TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  22 Ocak 2018, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Sil­va­di­azin Krem   Top­rak

Gü­müş sül­fa­di­azin

Ambalaj: 10 mg/gx40 g’lik tüp­.

Eşdeğeri:Sil­va­medKrem: 10 mg/gx40 g (Koçak); Sil­ver­din Krem:10 mg/gx40 g (De­va).

End.:Ya­nık ya­ra­la­rı­nınen­fek­si­yon­lar­dan ko­run­ma­sın­da, Gram-po­zi­tif ve Gram-ne­ga­tif mik­ro­or­ga­niz­ma­larve fun­gus­lar­la en­fek­te olan ya­nık­la­rın te­da­vi­sin­de, di­ğer cilt lez­yonve ya­ra­la­rı­nın pro­fi­lak­si ve te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Sül­fo­na­midte­da­vi­si­nin ker­nik­te­rus olası­lığını ar­tır­dı­ğı bi­lin­di­ğin­den, ge­be­li­ğinson dö­ne­min­de, pre­ma­tü­re­ler­de ve iki ay­lık­tan kü­çük be­bek­ler­dekul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Lo­kal pro­te­oli­tik en­zim­ler­le bir­lik­te kul­la­nı­mıha­lin­de, gü­mü­şün bu tür en­zim­le­ri inak­ti­ve ede­bi­le­ce­ği unu­tul­ma­ma­lı­dır.Glu­koz-6-fos­fat de­hid­ro­ge­naz ek­sik­li­ği bu­lu­nan has­ta­lar­da, ila­cınkul­la­nı­mıy­la he­mo­liz or­ta­ya çı­ka­bi­le­ce­ğin­den son de­re­ce teh­li­ke­li­dir.

Uyar.: Gü­müş sül­fa­di­azin ile di­ğer sül­fo­na­mid­ler ara­sın­daçap­raz du­yar­lık po­tan­si­ye­li var­dır. Te­da­vi­den do­la­yı aler­jik re­ak­si­yon­largö­rül­me­si ha­lin­de, ilaç ke­sil­me­li­dir. Ge­be­lerde çok ge­rek­li ol­du­ğun­dakul­la­nıl­ma­lı­dır. Sül­fo­na­mid tü­rev­le­ri­nin an­ne sü­tü­ne geç­ti­ğibi­lin­mek­te­dir. Bu ne­den­le em­zi­ren an­ne­ler­de dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.: Cilt­te yan­ma his­si, kı­zar­tı, ka­şın­tı gi­bi lo­kalre­ak­si­yon­lar, de­ri­de renk de­ği­şik­lik­le­ri çok na­dir ola­rak gö­rü­lür.

Doz Önerisi: Ya­ra ve ya­nık uy­gun hij­ye­nik ku­ral­la­ra gö­re te­miz­len­dik­tenson­ra gün­de 1 ve­ya 2 kez yak­la­şık 1.5 mm ka­lın­lı­ğın­da ste­ril el ve­yaspa­tül ile uy­gu­la­nır. Her­han­gi bir ha­re­ket­le kre­min sıy­rıl­ma­sı du­ru­mun­dauy­gu­la­ma tek­rar­la­na­bi­lir. Ya­ra ve ya­nık ye­te­ri ka­dar iyi­le­şin­ce­yeka­dar ila­ca de­vam edil­me­li­dir.

Silvadiazin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki