TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Haziran 2024, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Sistral Am­pul       İ.E.Ulagay

Klorf­eno­ksa­mi­n HCI

Ambalaj: 10 mg/1 mLx6 ampul.

Sistral Jel

Klorf­eno­ksa­mi­n HCI

Ambalaj: 15 mg/20 g’lik tüp­.

Sistral Krem

Klorf­eno­ksa­mi­n HCI

Ambalaj: 15 mg/20 g’lik tüp­.

End.:Ka­şın­maile bir­lik­te gö­rü­len cilt has­ta­lık­la­rı (ek­ze­ma, ür­ti­ker) ve ba­zıge­nel has­ta­lık­lar (di­ya­bet, su­çi­çe­ği vb.), bö­cek sok­ma­sı, se­rumhas­ta­lı­ğı, aler­jik nez­le, Qu­inc­ke öde­mi ve aler­jik ne­den­li mi­de-ba­ğır­sakhas­ta­lık­la­rın­da kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:An­ti­ko­li­ner­jiket­ki­sin­den do­la­yı glo­kom ve id­rar tu­tuk­lu­ğu olan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Klor­fe­nok­sa­min re­ak­si­yon gös­ter­me za­ma­nı­nı ge­cik­ti­re­bi­lir.Bu ne­den­le dik­kat ge­rek­ti­ren ma­ki­ne­le­ri kul­la­nan ki­şi­le­rin bu ko­nu­dauya­rıl­ma­la­rı öne­ri­lir. Ge­be­ler­de ve em­zi­ren­ler­de ke­sin ge­re­ki­yor­sakul­la­nıl­ma­lı­dır. Kü­çük ço­cuk­lar­da özel­lik­le do­za dik­kat edil­me­sige­re­kir; mer­ke­zi hi­pe­rek­si­ta­bi­li­te or­ta­ya çı­ka­bi­lir.

Yan E.:Ö­zel­lik­ledu­yar­lı ki­şi­ler­de yor­gun­luk, baş dön­me­si, ko­or­di­nas­yon bo­zuk­luk­la­rıve ağız ku­ru­lu­ğu­na rasla­na­bi­lir.

Etkileş.: Al­kol ve mer­ke­zi si­nir sis­te­mi­ni dep­re­se edenilaç­la­rın se­das­yon et­ki­si­ni ar­tır­dı­ğı göz önün­de bu­lun­du­rul­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Sistral Ampul: Eriş­kin­ler­degün­de 2-3 kez 1 mL IM, ağır ol­gu­lar­da ya­vaş ya­vaş 1 mL/dak uy­gu­lan­ma­sışar­tıy­la IV en­jek­te edi­le­bi­lir. 2 ya­şı­na ka­dar olan ço­cuk­lar­daeriş­kin do­zu­nun dört­te bi­ri, 2-5 yaş ara­sı ço­cuk­lar­da eriş­kin do­zu­nunüç­te bi­ri ve 5-10 yaş ara­sı ço­cuk­lar­da eriş­kin do­zu­nun ya­rı­sı­nınkul­la­nıl­ma­sı öne­ri­lir. Sis­tralJel/Krem: Has­ta ve ka­şın­tı­lı böl­ge­yegün­de bir kaç kez uy­gu­la­nır.

Sistral adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki