TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Si­no­re­tic Tab­let    Ec­za­cı­ba­şı

Li­si­nop­ril, hid­rok­lo­rotiyazit

Ambalaj: 20 mg+12.5 mgx30 tab­let :: Fort (20mg+25 mg)x30 tablet.

End.:Li­si­nop­rilve hid­rok­lo­ro­tiyazidin kom­bi­ne kullanımını ge­rek­ti­ren has­ta­lar­daesan­si­yel hi­per­tan­si­yo­nun te­da­vi­si için kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Anü­ri­de kont­ren­di­ke­dir. Bi­le­şim­de­ki mad­de­ler­denher­han­gi bi­ri­ne ve­ya di­ğer sül­fo­na­mid tü­re­vi ilaç­la­ra du­yar­lı­ğıolan­lar­da, geç­mi­şin­de ACE te­da­vi­si gö­rür­ken bu te­da­viy­le bağ­lan­tı­lıan­ji­yo­nö­ro­tik ödem ge­çir­miş olan has­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Ba­zı has­ta­lar­da semp­to­ma­tik hi­po­tan­si­yon gö­rü­le­bi­lir.Tiyazit­ler, böb­rek bo­zuk­lu­ğu olan has­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­sı için uy­gunde­ğil­dir. Tiyazit­ler, bo­zul­muş he­pa­tik fonk­si­yon ve­ya prog­re­sif ka­ra­ci­ğerhas­ta­lı­ğı olan has­ta­lar­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Tiyazit te­ra­pi­siglu­koz to­le­ran­sı­nı bo­za­bi­lir; in­sü­lin da­hil an­ti­di­ya­be­tik ajan­lariçin do­zaj ayar­la­ma­sı ge­rek­li ola­bi­lir. Li­si­nop­ril da­hil ACE in­hi­bi­tö­rüile te­da­vi gö­ren has­ta­la­rın yüz­le­rin­de, el ve ayak­la­rın­da, du­dakve dil­le­rin­de, glot­tis ve/ve­ya la­renks­le­rin­de na­di­ren an­ji­yo­nö­ro­tiködem sap­tan­mış­tır. Li­si­nop­ri­lin ge­be­lik­te kul­la­nıl­ma­sı öne­ril­mez.Ge­be­lik du­ru­mu sap­tan­dı­ğı an­da, eğer an­ne için ha­yat kur­ta­rı­cı birfak­tör de­ğil­se li­si­nop­ril alı­mı he­men dur­du­rul­ma­lı­dır. Tiyazit­leran­ne sü­tü­ne ge­çer. İla­cın an­ne­ye olan ya­ra­rı dü­şü­nü­le­rek em­zir­me­yede­vam et­mek ve­ya te­da­vi­ye de­vam et­mek ara­sın­da bir ter­cih ya­pıl­ma­lı­dır.

Yan E.: Baş dön­me­si, baş ağ­rı­sı, ku­ru ök­sü­rük, yor­gun­lukve or­tos­ta­tik hi­po­tan­si­yon da­hil hi­po­tan­si­yon­ görülür. Na­di­rendi­ya­re, bu­lan­tı, kus­ma, ağız ku­ru­lu­ğu, dö­kün­tü, gut, pal­pi­tas­yon,gö­ğüs­tü ra­hat­sız­lık his­si, kas kramp­la­rı ve güç­süz­lük, pa­res­te­zi,as­te­ni ve im­po­tans gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: Li­si­nop­ri­lin b-blo­ker­lerve di­üre­tik­ler gi­bi di­ğer an­ti­hi­per­tan­sif ilaç­lar­la bir­lik­te kul­la­nıl­ma­sı,an­ti­hi­per­tan­sif et­kin­li­ği­ni ar­tı­ra­bi­lir. İn­do­me­ta­sin li­si­nop­ri­linan­ti­hi­per­tan­sif et­kin­li­ği­ni azal­ta­bi­lir. Hid­rok­lo­ro­tiyazit; al­kol,bar­bi­tü­rat­lar ve nar­ko­tik ilaç­lar­la kul­la­nıl­dı­ğın­da or­tos­ta­tikhi­po­tan­si­yon­da ar­tış ola­bi­lir. Hid­rok­lo­ro­tiyazit, an­ti­di­ya­be­tikilaç­lar­la bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da, bu ilaç­la­rın do­za­jın­da ayar­la­mage­re­ke­bi­lir. Kor­ti­kos­te­ro­id­ler­le bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­daelekt­ro­lit tü­ke­ti­mi ar­ta­bi­lir (özel­lik­le hi­po­ka­le­mi). Lit­yum,lit­yum tok­si­si­te­si ris­ki­ne kar­şı di­üre­tik­ler­le bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Doz her has­ta­da alı­nan ya­nı­ta gö­re ayar­lan­ma­lı­dır.Ge­nel­lik­le 20 mg li­si­nop­ril+12.5 mg hid­rok­lo­ro­tiyazit ye­ter­li kont­ro­lüsağ­lar. Bu do­zun ye­ter­li ol­ma­dı­ğı has­ta­lar­da hid­rok­lo­ro­tiyazidindo­zu yük­sel­til­mek is­ten­di­ğin­de, Si­no­re­tic­Fort kul­la­nıl­ma­lı­dır. Nor­mal ko­şul­lar­da Si­no­re­tic do­zugün­de 1 ya da 2 tab­let­tir.

Sinoretic adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki