron-A so­lüs­yo­nun en­jek­si­yo­nu 2 ya­şın al­tın­da­ki ço­cuk­la­raöne­ril­mez. Tüy­lü Hüc­re­li Lö­se­mi: Baş­lan­gıç do­zu, 16-24 haf­ta bo­yun­ca 3 MIU/gün­dür.Sü­rek do­zu haf­ta­da 3 kez 3 MIU. Mul­tiplMi­ye­lom:Ro­fe­ron-A haf­ta­da3 kez 3 MIU do­zun­da uy­gu­lan­ma­lı­dır. Has­ta­nın ki­şi­sel to­le­ran­sı­nagö­re doz, haf­ta­lık ar­tış­lar­la haf­ta­da 3 kez ve­ri­len mak­si­mum to­le­reedi­le­bi­len do­za (9-18 MIU) ka­dar yük­sel­ti­le­bi­lir. Ku­ta­nöz T-Hüc­re­li Len­fo­ma (KTHL): Stan­dart te­da­vi­ye uy­gun ol­ma­yan ya da ya­nıt ver­me­yenve prog­re­sif ku­ta­nöz T-hüc­re­li len­fo­ma­da et­ki­li ola­bi­lir. 18 yaşve üze­rin­de­ki has­ta­lar­da te­da­vi­ye 3-18 MIU doz­la baş­lan­ma­lı ve bute­da­vi­ye top­lam 12 haf­ta bo­yun­ca de­vam edil­me­li­dir. Sü­rek do­zu:Has­ta ta­ra­fın­dan to­le­re edi­len mak­si­mum doz­da fa­kat bir se­fer­de 18MIU’yi aş­ma­ya­cak şe­kil­de, haf­ta­da 3 kez uy­gu­lan­ma­lı­dır. Mi­ye­lop­ro­li­fe­ra­tif Has­ta­lık­la­ra Bağ­lı Trom­bo­si­toz:Ro­fe­ron-A’nın 18 yaş ve üze­rin­de­ki has­ta­la­ra 8-12 haf­ta sü­rey­legün­de 3-9 MIU uy­gu­lan­ma­sı öne­ril­mek­te­dir. KML dı­şın­da­ki di­ğer mi­ye­lop­ro­li­fe­ra­tif has­ta­lık­lar­dagö­rü­len trom­bo­si­toz: Öne­ri­lendoz ar­tı­rım şe­ma­sı şöy­le­dir: 1-3 gün 3 MIU/gün, 4-3 gün 6 MIU/gün. Te­da­visü­re­si: Haf­ta­da 2-3 kez ve­ri­len ve iyi to­le­re edi­len gün­lük 1-3MIU’lik doz ge­nel­lik­le trom­bo­sit sa­yı­sı­nı nor­mal ara­lık­ta tut­makiçin ye­ter­li­dir. An­cak do­zun her has­ta­ya gö­re tit­re edi­le­rek to­le­reedi­le­bi­len en yük­sek do­zun bu­lun­ma­sı ge­rek­li­dir. Dü­şük Ev­re­li Non-Hodg­kin Len­fo­ma: Kla­sik ke­mo­te­ra­pi­den (rad­yo­te­ra­pi ile bir­lik­teve­ya tek ba­şı­na) son­ra en az 12 ay sü­rey­le haf­ta­da 3 kez 3 MIU do­zun­daSC yol­la sü­rek te­da­vi­si ola­rak ve­ril­me­li­dir. AIDS’e Bağ­lı Ka­po­si Sar­ko­mu: 18 yaş ve üze­rin­de­ki has­ta­la­ra top­lam 10-12 haf­tasü­rey­le gün­de 3 MIU ve­ri­le­bi­lir; da­ha son­ra bu doz gün­de en az 18MIU’ya çı­ka­rı­lır. İler­le­mişRe­nal Hüc­re­li Kar­si­nom: Rekürranve­ya me­tas­ta­tik kar­si­nom­lu has­ta­lar­da en yük­sek dü­zey­de­ki tü­mo­ralya­nıt ora­nı, haf­ta­da 3 kez ve­ri­len or­ta doz Ro­fe­ron-A mo­no­te­ra­pi­sin­dençok, ya mo­no­te­ra­pi şek­lin­de­ki yük­sek doz (36 MIU/haf­ta­da 3 kez) Ro­fe­ron-A ile yada vinb­las­tin ile kom­bi­ne edi­len or­ta doz (18 MIU/haf­ta­da 3 kez) Ro­fe­ron-A ile el­deedil­mek­te­dir. Cer­ra­hiRe­zek­si­yon Ya­pıl­mış Ma­lign Me­la­nom:Ro­fe­ron-A ame­li­yat­tanson­ra­ki 6 haf­ta­dan geç baş­lan­ma­mak şar­tıy­la, 18 ay bo­yun­ca, haf­ta­da3 kez 3 MIU’lık doz­lar ha­lin­de IM ve­ya SC uy­gu­lan­ma­lı­dır. Me­tas­ta­tik Ma­lign Me­la­nom: En az 12 haf­ta sü­rey­le, haf­ta­da 3 kez 18 MIU ve­yahas­ta­nın to­le­re ede­bil­di­ği mak­si­mum doz. Ba­zal Hüc­re­li Kar­si­nom: Lez­yo­nun bü­yük­lü­ğü­ne bağ­lı ola­rak öne­ri­len dozint­ra­lez­yo­nal ve­ya SC uy­gu­la­na­rak 3 haf­ta sü­rey­le haf­ta­da 3 kez1.5-6 MIU Ro­fe­ron-A’dır. Kar­si­no­idSend­rom: SC en­jek­si­yon­la haf­ta­da 3kez 3-6 MIU. Kro­nik Ak­tif He­pa­tit-B: Doz, 4-6 ay sü­rey­le haf­ta­da 3 kez SC ve­ya IM yol­lauy­gu­la­nan 4.5-9 MIU’dır. Kro­nikHe­pa­tit-C: Öne­ri­len doz: 6-12 ay sü­rey­lehaf­ta­da 3 kez 3-6 MIU. Kon­di­lo­ma­taAku­mi­na­ta: 1-2 ay sü­rey­le, haf­ta­da 3kez 1-3 MIU.

Roferon adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki