TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  10 Ağustos 2020, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Rytmo­norm Am­pulAbbott

Pro­pa­fe­non HCI

Ambalaj: 70 mg/20 mLx5 ampul.

Rytmo­norm FilmTab­let

Pro­pa­fe­non HCI

Ambalaj: 150 mgx30 tab­let ::300 mgx30 tablet.

End.:AV düğü­müta­şi­kar­di­le­ri, WPW send­ro­mu ve­ya pa­rok­sis­mal at­ri­al fib­ri­las­yo­nuolan has­ta­lar­da­ki sup­ra­vent­ri­kü­ler ta­şi­kar­di­ler gi­bi te­da­vi ge­rek­ti­rensemp­­to­ma­tik sup­ra­vent­ri­kü­ler ta­şi­arit­mi­ler ve cid­di, te­da­vi ge­reğigö­rü­len, ya­şa­mı teh­dit eden semp­to­ma­tik vent­ri­kü­ler ta­şi­arit­mi­ler­deen­di­ke­dir.

Kontr.E.:Kont­rolal­tı­na alın­ma­mış kon­jes­tif kalp yet­mez­liği, kar­di­yo­je­nik şok (arit­mine­den­li olay­la­rın dı­şın­da), ağır semp­to­ma­tik bra­di­kar­di, mi­yo­kardin­fark­tü­sü son­ra­sı ilk üç ay, bo­zul­muş kar­di­yak out­put (sol vent­ri­külejek­si­yon frak­si­yo­nu %35’in al­tın­da) (ha­ya­tı teh­dit eden arit­mi­le­riolan has­ta­lar ha­riç), mev­cut ile­ri de­re­ce­de si­no­at­ri­yal, at­ri­yo­vent­ri­kü­lerve int­ra­vent­ri­kü­ler ile­ti bo­zuk­luk­la­rı, si­nüs düğü­mü send­ro­mu(bra­di­kar­di-ta­şi­kar­di send­ro­mu), ba­riz hi­po­tan­si­yon, elekt­ro­litden­ge­sin­de (özel­lik­le po­tas­yum) ma­ni­fest bo­zuk­luk­lar, ağır obst­rük­tifak­ciğe­r has­ta­lık­la­rı, mi­yas­te­nia gra­vis ve pro­pa­fe­no­na aşı­rı du­yar­lıkdu­ru­mun­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Pa­ce-ma­ker ta­kıl­mış has­ta­lar­da pro­pa­fe­non al­tın­dapa­ce-ma­ke­rin uya­rı oluş­tur­ma ve du­yar­lık eşiği deği­şe­bi­lir. Pro­pa­fe­nonre­ak­si­yon ye­te­neği­ni et­ki­le­ye­bi­lir ve ara­ba ve­ya diğer ma­ki­ne­le­rikul­lan­ma ye­te­neği­ni azal­ta­bi­lir. Bu du­rum, özel­lik­le da al­kol alın­dığın­dasöz­ko­nu­su­dur. Ge­be­lik (özel­lik­le ilk üç ay) ve em­zir­me sı­ra­sın­daan­cak ke­sin ge­rek­tiğin­de ve ya­rar/za­rar iliş­ki­si değer­len­di­ri­le­rekkul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.:Ye­ni birarit­mi ve­ya var olan arit­mi­nin kö­tü­leş­me­si­ne yol açan pro­arit­mik et­kiolu­şa­bi­lir. Çok sey­rek ola­rak, vent­ri­kü­ler flat­ter ve/ve­ya fib­ri­las­yonolu­şa­bi­lir. Mev­cut kalp yet­mez­liği kö­tü­le­şe­bi­lir. Özel­lik­le mi­yo­kardfonk­si­yo­nu bo­zul­muş yaş­lı has­ta­lar­da sey­rek ola­rak or­tos­ta­tik hi­po­tan­si­yonolu­şa­bi­lir. Ba­zı tek tük ol­gu­lar­da, özel­lik­le yük­sek baş­lan­gıç doz­la­rın­daiş­tah­sız­lık, mi­de­de dol­gun­luk his­si, bu­lan­tı, kus­ma, kons­ti­pas­yon,ağız­da ku­ru­luk, acı bir tat ve ağız­da uyuş­ma ola­bi­lir.

Etkileş.:Lo­kalanes­te­tik­ler­le (örn. pa­ce-ma­ker imp­lan­tas­yo­nu sı­ra­sın­da, ope­ras­yon­lar­dave­ya diş te­da­vi­sin­de), kalp fre­kan­sı­nı ve/ve­ya kont­rak­ti­li­te­yiazal­tan ilaç­lar­la (örn. b-blo­ker,tri­sik­lik an­ti­dep­re­san­lar) bir­lik­te uy­gu­lan­dığın­da, pro­pa­fe­no­nunet­ki­si­nin art­ma­sı­nın müm­kün ol­duğu dik­ka­te alın­ma­lı­dır. Bir­lik­teuy­gu­lan­dığın­da di­go­ksin, pro­pa­no­lol, me­top­ro­lol, de­sip­ra­min vesik­los­po­rin plaz­ma dü­zey­le­ri­nin yük­sel­diği bil­di­ril­miş­tir. Bir­lik­teuy­gu­lan­dığın­da, pro­pa­fe­no­nun et­ki­si­nin art­ma­sı­nın müm­kün ol­duğudik­ka­te alın­ma­lı­dır. Bir­lik­te uy­gu­lan­dığın­da di­gok­sin, pro­pa­no­lol,me­top­ro­lol, de­sip­ra­min ve sik­los­po­rin plaz­ma dü­zey­le­ri­nin yük­sel­diğibil­di­ril­miş­tir. Pro­pa­fe­non te­ofi­lin­le bir­lik­te ve­ril­diğin­de, te­ofi­li­ninplaz­ma kon­sant­ras­yo­nu­nun iki ka­tı­na çık­tığı bir ol­gu­da bil­di­ril­miş­tir.Yük­sek doz semp­tom­la­rı gö­rü­lür­se, plaz­ma kon­sant­ras­yon­la­rı ta­yinedil­me­li ve eğer ge­re­kir­se, doz­lar azal­tıl­ma­lı­dır. Si­me­ti­din ve ki­ni­din­lebir­lik­te kul­la­nıl­dığın­da ba­zı ol­gu­lar­da pro­pa­fe­non plaz­ma kon­sant­ras­yon­la­rı­nınyük­sel­diği bil­di­ril­miş­tir. Fe­no­bar­bi­tal ve ri­fam­pi­sin, pro­pa­fe­non­labir­lik­te ve­ril­diğin­de, pro­pa­fe­non plaz­ma kon­sant­ras­yon­la­rı dü­şe­bi­lirve bu­nun te­ra­pö­tik do­zun al­tı­na in­me ola­sı­lığı var­dır. Oral an­ti­ko­agü­lan­larpro­pa­fe­non­la et­ki­le­şe­bi­lir­ler.

Doz Önerisi:RytmonormAmpul: Tek doz IV yol­la 1 mg/kg’dir. (Yak­la­şık 70 kg vü­cutağır­lığı için ge­rek­li doz 1 amp=20 mL). Sık­lık­la 0.5 mg/kg vü­cut ağır­lığı(=10 mL) ile de ye­ter­li et­ki el­de edi­le­bi­lir (Te­da­vi­ye EKG ve kan ba­sın­cıkont­rol­le­ri al­tın­da dik­kat­le iz­le­ye­rek kü­çük doz­lar­da baş­lan­ma­lı­dır).IV en­jek­si­yon 3-5 da­ki­ka için­de ya­vaş ya­pıl­ma­lı­dır. Ge­rek­tiğin­detek doz 2 mg/kg vü­cut ağır­lığı­na (=40 mL) çı­ka­rı­la­bi­lir. 2 en­jek­si­yonara­sın­da­ki sü­re 90-120 da­ki­ka ol­ma­lı­dır. QRS sü­re­si­nin (%20) ve­yafre­kans dü­zelt­me­li QT za­ma­nı­nın uza­dığı sap­tan­dığın­da en­jek­si­yonke­sil­me­li­dir. Kı­sa sü­re­li en­füz­yon ha­lin­de Rytmo­norm %5’likglu­koz ve­ya le­vü­loz eri­yiği için­de 0.5-1 mg/da­ki­ka ola­rak do­ze edi­lir.Uzun sü­re­li en­füz­yon için or­ta­la­ma gün­lük doz 560 mg (=160 mL) ye­ter­li­dir.Tem­pe­ra­tür ve kon­sant­ras­yo­na bağ­lı ola­rak çö­kel­ti­ler olu­şa­bi­le­ceğin­denfiz­yo­lo­jik Na­Cl eri­yiğiy­le en­füz­yon ha­zır­lan­ma­ma­lı­dır.Rytmo­norm Film Tablet: Tedavibaşlangıcı ve sürek tedavisi için uygun doz günde 450-600 mg’dir. Bazıolgularda günlük dozun 900 mg’ye çıkarılması gerekebilir. Yukarıdaki dozlarvücut ağırlığı 70kg olan hastalar için saptanmıştır. Daha hafif hastalar içingünlük dozlar azaltılmalıdır. Günlük doz, sadece çok istisnai durumlarda vesıkı kardiyolojik kontrol altında aşılabilir. Özellikle yaşlılarda ve dahaönceden belirgin myokard hasarı veya belirgin kara­ciğer veya böbrek bozukluğuolan hastalarda, tedavinin başlangıç fazında propafenon dozu dikkatle ve kü­çükdoz basamakları ile arttırılmalı ve gerekirse plazma konsantrasyonlarıizlenmelidir. İlk doz artışı en erken tedavi başlangıcından 3-4 gün sonraolmalıdır.

Rytmonorm adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki