TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Sal­sil-2 JelEm­bil

Sa­li­si­lik asit

Ambalaj: %2x60 g’lik plas­tik tüp­.

End.:Ak­ne vul­ga­ri­sinto­pi­kal te­da­vi­sin­de kul­la­nı­lır. Sa­li­si­lik asit cil­din üst ta­ba­ka­sı­nıve por­la­rı te­miz­le­di­ği için ak­ne te­da­vi­sin­de tek ba­şı­na ve­ya te­da­vi­yeyar­dım­cı ola­rak, ay­rı­ca se­bo­re­ik der­ma­tit­te cil­di te­miz­le­yi­cive te­da­vi­ye yar­dım­cı ola­rak kul­la­nı­la­bi­lir.

Kontr.E.: Sa­li­si­lik asi­de du­yar­lı ol­du­ğu bi­li­nen ki­şi­ler­de,2 ya­şın al­tın­da­ki ço­cuk­lar­da, di­ya­be­tik­ler­de ve do­la­şım bo­zuk­lu­ğuolan has­ta­lar­da, il­ti­hap­lı, en­fek­te ya da ir­ri­te ol­muş do­ku­lar­dakul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Ay­rı­ca, ışın te­da­vi­sin­den ön­ce kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Yal­nız­ca to­pi­kal kul­la­nım için­dir. Vü­cu­dun ge­nişbir böl­ge­si­ne ge­re­ğin­den faz­la mik­tar­da ve uzun sü­re­de uy­gu­lan­dı­ğın­dasis­te­mik tok­sik be­lir­ti­ler olu­şa­bi­lir. Cilt­te ku­ru­­luk ve ir­ri­tas­yo­nane­den ola­bi­lir. Göz­le­re ve ge­ni­tal, na­zal, oral mu­ko­za­la­ra uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır.Ge­be­ler­de, em­zi­ren­ler­de, ço­cuk­lar­da ve yaş­lı­lar­da­ki kul­la­nı­mı­nayö­ne­lik ya­pıl­mış araş­tır­ma yok­tur.

Yan E.: Sa­li­si­lik asit ha­fif ir­ri­tan bir mad­de­dir. To­pi­kaluy­gu­la­ma ile cilt­ten emi­le­bi­lir. Baş dön­me­si, işit­me kay­bı, hal­siz­lik,bu­lan­tı, kus­ma, di­ya­re, psi­şik de­ği­şik­lik­ler­le ka­rak­te­ri­ze sa­li­si­lattok­si­si­te­si çok na­dir de ol­sa gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: Sa­li­si­lik asi­tin uy­gu­lan­ma­sın­dan he­men son­raya da ay­nı an­da di­ğer to­pi­kal ak­ne ilaç­la­rı­nın kul­la­nıl­ma­sı, cil­dinir­ri­tas­yo­nu ve ku­ru­lu­ğu­nu ar­tı­ra­bi­lir. İçer­dik­le­ri ak­tif mad­demik­ta­rı­na bağ­lı ola­rak, aşa­ğı­da­ki mad­de­lerle kom­bi­ne kul­la­nı­mıso­nu­cu et­ki­le­şi­me gi­re­bi­lir: So­yu­cu ve­ya me­di­kal sa­bun ya da te­miz­le­yi­ci­ler,ak­ne müs­tah­zar­la­rı ya da ben­zo­il pe­rok­sit, re­zor­si­nol, sül­für, tre­ti­no­ingi­bi so­yu­cu­la­rı içe­ren müs­tah­zar­lar, af­ter-sha­we los­yon­la­rı, ast­ren­jan­lar,par­füm­lü sa­bun­lar, traş kre­mi ya da los­yon­la­rı gi­bi al­kol içe­ren pre­pa­rat­lar,ku­ru­tu­cu et­ki­li koz­me­tik ya da sa­bun­lar, iz­ot­re­ti­no­in, me­di­kalkoz­me­tik­ler.

Doz Önerisi: Gün­de bir ya da iki kez, cilt sa­bun­lu su ile yı­ka­nıpdu­ru­lan­dık­tan son­ra, cil­de in­ce bir ta­ba­ka şek­lin­de ve yay­gın ola­rakuy­gu­lan­ma­lı ve cilt­te bı­ra­kıl­ma­lı­dır. Cilt­te ku­ru­luk ya da pul­lan­magö­rü­lür­se doz azal­tıl­ma­lı ya da günaşırı uy­gu­la­ma­ya ge­çil­me­li­dir.Sal­sil-2 Jel, ak­nete­da­vi­sin­de di­ğer ilaç­la­ra yar­dım­cı ola­rak, ör­ne­ğin ben­zo­il pe­rok­sitiçe­ren to­pi­kal müs­tah­zar­la­ra yar­dım­cı ola­rak da kul­la­nı­la­bi­lir.An­cak bu du­rum­da cil­de ay­nı an­da uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır.

Salsil adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki