TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Stab­lon FilmTab­let       Ser­vi­er

Ti­a­nep­ti­n so­dyum

Ambalaj: 12.5 mgx60 film tablet.

End.:Nev­ro­tikve re­ak­si­yo­nel dep­re­sif du­rum­la­rın; so­ma­tik, özel­lik­le di­jes­tifya­kın­ma­lar­la sey­re­den ank­si­yo-dep­re­sif du­rum­la­rın ve al­kol ba­ğım­lı­la­rı­nınank­si­yo-dep­re­sif du­rum­la­rı­nın te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:15 yaş al­tın­da­kiço­cuk­lar­da, MAO in­hi­bi­tör­le­riy­le kom­bi­ne kul­la­nım­da (MAO in­hi­bi­tör­le­riy­lete­da­vi­den ti­anep­tin ile te­da­vi­ye geç­me­den ön­ce 15 gün te­da­vi­yeara ve­ril­me­li­dir. Ti­anep­tin ile te­da­vi­den MAO in­hi­bi­tör­le­ri­ne ge­çiş­teise 24 sa­at ara ver­mek ye­ter­li­dir), ge­be­ler­de ve em­zir­me dö­nem­le­rin­de(te­da­vi bo­yun­ca em­zir­me­ye ara ve­ril­me­li­dir) kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ola­sı su­isid ris­ki­ne kar­şı, özel­lik­le te­da­vi­ninbaş­lan­gı­cın­da dik­kat­li olun­ma­lı­dır. Ge­nel anes­te­zi ala­cak has­ta­lar­da,anes­te­zist uya­rıl­ma­lı ve ilaç, 24-48 sa­at ön­ce­sin­den ke­sil­me­li­dir.Doz ted­ri­cen azal­tı­la­rak te­da­vi son­lan­dı­rıl­ma­lı­dır. Has­ta­lar,ola­sı uy­ku­ya eği­lim ne­de­niy­le, ta­şıt ve ma­ki­ne kul­lan­ma­ma­la­rı ko­nu­sun­dauya­rıl­ma­lı­dır.

Yan E.:Na­dir vege­nel­lik­le ha­fif ol­mak üze­re, mi­de ve ka­rın ağ­rı­la­rı, ağız ku­ru­lu­ğu,ano­rek­si, bu­lan­tı-kus­ma, ka­bız­lık, gaz ya­kın­ma­la­rı gö­rü­le­bi­lir.Uy­ku­suz­luk, uy­ku­ya eği­lim, ka­bus, as­te­ni, ta­şi­kar­di, ekst­ra­sis­tol,gö­ğüs ağ­rı­sı, baş dön­me­si, li­po­ti­mi, tit­re­me, sı­cak bas­ma­sı, so­lu­numra­hat­sız­lı­ğı, yut­ma güç­lü­ğü, kas ağ­rı­la­rı, lum­ba­go gi­bi et­ki­lerde bul­du­rul­muş­tur.

Etkileş.:MAO in­hi­bi­tör­le­riy­lebir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır (kol­laps, hi­per­tan­si­yon, kon­vül­zi­yon,hi­per­ter­mi risk­le­ri).

Doz Önerisi: Öne­ri­len doz sa­bah, öğ­le ve ak­şam ye­mek­le­rin­dealın­mak üze­re gün­de 3 kez 1 tab­let­tir. Kro­nik al­ko­lik­ler­de si­roz ol­sunve­ya ol­ma­sın her­han­gi bir do­zaj de­ği­şik­li­ği ge­rek­mez. Re­nal yet­mez­li­ğiolan ve­ya yaş­lı has­ta­lar­da (70 ya­ş üze­ri) gün­lük doz 2 tab­le­te in­di­ril­me­li­dir.

Stablon adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki