TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Haziran 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

San­dos­ta­tin Am­pul SC   No­var­tisPhar­ma

Okt­re­o­ti­d

Ambalaj: 0.1 mg/1 mLx5 ampul.

Sandostatin LAR Mikrokapsül İçeren Flakon

Oktreotid

Ambalaj: 10 mgx1 flakon, 2 çözücü ampul ve uygulama seti :: 20 mgx1flakon, 2 çözücü ampul ve uygulama seti :: 30 mgx1 flakon, 2 çözücü ampulve uygulama seti.

End.:Cer­ra­hi,rad­yo­te­ra­pi ya da do­pa­min ago­nist te­da­vi­le­ri­ne ya­nıt ver­me­yen ak­ro­me­ga­liol­gu­la­rı­nın bü­yü­me hor­mo­nu ve So­ma­to­me­din-C plaz­ma dü­zey­le­ri­nindü­şü­rül­me­sin­de ve semp­to­ma­tik kont­ro­lü ile ame­li­yat ola­ma­ya­cakdu­rum­da­ki ya da ame­li­yat is­te­me­yen ak­ro­me­ga­li ol­gu­la­rın­da en­di­ke­dir.Ay­rı­ca, rad­yo­te­ra­pi gö­ren has­ta­lar­da rad­yo­te­ra­pi­nin et­ki­si baş­la­yın­ca­yaka­dar­ki dö­nem­de kul­la­nı­la­bi­lir. Kar­­si­no­id send­rom özel­lik­le­ri­nesa­hip kar­si­no­id tü­mör­ler, VI­Po­ma­lar, glu­ka­go­na­ma­lar, gast­ri­no­ma­lar/­Zol­lin­ger-El­li­sonsend­ro­mu (ge­nel­lik­le se­lek­tif H2 re­sep­tör blo­ker­le­riy­lekom­bi­ne kul­la­nı­lır, an­ta­sit­ler ek­le­ne­bi­lir), in­sü­li­no­ma­lar (hi­pog­li­se­mi­ninpre­ope­ra­tif kont­ro­lü ve sü­rek te­da­vi­si), GRFo­ma­lar gi­bi gast­ro­en­te­ro­pank­re­atiken­dok­rin tü­mör­le­ri­ne bağ­lı semp­tom­la­rın te­da­vi­sin­de kul­la­nı­lır.Ay­rı­ca, AIDS’e bağ­lı ref­rak­ter di­ya­re­nin kont­ro­lün­de, pank­re­as ame­li­yat­la­rıson­ra­sı olu­şan komp­li­kas­yon­la­rın ön­len­me­sin­de ve si­ro­za bağ­lıgast­ro­özo­fa­ge­al va­ris ka­na­ma­la­rı­nın dur­du­rul­ma­sı ve yi­ne­le­yenka­na­ma­la­rın ön­len­me­sin­de kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Aşı­rı du­yar­lık­takont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Uzun süre oktreotid kullanan has­taların %10-20 kadarındasafra taşlarının geliştiği bildi­ril­miştir. Oktreotidin ge­be­lerde vebebeğini emzi­­ren annelerde kullanılması konusunda herhangi bir deneyimbulunma­dı­ğın­dan, böyle bir tedaviye ancak, kesinlikle gereksinimduyulduğunda başvurulmalıdır.

Yan E.:İştahsızlık,bulantı, kusma, kramp şeklinde karın ağrı­ları, karında şiş­kinlik, bağırsaktaaşırı gaz, gevşek dışkı, ishal ve steatore, gastrointestinal yan etki­lerdendir.Ender olgularda gastrointestinal yan etki­ler akut ileusu taklit edebilir vehasta­nın karnında gittikçe faz­lalaşan şişlik, şiddetli epi­gast­rik ağrı,hassasiyet ve defans görülebilir. Uzun süre kullanımı, safra taşı oluşmasıylasonuçlanabilir. Glisemi kontrolu­nu etkile­yebilir. Yemek sonrası glikoz tole­ransıbozulabilir. Bazı olgularda, kronik kullanım sonucu inatçı hiperglisemigelişebilir. Hipoglisemi geli­şe­bildiği de gözlemlenmiştir.

Etkileş.:Bağırsaklardakisiklosporin emilimini azaltır ve simetidin emilimini geciktir­ir. Bromokriptinile birlikte kullanımında bromokriptinin biyoya­rarlanımını artar.  

Doz Önerisi:SandostatinSC Ampul: Ak­ro­me­ga­li te­da­vi­sin­de baş­lan­gıç­ta 8-12 sa­at­te bir 0.05-0.1 mg’lik doz SCyol­la en­jek­te edi­lir. Ço­ğu has­ta­da en uy­gun doz gün­de 0.2 ile 0.3 mgara­sı­dır. Mak­si­mal doz ola­rak gün­de 1.5 mg aşıl­ma­ma­lı­dır. Gast­ro­en­te­ro­pank­re­a­tik en­dok­rin tü­mör­ler­de baş­lan­gıç­ta gün­de bir ya da iki­ kez 0.05 mg’lik dozSC yol­la uy­gu­la­nır. Alı­nan kli­nik ya­nı­ta, tü­mör oluş­tu­ran hor­mon­la­rın(kar­si­no­id tü­mör­ler­de 5 hid­rok­si­in­dol ase­tik asi­tin üri­ner atı­lı­mın­da)kan dü­ze­yi­ne ve to­le­ran­sa gö­re doz gün­de 3 kez 0.1-0.2 mg’ye ka­dar çı­ka­rı­la­bi­lir.AIDS’­­e bağ­lı ref­rak­ter di­ya­re­de, ve­ri­ler gün­de 3 kez 0.1 mg SC en­jek­si­yo­nun en uy­gunbaş­lan­gıç do­zu ol­du­ğu­nu be­lirt­mek­te­dir. Eğer te­da­vi­den 1 haf­tason­ra di­ya­re kont­rol al­tı­na alı­na­maz­sa doz gün­de 3 kez 0.25 mg’ye ka­darbi­rey­sel ola­rak ayar­lan­ma­lı­dır. Pank­re­atik ope­ras­yon­ son­ra­sı komp­li­kas­yon­la­rın­da, ope­ras­yon gü­nü la­pa­ro­to­mi­den en az 1 sa­at ön­ce­sin­denbaş­la­ya­rak art ar­da 7 gün sü­rey­le gün­de 3 kez 0.1 mg en­jek­si­yon ileve­ri­lir. Si­ro­za bağ­lı gast­ro­özo­fa­ge­alva­ris ka­ma­la­rın­da 5 gün bo­yun­ca, 4 sa­atiçin­de 0.1 mg’lik 1 am­pul sü­rek­li IV en­füz­yon­la ve­ri­lir. San­dos­ta­tin se­rumfiz­yo­lo­jik için­de di­lüe edi­le­bi­lir. Gast­ro­özo­fa­ge­al va­ris ka­na­ma­sıolan si­ro­tik has­ta­lar­da, San­dos­ta­tin'in 5 gün bo­yun­ca 2 sa­at için­de 0.1 mg’lik 1 am­pul do­zu­naka­dar sü­rek­li IV uy­gu­lan­ma­sı çok iyi to­le­re edil­miş­tir. Sandostatin LAR Flakon: Yalnızca derin intragluteal enjeksiyon yo­luylauygulanmalıdır. Arka arkaya yapılacak enjeksiyonlarda sağ ve sol kalçalarsırayla kullanılmalıdır. Akro­megalide: Semptomları subkütan Sandostatin ile yeterince kontrolaltında tutulan hastalarda tedaviye, 3 ay boyuncaher 4 haftada bir 20 mg Sandostatin LARkulla­nı­larak başlanması önerilir. Gastro-entero-pankre­atik endokrin tümörlerde:Semp­tomları subkütan Sandostatin ile yeterincekontrol altında olan hastalarda tedaviye4 haftada bir 20 mg San­do­statinLAR kullanılarak başlanması önerilir. Daha önce subkütan Sandostatin kullanmamış olan hastalardayukarıda anlatılan şekilde Sandostatin LARkullanılmaya başlanmadan önce kısa bir süre (yaklaşık 2 hafta) bo­yunca günde 3defa 0.1 mg subkütan Sandostatin kullanı­larak terapötik yanıtın ve tolerabilitenindeğerlen­diril­mesi önerilir.

Sandostatin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki